Финансова информация

Печат

   - КЛ за извършен предварителен контрол на решение (заповед) за назначаване на комисия по Закона за обществените поръчки
   - КЛ за извършен предварителен контрол на проект на решение за обявяване на класиране и изпълнител по Закона за обществени поръчки
   - ДОКЛАД (предложение за поемане на финансово задължение)
   - КЛ за предварителен контрол (за поемане на задължение)
   - КЛ за предварителен контрол (преди извършване на разхода)
   - Регистър на финансовия контрольор
   - Обща оценка на СФУК
   - Заявка за ремонт