Обяви за конкурси

Печат

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент, както следва: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Хотелиерство и ресторантьорство) – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12. Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност 05.02.21. Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 24/16.03.2018 г.
Дата на публикуване в сайта - 16.03.2018 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. в следните специалности и докторски програми:
1. Област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.7. Администрация и управление, Научна специалност/докторска програма "Организация и управление на производството (индустрията)", Форма на обучение - редовна - 3, задочна - 1;
2. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Научна специалност/докторска програма "Компютърни системи и технологии", Форма на обучение - редовна - 1, задочна - 1;
3. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Научна специалност/докторска програма "Технология за пречистване на водите", Форма на обучение - редовна - 1, задочна - 1;
4. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.11. Биотехнологии, Научна специалност/докторска програма "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", Форма на обучение - редовна - 1.
Документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават в ректората, Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 20/06.03.2018 г.
Дата на публикуване в сайта - 16.03.2018 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.04. „Технология на тежкия или основен ограничен синтез“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 4/09.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта - 09.01.2018 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Лечебен масаж“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, бул. Проф. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 98/08.12.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 08.12.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, бул. Проф. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 91/14.11.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 14.11.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Кинезитерапия (Кинезитерапия, Кинезиология)“ – един; главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска филология), научна специалност „Български език“ – един; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност 03.02.03. „Фармацевтична химия“ – един; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Компютърни системи и технологии (Невронни мрежи)“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 85/24.10.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 24.10.2017 г.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011