Доставка на високо чувствителен детектор за течна хроматография за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

 Решение - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Решение
2. Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП - Публикувано на 02.07.2015 г., 11:22
1. ДоговорПубликувано на 28.07.2015 г., 15:55
2. Информация за сключен договор - Публикувано но 30.07.2015 г., 08:25
3. Плащане за м. септември 2015 г. - Публикувано на 10.09.2015 г., 16:46
4. Информация по чл. 22б1 ал. 2, т.15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 10.09.2015 г., 16:48