Процедури по конкурси

Печат

Рецензии, становища и автореферат на тема „Синтез на аерогел на база SiO2”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Петър Иванов Иванов
Научни ръководители:
проф. д-р Богдан Илиев Богданов
доц. д-р Янчо Христов Христов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Петър Иванов Иванов
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Димитър Петров Георгиев - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.06.2017 г. от 11:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 13.06.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Имунофлуоресцентен биосензор за анализ на афлатоксин М1 в мляко”, научна специалност „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци", шифър 02.11.11, професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Милка Койчева Атанасова
Научни ръководители:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
доц. д-р Настя Василева Иванова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Милка Койчева Атанасова
3. Рецензия от проф. д-р Алберт Иванов Кръстанов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Катя Иванова Габровска - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова - външен член
7. Становище от доц. дтн Станка Тодорова Дамянова - външен член

Заседание на научното жури - 09.06.2017 г. от 11:00 ч., зала 202 ОК, ФТН

Дата на публикуване на сайта 23.05.2017 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.01 Теоретична химия, обявен в ДВ, бр.14/10.02.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Милен Пейчев Тодоров
2. Рецензия от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Мария Николова Великова - вътрешен член
4. Становище от проф. дхн Галин Петров Петров - външен член
5. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
6. Становище от проф. дпн Веска Иванова Шивачева - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Валентин Димитров Алексиев - външен член
8. Становище от доц. д-р Стефан Димитров Манолов - външен член

Дата на публикуване на сайта 22.05.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Пречистване на отпадъчни води чрез микробиологични горивни клетки и приложение на алтернативни катодни процеси”, научна специалност „Технология за пречистване на водите", шифър 02.22.02, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Ралица Юлианова Колева
Научен ръководител:
проф. д-р Валентин Андреев Ненов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Ралица Юлианова Колева
3. Рецензия от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев - външен член
5. Становище от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Ангел Тодоров Звездов - външен член

Заседание на научното жури - 06.06.2017 г. от 13:00 ч., зала 107 НК

Дата на публикуване на сайта 19.05.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на адсорбционни свойства на синтетични и природни зеолити”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и трудно топимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Тодор Михайлов Михалев
Научни ръководители:
доц. д-р Димитър Петров Георгиев
доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Тодор Михайлов Михалев
3. Рецензия от проф. д-р Богдан Илиев Богданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Милувка Георгиева Станчева - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 02.06.2017 г. от 13:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 16.05.2017 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 02.22.01. „Екология и опазване на екосистемите (при преработване на нефт и нефтопродукти)“, обявен в ДВ, бр.100/16.12.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Александър Николов Димитров
2. Рецензия от проф. дхн Любомир Тодоров Влаев - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
4. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
6. Становище от проф. дхн Слави Кунев Иванов - външен член
7. Становище от доц. д-р Недялка Бенова Петкова - външен член
8. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 21.04.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследвания върху синтеза и формиране структурата на порести неорганични материали”, научна специалност "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Ганка Румянова Колчакова
Научни ръководители:
доц. д-р Иван Господинов Чомаков
доц. д- Снежана Ненова Корудерлиева
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на инж. Ганка Румянова Колчакова
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Богдан Илиев Богданов - външен член
5. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 31.03.2017 г. от 13:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 14.03.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване влиянието на повърхностното напрежение (Марангони ефект) върху ефективността на разделяне при ректификация на двукомпонентни смеси”, научна специалност "Технология на природните и синтетични горива", шифър 02.10.23, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Мариана Кръстева Караиванова
Научен ръководител:
проф. д-р Желчо Стефанов Стефанов
1. Заповед за утвърждаване на научно жури

2. Автореферат на Мариана Кръстева Караиванова
3. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Георги Иванов Коралски - външен член
7. Становище от проф. д-р Желчо Стефанов Стефанов - външен член
8. Заповед за промяна на член на научното жури и на дата за провеждане на открито заседание по процедурата -
Публикувано на 03.02.2017 г.
9. Становище от доц. д-р Недялка Бенова Петкова - външен член

Заседание на научното жури - 10.02.2017 г. от 14:00 ч., зала 202 ОК

Дата на публикуване на сайта 11.01.2017 г.

Приноси, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр.44/10.06.2016 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Александър Валентинов Жеков, д.м.
2. Авторска справка за научните приноси на д-р Владимир Христов Гончев, д.м.
3. Рецензия от проф. Соня Колева Тончева, д.м. - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Мими Георгиева Стойчева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Христина Танчева Милчева, д.п. - външен член
6. Становище от проф. д-р Петранка Петрова Кънева-Троянова - външен член
7. Становище от доц. д-р Таня Василева Чолакова - външен член
8. Становище от доц. д-р Галина Янкова Терзиева - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Дончо Янков Керемидчиев - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2016 г.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011