Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема BG051PO001-3.1.08


Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
                                                                                            

• Усъвършенстване системата за управление на Университета;
• Осигуряване на услуги с по-висока добавена стойност;
• Повишаване ефективността и ефикасността на управленските процеси;
• Подобряване реализацията на образователния продукт и на продукта от научно-развойна дейност;
• Повишаване конкурентоспособността на Университета;
•Подобряване управлението на процесите и прилагане на принципа на непрекъснатото подобряване;
• Оптимизация на процеса за управление на човешките ресурси;
• Осигуряване на сигурност на информацията, чрез осигуряване на различни нива на достъп;
• Подобрява се оперативната дейност, чрез анализ на оперативните процеси;
• Намаляване на себестойността и административните разходи;
• Подобряване на качеството на работните процеси и крайната услуга.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011