VІІІ Студентска научна конференция

VІІІ Студентска научна конференция – Май 2013
 

На 16. 05. 2013 г. във Факултета по обществени науки се проведе ХIV сесия на VІІІ Студентска научна конференция.
Съобразно тематиката на студентските разработки бяха обособени пет секции: „Стопанско управление - Индустриален мениджмънт“, „Хуманитарни науки“, „Маркетинг и туризъм”, „Педагогика” и „Здравни грижи“.
В секция „Икономика и управление - Индустриален мениджмънт” се представиха 3 разработки с 6 автори под научното ръководство на доц. Иван Димитров и хон. ас. Петко Янгьозов. Обект на изследване бяха предприятия от малкия, средния и едрия бизнес. Студентите показаха добри умения и способности за приложение на методите на "АBC" анализ и "XYZ" анализ, експоненциално отклонение и трекинг сигнал, стопански анализ и други. Комисията, която оцени разработките, беше в състав: доц. Паличев, доц. Йонова, доц. Димитров, д-р Бинева, д-р Транев, докторант Янгьозов.
В рамките на две заседания на секция „Хуманитарни науки“ бяха изнесени 15 доклада с езиковедска и литературоведска насоченост. Техни автори са студенти от специалност „Българска филология“ (бакалаври - от първи до четвърти курс, както и от магистърската програма „Език, литература, образование“). Научни ръководители на студентите са: проф. М. Парзулова, доц. Г. Петрова, доц. С. Ангелова, д-р М. Владева и д-р Е. Дубарова. Бяха дискутирани нововъведенията в българския правопис, езикът на рекламата и списанията. Със средствата на експресивния анализ и чрез творчески интерпретационни модели присъстващите станаха свидетели на нов прочит на ключови произведения на западноевропейската и българската литературна класика.
В секция „Педагогика” бяха представени 24 доклада, изготвени от 41 студенти и консултирани от 7 преподаватели от катедра „Педагогика и психология”, 2 преподаватели от катедра „Методика на обучението”, 1 преподавател от катедра „Здравни грижи” и 1 преподавател от катедра „Български език”. Във фокуса на студентските изследвания попаднаха актуални проблеми на възпитанието; проблеми на образователната и социалната интеграция на хора с увреждания, интегрираното обучение на деца със СОП, консултирането на уязвими индивиди и групи, грижите в социалната сфера, актуални терапевтични подходи в социалната работа; теми, свързани със социалните умения и социалните роли на децата и учениците; иновативни методи на обучение по физическо възпитание и спорт, и изобразително изкуство.
За първи път в секция „Педагогика” се проведе конкурс и се раздадоха награди за най-приносно изследване, представено в доклад, и за най-добро представяне на доклад. Жури в състав: гл. ас. д-р Елена Петкова, гл. ас. д-р Биляна Цонкова и гл. ас. д-р Марияна Тодорова определи наградите по предварително установени и оповестени критерии. За изследване с най-голям принос награда получи Мария Димитрова Танева, студент в I курс, спец. ПНУП, с научен консултант гл. ас. д-р Марияна Тодорова. За най-добро представяне беше отличен Иван Стоянов Манев, студент във II курс, спец. Социална педагогика, с научен консултант гл. ас. д-р Биляна Цонкова. Журито връчи и две извънредни специални награди: награда за доклад по най-атрактивна тема и награда за представяне на студент с увреждане. Наградата за доклад по най-атрактивна тема получиха Стоян Алексиев, Диан Алексиев и Ангел Динков, студенти от III курс, спец. Социална педагогика, с научен консултант доц. Елена Дичева. Наградата за представяне на студент с увреждане беше присъдена на Златина Дякова, незрящ студент от I курс, спец. Социална педагогика, с научен консултант доц. Тинка Иванова. Наградените получиха предметни награди, осигурени от катедра „Педагогика и психология”.
В секция „Здравни грижи” с доклади участваха 16 студенти от I и II курс. Те представиха 9 доклада: 7 от специалност „медицинска сестра” и 2 от специалност „Рехабилитатор”. Научни консултанти са преподаватели от катедра „Здравни грижи”.
Докладите, разработени от студентите от специалност „Медицинска сестра”, разкриха уменията на студентите за задълбочено проучване на рисковите фактори за здравето, превенцията на социалнозначими заболявания и качеството на здравните грижи. Студентите от специалност „Рехабилитатор” представиха изследвания по специфични кинезитерапевтични методики и техники.
В секция „Маркетинг и туризъм” участваха общо 27 студента от II, III и IV курс. Преобладаваща бе групата на второкурсниците. Журито, със състав доц. Зл. Караджова, гл. ас. д-р Хр. Михалева и гл. ас. П. Начева, разпредели три награди за първо, второ и трето място. Първа награда получи екип от втори курс, с разработка за качеството на ресторантьорския продукт на Мак Доналдс: Деница Жекова, Илияна Вълчева, Мария Димитрова, Надежда Райкова и Станимира Тодорова. Втора награда получи екипът с разработка за качеството на ресторантьорския продукт на Събуей: Нели Кирова, Виктор Митев, Катина Димитрова, Силвия Рускова и Теодора Ракаджийска. Трета награда с две разработки в сферата на организационното поведение и оптимизиране на материалните запаси получи Борис Тончев, М922.
Всички участници в конференцията проявиха сериозно отношение към подготовката си, демонстрираха задълбочени знания, както и умения да представят и да защитят тезата си. Качеството на разработките придаде действително научен облик на форума и за пореден път доказа високия потенциал на обучаваните във Факултета по обществени науки студенти.
Всички изнесени и защитени доклади ще бъдат публикувани в специален сборник (на електронен носител) на конференцията.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011