Доставка и инсталиране на оборудване и обучение по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Печат

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на оборудване и обучение по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“

Публикувано на 27.05.2019 г., 10:52
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2019-0003

Документи:

Становище за осъществен контрол по чл. 232, ал.3, т.1 от ЗОП - Публикувано на 18.04.2019 г., 10:16
Становище за осъществен контрол по чл. 232, ал.3, т.2 от ЗОП - Публикувано на 11.06.2019 г., 08:45
 Решение - Публикувано на 27.05.2019 г., 10:52
 Обявление - Публикувано на 27.05.2019 г., 10:52
 Образци - Публикувано на 27.05.2019 г., 10:53
 Документация - Публикувано на 27.05.2019 г., 10:54
 Техническо предложение - Публикувано на 27.05.2019 г., 10:55
 Ценово предложение - Публикувано на 27.05.2019 г., 10:55
 Технически спецификации - Публикувано на 27.05.2019 г., 10:56
 Проект на договор - Публикувано на 27.05.2019 г., 10:56
 еЕЕДОП - Публикувано на 27.05.2019 г., 10:57
 Протокол - Публикувано на 02.07.2019 г., 15:17
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти - Публикувано на 16.07.2019 г., 09:07
 Доклад - Публикувано на 25.07.2019 г., 14:31
 Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 25.07.2019 г., 14:32
 Протоколи от работата на комисията - Публикувано на 25.07.2019 г., 19:58
 Договор - обособена позиция 1 - Публикувано на 21.08.2019 г., 10:47
 Договор - обособена позиция 2 - Публикувано на 21.08.2019 г., 10:47
 Договор - обособена позиция 4 - Публикувано на 21.08.2019 г., 10:48
 Договор - обособена позиция 5 - Публикувано на 21.08.2019 г., 17:51
 Обявление за възложена поръчка
 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 05.12.2019 г., 13:32