Вътрешноуниверситетски нормативни документи

Печат

Система за осигуряване, поддържане и развитие на качеството на обучението и на образователния продукт

Правилник за организацията и дейността на Центъра по качеството и комисията по качеството

Правила за периодична самооценка и външна оценка (вътрешни и външни одити )

Правилник за атестиране на академичния състав

Правилник за атестиране на непреподавателския състав

Система за анaлиз и оценка на качеството на електронните учебни материали и софтуерни средства в дистанционната форма на обучение