Публикуване и редакция на сборник от резултатите от изследванията в България в изпълнение на проект “Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE)" MIS-ETC 2642, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007- 2013“

Печат

Покана - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Публична покана 9045855 - Публикувано на 11.09.2015 г., 16:31
2. Документация - Microsoft-Word-2010-Icon 1 - Публикувано на 11.09.2015 г., 16:31
3. Разяснения - Публикувано на 16.09.2015 г., 13:24
4. Протокол - Публикувано на 07.10.2015 г., 08:17
5. Договор - Публикувано на 07.10.2015 г., 08:19
6. Плащане за м. октомври 2015 г. - Публикувано на 02.11.2015 г., 09:01
7. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 02.11.2015 г., 09:07
8. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 16 от ЗОП за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение - Публикувано на 02.11.2015 г., 09:11