Втора работна среща по проекта за усъвършенстване системата на управление

Втора работна среща по проекта за усъвършенстване системата на управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
 
 Работна среща на ръководители и зам. ръководители на катедри към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” се проведе в образователната институция. Срещата обхвана потребители второ ниво на достъп до електронната система за документооборот, по проект „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас с договор № BG051PO001-3.1.08-0027.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на Университета, чрез изграждане и въвеждане на система за електронен документооборот, с оглед осигуряване на по-ефективно управление на процесите и човешките ресурси, както и осигуряването на услуги с по-висока добавена стойност.
Основните дейности, върху които ще се наблегне са: разработване на концепция за въвеждане на система за електронен документооборот, обучение на потребителите на системата за електронен документооборот и усъвършенстване системата за управление на Университета. Чрез проекта ще се осигурят услуги с по-висока добавена стойност, подобри реализацията на образователния продукт и на продукта от научно-развойна дейност, на качеството в работните процеси и крайната услуга, намалят административните разходи.
Работната среща запозна потребителите с престоящите дейности по проекта, и с възможността да представят своите предложения към системата за електронен документооборот.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011