Бургаският университет въвежда дистанционно обучение и усъвършенства системата си за управление

Бургаският университет въвежда дистанционно обучение и усъвършенства системата си за управление
 
Бургас, 04.04.2013

В следващите месеци Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас започва реализацията на два проекта: BG051PO001-4.3.04-0015 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение” и проект BG051PO001-3.1.08-0027 „Усъвършенстване системата за управление”.
Иновативни образователни технологии и методи в учебният процес на Университета са предвидени да се въведат в рамките на 24 месеца. При изпълнение на проекта „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение” се предоставя равен достъп до образование и обучение на студентите, както и развито електронно дистанционно обучение. В ефективният учебен процес могат да се включат и лица, които живеят извън академичните градове. Проектната дейност е насочена към модернизация на системата в съответствие с европейските критерии, образователни програми съобразени с потребностите на икономиката и предоставяне на възможност на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания).
В дейностите по проекта се включва изготвяне на анализ за моментното състояние на Университета, с цел избор на подходящи кандидати от целевата група и най-подходящи дисциплини. Предвидено е преминаване на 600 студента през различни форми на дистанционно обучение. Планувано е обучение на 45 преподаватели за повишаване на квалификацията относно дистанционните форми на обучение, както и 15 преподаватели, обучени за създаване на интерактивени методи, мултимедийни и електронни материали.
С въвеждането на електронната форма на дистанционно обучение се предвижда привличането на нови студенти – от чужбина, от региони извън академичните градове, хора в неравностойно положение и от малцинствените групи за предоставяне на достъпно и качествено образование. Проектът е в общ размер на 776 635 лв.
Очакваните резултати по проект „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” включват повишаване ефективността и ефикасността на управленчески процеси, на конкурентноспособността, подобряване реализация на образователният продукт и управлението на процеси. С изпълнение на проекта се оптимизира процеса за управление на човешките ресурси и осигурява сигурност на информация, чрез различни нива на достъп. Основната цел на проекта е изграждане и въвеждане на система за електронен документооборот. Това води до реално разширяване на параметъра на действие в условията на пазарна конкуренция.
Проектът е насочен към групите: преподаватели, служители и студенти. В първата целева група се включват професори, доценти, асистенти и лектори от научно преподавателският състав, които да участват в обучението за работа със системите за електронен документооборот. Втората целева група обхваща служители от непреподавателския състав.
Проектът осигурява на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ефективно управление на документацията, подобряване качеството на процесите и крайната услуга. Стойността на този проект е в размер на 499 273,37 лв и е с продължителност 20 месеца.
Спечелените два проекта са с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011