Процедури по конкурси

Печат

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на възможността за използване на алуминийсъдържащи промишлени отпадъци в производството на керамични материали с различно предназначение”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Милена Иванова Иванова
Научни ръководители:
проф. д-р Богдан Илиев Богданов
доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Милена Иванова Иванова
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Иван Господинов Чомаков - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 19.12.2017 г. от 11:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 01.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност 01.06.02 „Зоология“, обявен в ДВ, бр.56/11.07.2017 г.

1. Списък на научните трудове на гл. ас. д-р Светла Йорданова Далакчиева
2. Рецензия от проф. д-р Илия Димитров Денев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков  - външен член
4. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Борис Владимиров Бакалов - външен член
7. Становище от доц. д-р Борис П. Николов - външен член
8. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова
3. Рецензия от проф. дпн  Антоанета Иванова Момчилова  - външен член
4. Рецензия от проф. дпн Магдалена Костадинова Глушкова  - външен член
5. Становище от проф. дпн Елеонора Михайлова Милева - външен член
6. Становище от проф. д-р Наталия Иванова Витанова - външен член
7. Становище от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Радка Тодорова Джендова - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в богата на технологии среда), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева
2. Описание на научните трудове на доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева
3. Рецензия от проф. д-р  Борислав Йорданов Лазаров  - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Марга Янкова Георгиева - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Коста Андреев Гъров - външен член
6. Становище от проф. дпн Сава Иванов Гроздев - външен член
7. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Янка Димитрова Стоименова - външен член
9. Становище от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (обобщени мрежи и размита логика)“, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова
2. Рецензия от акад. проф. дтн Иван Петков Попчев - външен член
3. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - външен член
5. Становище от член-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от доц. дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Людмила Кузманова Димитрова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 16.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“, обявен в ДВ, бр.56/11.07.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Ирена Георгиева Марковска
2. Рецензия от проф. дхн Веселин Василев Димитров - външен член
3. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Александър Живков Караманов - външен член
5. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Петко Танев Димитров - външен член
8. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член

Дата на публикуване на сайта 15.11.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Синтез на аерогел на база SiO2”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Петър Иванов Иванов
Научни ръководители:
проф. д-р Богдан Илиев Богданов
доц. д-р Янчо Христов Христов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Петър Иванов Иванов
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Димитър Петров Георгиев - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.06.2017 г. от 11:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 13.06.2017 г.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011