Процедури по конкурси

Печат

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 02.22.01. „Екология и опазване на екосистемите (при преработване на нефт и нефтопродукти)“, обявен в ДВ, бр.100/16.12.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Александър Николов Димитров
2. Рецензия от проф. дхн Любомир Тодоров Влаев - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
4. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
6. Становище от проф. дхн Слави Кунев Иванов - външен член
7. Становище от доц. д-р Недялка Бенова Петкова - външен член
8. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 21.04.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследвания върху синтеза и формиране структурата на порести неорганични материали”, научна специалност "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Ганка Румянова Колчакова
Научни ръководители:
доц. д-р Иван Господинов Чомаков
доц. д- Снежана Ненова Корудерлиева
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на инж. Ганка Румянова Колчакова
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Богдан Илиев Богданов - външен член
5. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 31.03.2017 г. от 13:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 14.03.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване влиянието на повърхностното напрежение (Марангони ефект) върху ефективността на разделяне при ректификация на двукомпонентни смеси”, научна специалност "Технология на природните и синтетични горива", шифър 02.10.23, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Мариана Кръстева Караиванова
Научен ръководител:
проф. д-р Желчо Стефанов Стефанов
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Мариана Кръстева Караиванова
3. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Георги Иванов Коралски - външен член
7. Становище от проф. д-р Желчо Стефанов Стефанов - външен член
8. Заповед за промяна на член на научното жури и на дата за провеждане на открито заседание по процедурата -
Публикувано на 03.02.2017 г.
9. Становище от доц. д-р Недялка Бенова Петкова - външен член

Заседание на научното жури - 10.02.2017 г. от 14:00 ч., зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 11.01.2017 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр.44/10.06.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Александър Валентинов Жеков, д.м.
2. Авторска справка за научните приноси на д-р Владимир Христов Гончев, д.м.
3. Рецензия от проф. Соня Колева Тончева, д.м. - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Мими Георгиева Стойчева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Христина Танчева Милчева, д.п. - външен член
6. Становище от проф. д-р Петранка Петрова Кънева-Троянова - външен член
7. Становище от доц. д-р Таня Василева Чолакова - външен член
8. Становище от доц. д-р Галина Янкова Терзиева - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Дончо Янков Керемидчиев - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2016 г.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011