Обяви за конкурси

Печат

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 3 броя конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език).
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 30.09.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Епидемиология“ – един.
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване - 30.09.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. в следните докторски програми:
1. Област от висшето образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, Докторска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика", Форма на обучение - задочна - 4.
2. Област от висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, Докторска програма „Неорганична химия", Форма на обучение - редовна - 3.
3. Област от висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, Докторска програма „Екология и опазване на околната среда", Форма на обучение - редовна – 1, задочна - 1.
4. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Докторска програма „Компютърни системи и технологии", Форма на обучение - редовна – 2, задочна – 2.
5. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Докторска програма „Технология на природните и синтетични горива”, Форма на обучение - редовна - 1.
6. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Докторска програма „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", Форма на обучение - редовна - 2.
7. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Докторска програма „Технология за пречистване на водите", Форма на обучение - редовна - 1, задочна - 1.
Документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават на адрес: гр.Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов № 1, СО 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 68/17.08.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 20.08.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на академични длъжности главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.10 „Биохимия“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 01.05.06 „Химия на високомолекулните съединения“ – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“ – един, всички със срок зa подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в стая No 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов No 1, Бургас, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 68/17.08.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 20.08.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява следните конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент” както следва:

 • в област на висшето образование на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова история“ – един,
 • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Основи на инженерното проектиране“ – един,
 • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност 02.01.49. Автомобили, трактори и кари – един.
  Кандидатите да са придобили магистърска степен в направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация или 5.1. Машинно инженерство,
 • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини, системи и технологии на машиностроенето” – един.
  Кандидатите да са придобили магистърска степен в направление 5.1. Машинно инженерство или 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация.

Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918; 0897 605 600.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 04.08.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява следните конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент” както следва:

 • в област на висшето образование на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология”– един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология”– един,
 • 2 броя конкурси в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести”,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Детски болести“ – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиология“ – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“ – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща медицина“ – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един,
 • 2 броя конкурси в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направаление 7.5. Здравни грижи за нуждите на обучението в специалност „Медицинска сестра“. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на конкурса и Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалност „медицинска сестра” и „акушерка” за ОКС „бакалавър”, чл. 7а (3) - базисно образование по специалност „Медицинска сестра” и ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи” – един,
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи за нуждите на обучението в специалност „Акушерка“. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на §11, чл. 14 (3) от ПМС № 257/01.11.2010г. (ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г.) за изменение и допълнение на Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за ОКС „бакалавър“, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2005 г. – един,
 • 3 броя конкурси в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език),
 • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.18. Славянски езици (Съвременен руски език) – един.

Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918; 0897 605 600.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 02.08.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява три броя конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент“ към катедра „Хирургия, акушерство и гинекология, нервни болести, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, УНГ болести“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Обща и оперативна хирургия“.
Срок на кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 26.07.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява шест броя конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент“ към катедра „Вътрешни болести, фармакология, педиатрия, социална медицина, медицина на бедствените ситуации, компютърни технологии и латински език“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на МФ.
Срок на кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 26.07.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – един; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професи-онално направление 5.2. Електротехника, електро-ника и автоматика, научна специалност 02.20.07. Електронни преобразуватели (Преобразувателна техника) – един, всички със срок 2месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул.Проф. Я. Якимов No1, СО, бл. 1, стая No214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 59/16.07.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 16.07.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патофизиология“ – един.
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1 стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 28.06.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Висша математика) – един.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в СО бл.1, стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 26.05.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност 02.10.23 „Технология на природните и синтетични горива“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, ПН 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат на адрес: гр. Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов No1, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 30/13.04.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 13.04.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. в следните докторски програми:
1. Област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.7. Администрация и управление, Докторска програма „Организация и управление на производството (индустрията)", Форма на обучение - редовна – 2.
2. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Докторска програма „Компютърни системи и технологии", Форма на обучение - редовна – 2, задочна – 2.
3. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Докторска програма „Технология за пречистване на водите", Форма на обучение - редовна - 2.
Документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават на адрес: гр.Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов № 1, СО 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 09.04.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език).
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 30.03.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патоанатомия“ – един; главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в стая № 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов № 1, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 12.02.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Автомобили, трактори и кари“ – шифър 02.01.49 – един, със срок три месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в стая № 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов № 1, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 5/19.01.2021 г.
Дата на публикуване в сайта - 28.01.2021 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 1. Педагогогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност „Методика на обучението по химия и опазване на околната среда“ – един, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в стая 214 на СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов № 1, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 11.12.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“ – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Съдова хирургия“ – един; доцент: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия и фармакогнозия“, за нуждите на обучението в специалност „Помощник- фармацевт“, катедра „Фармация“, Медицински колеж – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология“, за нуждите на обучението в специалност „Помощник-фармацевт“, катедра „Фармация“, Медицински колеж – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“, за нуждите на обучението в специалност „Помощник-фармацевт“, катедра „Фармация“, Медицински колеж – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за магистър-фармацевт, за нуждите на обучението в специалност „Помощник-фармацевт“, катедра „Фармация“– един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Биохимия“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия (Инструментални методи за анализ)“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Количествени методи, математическо моделиране и интуиционистки размита статистика)“ – един; в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Стара история (включително Праистория)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия (Химия на високомолекулните съединения)“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) – един, всички със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 11.12.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Биохимия“, със срок два месеца след публикуването им на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 23.11.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, науч¬на специалност 05.04.20. Германски езици (Английски език), със срок два месеца след публикуването им на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 23.11.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява 2 бр. конкурси за заемане на академичната длъжност „aсистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, със срок два месеца след публикуването им на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 23.11.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за преподавател в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика (Програмиране и използване на компютри), със срок за подаване на документите - един месец след публикуването на конкурса на интернет страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 27.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Проектиране на мобилни устройства“, със срок един месец след публикуването му на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 27.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование образование 7. Здравеопазване и спорт, ПН 7.1 Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“, шифър 03.01.45., със срок един месец след публикуването му на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 27.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“ – един, за нуждите на Медицински факултет; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“ – един, за нуждите на Факултет по обществено здраве и здравни грижи, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат на адрес: Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО блок 2, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 20.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за преподавател в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт, със срок за подаване на документите - два месеца след публикуването на конкурса на интернет страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 06.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, със срок един месец след публикуването му на сайта на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 06.10.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, със срок на подаване на документите един месец от обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 07.08.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.Филология, научна специалност Българска литература (Българска литература след II световна война), със срок на подаване на документите един месец от обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 07.08.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език), със срок на подаване на документите един месец от обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 07.08.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Методика на обучението по музика в детската градина и началното училище“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в стария ректорат, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 63/17.07.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 17.07.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.5. Математика (Висша математика), със срок на подаване на документите два месеца от обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".
Документи се приемат на адрес: Бургас 8010, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 1, СО бл.1, стая 214, тел. 056 / 715 725.

Дата на публикуване в сайта - 07.07.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Физиология на животните и човека“ – един; главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Методика на обучението по български език и литература в детската градина и началното училище“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 56/23.06.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 24.06.2020 г.
 •  
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011