НАУЧЕН КОЛОКВИУМ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

На 20 декември 2012 г. във Факултета по обществени науки се проведе научен колоквиум за представяне на резултатите от проектната дейност през 2012 г. Колоквиумът беше открит от доц. Пенка Пеева, зам.-декан по НИД на ФОН, която подчерта необходимостта от подобни събеседвания за популяризиране на резултатите от научноизследователската и художественотворческата дейност на академичния състав на ФОН, за споделянето на нови идеи, както и за колегиален критичен преглед на приключилата и предстоящата дейност.
На форума бяха презентирани резултатите и постиженията на екипите на осем научноизследователски проекта. Пет преходни проекта представиха естеството на работата и междинните резултати във вид на постери. Всички присъстващи бяха единодушни в оценката си, че чрез проектната дейност се създават добри възможности за по-мащабни научнопроблемни изследвания в съответната област на професионална компетентност.
Резултатите, представени и защитени на научния колоквиум във ФОН, могат да се обобщят както следва:

  • С несъмнен научен принос за хуманитаристиката са: 1) историко-философското изследване на катедра „История и философия“ по проект НИХ 273, с р-л проф. Н. Неделчев, чийто резултат е издаването на сборник с научни студии в областта на историята и философията „Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации”; 2) изследването в областта на литературознанието по проект НИХ 247 с р-л доц. С. Ангелова, чийто резултат е издаването на сборник с доклади от проведената по проекта международна конференция „Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст”; 3) езиковедското проучване по НИХ 268 с р-л проф. М. Парзулова, което се базира на мащабно социологическо проучване, подготвено по идея на студента от ІV курс, специалност Българска филология, Димитър Бонков.
  • С експериментален научноприложен характер са изследванията по проектите НИХ 276 с р-л Й. Ташева и НИХ 277 с р-л доц. Д. Гогов. По двата проекта са осъществени успешни проучвания и лабораторни изследвания и са използвани различни комбинирани методи и системи за получаване на краен продукт в рамките на международните стандарти.
  • С конкретни проблеми на практиката са свързани проектите НИХ 270, с р-л доц. Д. Керемидчиев, НИХ 271 с р-л доц. К. Петров, НИХ 278 с р-л доц. Хр. Недялкова, НИХ 272 с р-л доц. Д. Момчилов, НИХ 276 с р-л проф. М. Терзиева, НИХ 274 с р-л проф. Балтаджиев и НИХ 269 с р-л доц. Ив. Димитров. По тези проекти са разработени новаторски инструментариум, методики и модели за адаптиране на теорията към потребностите на практиката.
  • Създадена е възможност за разширяване на художественотворческата изява на преподавателите и студентите чрез проект НИХ 275, с р-л доц. Р. Джендова.
В заключение, доц. Димитър Гогов, декан на ФОН, обобщи представената информация за научноизследователската проектна дейност през 2012 г. и даде високо положителна оценка за резултатите. Той подчерта добрата екипна работа, създадена между преподаватели и студенти – повече от 120 студенти се включиха в проектите и представиха своите разработки на национални и студентски конференции. „Въпреки, че естеството на проектната дейност е от разнороден характер поради различните научни направления във Факултета“, сподели доц. Гогов, „всеки един от нас е отворен към научното познание и има какво да научи, независимо от спецификата на конкретните си творчески занимания. Научният колоквиум е полезен форум и по-честото му свикване ще спомогне за издигане на нивото на научноизследователската дейност във Факултета.“
Колоквиумът приключи работата си с пожелания за по-чести срещи от такъв характер.

Доц. Пенка Пеева
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011