На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Печат
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на оборудване и обучение по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“

 

Покана с изх. № 1940/13.05.2019 г. - Публикувано на 13.05.2019 г., 16:08
Технически спецификации - Публикувано на 13.05.2019 г., 16:12
Индикативни оферти - Публикувано на 20.05.2019 г., 15:55

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011