IX Студентска научна конференция ’2013 – Декемврийска сесия

На 5. 12. 2013 г. във Факултета по обществени науки се проведе декемврийската сесия на IX Студентска научна конференция ’2013.
Съобразно тематиката на студентските разработки бяха обособени пет секции: „Стопанско управление - Индустриален мениджмънт“, „Хуманитарни науки“, „Маркетинг и туризъм”, „Педагогика” и „Здравни грижи“.
В секция „Икономика и управление - Индустриален мениджмънт” взеха участие студенти от Факултета със специалности Стопанско управление (II, III и IV курс), Индустриален мениджмънт (IV курс) и магистри от специалност Бизнес администрация. Защитите на докладите – разработени на индивидуален и екипен принцип курсови проекти, се осъществиха чрез презентации и отговори на зададени въпроси от комисията и присъстващите на конференцията. Бяха представени разработки от областта на стопанското управление. Обект на изследване бяха предприятия от малкия, средния и едрия бизнес. Студентите показаха добри умения и способности за приложение на методите на анализ и синтез (организационно-структурния анализ, SWOT анализ, корелационния и регресионния анализ и др.). Общият брой на представените и защитени доклади е 43. Комисията беше в състав: доц. Т. Паличев, доц. И. Димитров, гл. ас. д-р В. Бинева, гл. ас. д-р Ст. Транев, докторант Яни Димитров.
В секция „Хуманитарни науки“ бяха изнесени 11 доклада с историческа, езиковедска и литературоведска насоченост. Техни автори са студенти от специалностите „Български език и история” и „Българска филология”. Научни ръководители на студентите са: доц. Г. Йовчева, доц. Д. Момчилов, доц. П. Пеева, проф. М. Парзулова и проф. М. Терзиева. Бяха дискутирани новостите около археологическите открития, дискусионни въпроси от новата и съвременната българска и обща история, лексикални особености и промени в българския език и социални послания в литературното творчество. Присъстващите станаха свидетели на оригинални изследователски подходи и творчески интерпретационни модели.
В секция „Педагогика” бяха представени 26 доклада, изготвени от 56 студенти и консултирани от 7 преподаватели от катедра „Педагогика и психология”, 1 преподавател от катедра „Методика на обучението”, 1 преподавател от катедра „Здравни грижи”. Във фокуса на студентските изследвания попаднаха актуални проблеми на гражданското и екологичното възпитание; готовността за училище; образователната и социалната интеграция на хора с увреждания; интегрираното обучение на деца със СОП; консултирането на уязвими индивиди и групи; грижите в социалната сфера; отпадането от училище като социално-педагогически проблем; корекционната и терапевтична дейност с хора с увреждания. Докладите за ролята на играта в развитието на детето проследяват различните видове игри като форма и метод на възпитание; като превантивна форма и метод; особеностите на съвременната игра. Доклади от областта на методиката на обучението акцентуват върху актуални проблеми в методиката на обучение по музика.
Жури в състав: гл. ас. д-р Елена Петкова, гл. ас. д-р Биляна Цонкова и гл. ас. д-р Марияна Тодорова определи наградените по предварително установени и оповестени критерии. За най-приносно изследване наградата получи Милена Апостолова, студентка в I курс, специалност „Социална педагогика” за изследване, представено в доклад на тема „Благотворителна дейност на Независимо женско сдружение „Св. Марена - гр. Созопол” с науч. консултант доц. Т. Иванова. За най-добро представяне бяха отличени Стоян Алексиев, Ангел Динков, Теодора Петкова, студенти в IV курс, спец. „Социална педагогика” за представянето на доклад на тема „Социално-педагогическо измерение на затворения тип поведение при учениците” с научен консултант доц. д-р Елена Дичева.
В секция „Здравни грижи” бяха представени 2 доклада на студенти от спец. „Медицинска сестра” и „Рехабилитатор”, с научни консултанти гл.ас. Катя Попова и гл.ас. Златина Борисова - преподаватели от катедра „Здравни грижи”.
Докладите предизвикаха интерес с практическата насоченост на темата и дискусия за различното виждане по осигуряване и предоставяне на здравни грижи в мултикултурна среда.

Всички участници в конференцията проявиха сериозно отношение към подготовката си, демонстрираха задълбочени знания, както и умения да представят и да защитят тезата си. Качеството на разработките придаде действително научен облик на форума и за пореден път доказа високия потенциал на обучаваните във Факултета по обществени науки студенти.
Изнесените и защитени доклади ще бъдат публикувани в специален сборник (на електронен носител) на конференцията.

Доц. Пенка Пеева

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011