Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Печат

 Решение - препратка към страницата на Агенцията по обществени поръчки

Обявление - препратка към страницата на Агенцията по обществени поръчки

1. Решение
2. Обявление за обществена поръчка
3. Документация
4. Разяснение към документацията за участие
1. СЪОБЩЕНИЕ по чл.69а, ал.3 от ЗОП - Публикувано на 23.07.2015 г., 08:27
2. Решение за определяне на на изпълнител по договор за обществена поръчка - Публикувано на 28.07.2015 г., 14:51
3. Информация за сключен договор - Публикувано на 10.08.2015 г., 14:06
4. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 9 от ЗОП за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие - Публикувано на 10.08.2015 г., 14:29
5. Договор за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на 11.08.2015 г., 11:55
6. Плащане за м. септември 2015 г. - Публикувано на 14.10.2015 г., 10:37
7. Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 04.12.2015 г., 11:15
8. Плащане за м. декември 2015 г. - Публикувано на 12.01.2016 г., 13:50
9. Плащане за м. януари 2016 г. - Публикувано на 05.02.2016 г., 07:47
10. Плащане за м. февруари 2016 г. - Публикувано на 29.02.2016 г., 15:06
11. Плащане за м. март 2016 г. - Публикувано на 11.04.2016 г., 08:17
12. Плащане за м. април 2016 г. - Публикувано на 04.05.2016 г., 16:00
13. Плащане за м. май 2016 г. - Публикувано на 02.06.2016 г., 08:11
14. Плащане за м. юни 2016 г. - Публикувано на 21.07.2016 г., 08:51
15. Плащане за м. юли 2016 г. - Публикувано на 01.08.2016 г., 12:23
16. Плащане за м. август 2016 г. - Публикувано на 07.09.2016 г., 10:17
17. Плащане за м. септември 2016 г. - Публикувано на 09.09.2016 г., 09:54
18. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 09.09.2016 г., 09:55
19. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 16 от ЗОП /отм./ за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение - Публикувано на 09.09.2016 г., 14:31