Обяви за работа

Печат

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ - Експерт юрист

  Дата на публикуване в сайта - 10.09.2020 г.

Конкурс за попълване на екипа на проекта BG 05М2ОР001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

  Дата на публикуване в сайта - 26.02.2020 г.

Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“

  Дата на публикуване в сайта - 20.09.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ - Технически сътрудник

  Дата на публикуване в сайта - 18.09.2019 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с № BG05M2OP001-1.002-0019-C01, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” чрез Европейския фонд за регионално развитие с продължителност 31.09.2018 – 30.12.2023г.

  Дата на публикуване в сайта - 31.07.2019 г.

Конкурс за длъжност „счетоводител/оперативен”

  Дата на публикуване в сайта - 22.07.2019 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

  Дата на публикуване в сайта - 03.04.2019 г.

Конкурс за работно място както следва: НЕХАБИЛИТИРАН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 2

  Дата на публикуване в сайта - 03.04.2019 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

  Дата на публикуване в сайта - 23.11.2018 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с № BG05M2OP001-1.002-0019-C01

  Дата на публикуване в сайта - 26.10.2018 г.

Конкурс за пет работни места по проект „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“

  Дата на публикуване в сайта - 17.08.2018 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

  Дата на публикуване в сайта - 03.08.2018 г.

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС е партньор на „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД по договор BG16RFOP002-1.005-0065-C01 от 23.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: Разработване на иновативна и интегрирана система за физиотерапия/кинезитерапия „SoFit“, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ № BG16RFOP002-1.005, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Във връзка с описаното УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС обявява конкурс за две работни места на позицията „Експерт - Компютърни системи и технологии“, како следва:

Експерт 6 - Компютърни системи и технологии
Функции (отговорности и задължения): експертът ще работи при изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2, а именно:
Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация
- да работи по бази данни
- да тества възможностите и начините за интегриране със софтуерите на хардуерните компоненти
- да разработва алгоритми за осигуряване на връзка между хардуерните компоненти
- да разработва алгоритми и математически изчисления за разпознаване на движенията на базата на локализиране на определени точки на човешкото тяло
- да изследва, изпитва, измерва отчетените и разчетени данни при изпълнение на различни упражнения
- да нанася корективни действия и повторно тестване и изпитване на отчетените и разчетени данни при изпълнение на различни упражнения докато не бъде постигната пълна точно на асоцииране на отчетените от кинекта точки с въведените в софтуера упражнения

Дейност 2: Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация
- да работи по създаването и тестването на бета версията на софтуерния компонент на иновацията
- да изпитва бета версията в релевантна среда с хардуерните компоненти
- да участва във формирането на списък с несъответствия/ подобрения на прототипа

Изисквания към кандидатите:
Образование: Висше;
Квалификация: инженер/информатик/математик/програмист/икономист
Професионален опит: поне 3 години опит в областта на информационните технологии/или програмирането или академичните среди

Период на заетост в месеци: 23 месеца
Часова заетост: 4 часа/ден

Експерт 7 - Компютърни системи и технологии
Функции (отговорности и задължения): експертът ще работи при изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2, а именно:
Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация
- да работи по бази данни
- да тества възможностите и начините за интегриране със софтуерите на хардуерните компоненти
- да разработва алгоритми за осигуряване на връзка между хардуерните компоненти
- да разработва алгоритми и математически изчисления за разпознаване на движенията на базата на локализиране на определени точки на човешкото тяло
- да изследва, изпитва, измерва отчетените и разчетени данни при изпълнение на различни упражнения
- да нанася корективни действия и повторно тестване и изпитване на отчетените и разчетени данни при изпълнение на различни упражнения докато не бъде постигната пълна точно на асоцииране на отчетените от кинекта точки с въведените в софтуера упражнения

Дейност 2: Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация
- да работи по създаването и тестването на бета версията на софтуерния компонент на иновацията
- да изпитва бета версията в релевантна среда с хардуерните компоненти
- да участва във формирането на списък с несъответствия/ подобрения на прототипа

Изисквания към кандидатите:
Образование: Висше;
Квалификация: инженер/информатик/математик/програмист/икономист
Професионален опит: поне 3 години опит в областта на информационните технологии/или програмирането или академичните среди

Период на заетост в месеци: 23 месеца
Часова заетост: 4 часа/ден

ЗА ВСИЧКИ ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ:
За доказване на образование, квалификация и професионален опит е необходимо кандидатите да представят автобиография, копие на диплома за завършено висше образование, копие на трудова книжка или референция/и, или копие на трудов/и договор/и от работодател/и. Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени за проверка и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката, ГДЕФК.

Ще се свържем за интервю само с подходящите кандидати.

  Дата на публикуване в сайта - 30.07.2018 г.