Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намиращи се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас, за нуждите на проект №BG05M2OP00

Печат

Покана за пазарни консултации с предмет: “Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намиращи се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас, за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

Публикувано на 08.10.2019 г., 16:14

Документи

 Информация за процедурата, данни за възложителя, лица за контакти
 Покана - Публикувано на 08.10.2019 г., 16:16
 Конструктивно становище - Публикувано на 08.10.2019 г., 16:21
 Приложение 1 - Част Архитектура - Публикувано на 08.10.2019 г., 16:21
 Приложение 1 - Част ВиК - Публикувано на 08.10.2019 г., 16:22
 Приложение 1 - Част Пожарна безопасност - Публикувано на 08.10.2019 г., 16:22
 Приложение 1 - Част Електрическа - Публикувано на 08.10.2019 г.,16:23
 Приложение 1 - Част ОВКХТТГ - Публикувано на 08.10.2019 г., 17:16
 Прилoжение 1 - Част ПБЗ - Публикувано на 08.10.2019 г., 17:17
 Приложение 1 - Част ПУСО - Публикувано на 08.10.2019 г.,17:18
 Приложение 2 - Количествено-стойностна сметка - Публикувано на 08.10.2019 г., 17:21
 Съобщение за удължаване на срока
- Публикувано на 15.10.2019 г., 10:57
 
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011