Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас е партньор на фирма Скортел по проект към оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“

Печат

 

EU FRD innovations competitiveness

 

 

Проект и главна цел: „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график (МОКОП) в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“.

Водещата цел, която си е поставил екипът, работещ по създаването на високоефективна АСУ ТДОП, е разработката на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствения график в реално време - МОКОП. Това е програма за интелигентна обработка на данни от измервания от отдалечени обекти, която привързва календарния план-график към реалното време на технологичните процеси в производството. С помощта на МОКОП ще се осигури съществено снижаване на времето и разходите по изпълнение на производствените задачи в минната и строителната индустрия чрез постигане на оптимизирано оперативно управление на дейностите (производствените процеси), осъществявайки замяна на експертните решения на оперативния персонал с такива, формирани на базата на методите и инструментариума на интелигентните системи.

Бенефициент: „Скортел“ ООД

Партньор: Университет „Професор д-р Асен Златаров гр. Бургас

Регистрационен номер: BG16RFOP002-1.005-0037

Обща стойност: 464 947,50 лева, от които 296 219.91 лева европейско и 52 274.09 лева национално съфинансиране

Начало: 25.05.2018 г.    Продължителност: 22 месеца Край: 25.03.2020 г.