Обяви за конкурси

Печат

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. в следните специалности и докторски програми:
1. Област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.7. Администрация и управление, Научна специалност/докторска програма "Организация и управление на производството (индустрията)", Форма на обучение - редовна - 1, задочна - 1.
2. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Научна специалност/докторска програма "Технология за пречистване на водите", Форма на обучение - редовна - 1, задочна - 1.
3. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.11. Биотехнологии, Научна специалност/докторска програма "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", Форма на обучение - редовна - 1.
Документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават в ректората, Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 14/10.02.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 15.02.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.01 Теоретична химия – един; главни асистенти: в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.22.02 Технология за пречистване на водите – един; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност 05.02.21 Организация и управление на производството (Стопанска логистика) – един; професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20 Германски езици – немски език – един; професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.21 Романски езици – френски език – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, бул. Проф. Я. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 14/10.02.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 10.02.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 02.22.01. „Екология и опазване на екосистемите (при преработване на нефт и нефтопродукти)“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи в ректората, бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 100/16.12.2016 г.
Дата на публикуване в сайта - 19.12.2016 г.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011