Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции

Печат

Покана за пазарни консултации с предмет: “Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти; Обособена позиция № 6 Оборудване за Лаборатория Биосензори“

Публикувано на 28.06.2019 г., 13:15

Документи

 Информация за процедурата, данни за възложителя, лица за контакти
 Покана - Публикувано на 28.06.2019 г., 13:18
 Приложение КС - обособена позиция 1 - Публикувано на 28.06.2019 г., 13:18
 Приложение КС - обособена позиция 2 - Публикувано на 28.06.2019 г., 13:19
 Приложение КС - обособена позиция 3 - Публикувано на 28.06.2019 г., 13:20
 Приложение КС - обособена позиция 4 - Публикувано на 28.06.2019 г., 13:20
 Приложение КС - обособена позиция 5 - Публикувано на 28.06.2019 г., 13:21
 Приложение КС - обособена позиция 6 - Публикувано на 28.06.2019 г., 13:21
 Приложение 1 - Технически спецификации - Публикувано на 28.06.2019 г., 13:22
 Разяснение -
Публикувано на 04.07.2019 г., 19:23
 Протокол - Публикувано на 22.07.2019 г., 15:32
 Доклад - Публикувано на 22.07.2019 г., 15:32
 Обобщени данни - обособена позиция 1 - Публикувано на 22.07.2019 г., 15:34
 Обобщени данни - обособена позиция 2 - Публикувано на 22.07.2019 г., 15:35
 Обобщени данни - обособена позиция 3 - Публикувано на 22.07.2019 г., 15:36
 Обобщени данни - обособена позиция 4 - Публикувано на 22.07.2019 г., 15:36
 Обобщени данни - обособена позиция 5 - Публикувано на 22.07.2019 г., 15:37
 Обобщени данни - обособена позиция 6 - Публикувано на 22.07.2019 г., 15:37

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011