Процедури по конкурси

Печат

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Ася Андрианова Консулова Кирова, дм
2. Авторска справка за научните приноси в списъка с публикации, представени като хабилитационен труд на д-р Ася Андрианова Консулова Кирова, дм
3. Рецензия от проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от Ивайло Петров Въжаров, дм 
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. Камен Петров Канев, дмн, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Антония Йорданова Атанасова
- на български и английски език - външен член
9. Становище от доц. д-р Димитър Николаев Калев, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 01.03.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Петя Каменова Петкова, дм
2. Авторска справка (резюмета) на избрани публикации на д-р Петя Каменова Петкова, дм
3. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Светлин Недков Цонев, дм
4. Рецензия от проф. д-р Добрин Йотков Василев, дм - на български и английски език - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Милена Станева Станева, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дм, дмн
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Снежанка Томова Тишева, дмн -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм
- на български и английски език - външен член
9. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
10. Становище от доц. д-р Илия Димитров Попов, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 25.02.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежово моделиране на невронни мрежи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Пламена Добрева Йовчева
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Проф. д-р Сотир Николов Сотиров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Пламена Добрева Йовчева
3. Рецензия от проф. дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - външен член
5. Становище от чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф. Андон Димитров Лазаров - външен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.01.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 14.01.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщени мрежи и Data Mining”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Станислав Константинов Попов
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Станислав Константинов Попов
3. Рецензия от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Олимпия Николаева Роева - външен член
5. Становище от проф. д-р Любка Атанасова Дуковска - външен член
6. Становище от проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Нора Ангелова Ангелова - външен член

Заседание на научното жури - 21.12.2020 г.

Дата на публикуване на сайта 04.12.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Дигитализация на културно наследство”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Радовеста Тодорова Стюърт
Научни ръководители:
Проф. д-р Радослав Димов Павлов
Проф. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Радовеста Тодорова Стюърт
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Румен Иванов Трифонов - външен член
5. Становище от проф. д-р Радослав Димов Павлов - външен член
6. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 30.11.2020 г. от 13 часа, зала 217 ОК

Дата на публикуване на сайта 13.11.2020 г/

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна специалност „Приложна механика (Механика на покрития)“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Полина Илиева Милушева-Мандаджиева - на български и английски език
2. Рецензия от проф. д-р Мара Крумова Кандева-Иванова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Георги Димитров Костадинов
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дтн Станимир Михайлов Карапетков
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Любомир Ванков Димитров -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Йовка Димчева Николова
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Димитър Русев Русев -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 01.09.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Компютърно зрение“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Тодор Павлов Костадинов
2. Рецензия от проф. дн Иван Ганчев Гарванов - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Чавдар Николаев Минчев
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дтн Андон Димитров Лазаров
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дн Михаил Петков Илиев -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 26.08.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Системно програмиране“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Станислав Денчев Симеонов
2. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. дтн  Райчо Тодоров Иларионов
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Сотир Николов Сотиров -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Андон Димитров Лазаров
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. дн Михаил Петков Илиев
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Огнян Наков Наков -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Румен Иванов Трифонов
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 21.08.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Светла Михайлова Шопова
2. Рецензия от проф. Антония Йорданова Янакиева, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Невена Костова Цачева, дм, дмн
- на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Симеон Александров Рибагин
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.07.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Проектиране на софтуерна система за възнаграждения на мениджъри с помощта на обобщени мрежи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Александeр Януш Кацпжик
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Александeр Януш Кацпжик - на  български и английски език
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Георги Димитров Менгов - на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дтн Любка Атанасова Дуковска - на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Стоян Транев Транев - на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 22.07.2020 г. от 13 часа, зала 222 МФ

Дата на публикуване на сайта 07.07.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Кинезитерапия“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. Йордан Тодоров Гавраилов, дм
2. Рецензия от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Невена Цачева, дм, дмн
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. Антония Йорданова Янакиева, дм -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Симеон Александров Рибагин
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 24.06.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. бр. 13/14.02.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Илия Димитров Попов, дм
2. Рецензия от проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Диана Христова Йонова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Боряна Делийска, дмн
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
- на български и английски език- външен член
7. Становище от проф. д-р Искрен Коцев, дмн -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 11.05.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност 02.22.04. Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците (Оползотворяване и третиране на отпадъци от производството на биодизел), обявен в ДВ, бр. 1/03.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Никола Стоянов Тодоров
2. Рецензия от проф. д-р Стойко Петров Петров - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Светлана Димитрова Желева
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. дтн Николай Тодоров Дишовски -
на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Виолина Ангелова Ризова
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева
- на български и английски език- външен член
7. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Александър Николов Димитров
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 11.05.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (Сензори и сензорни устройства)“, обявен в ДВ, бр.93/26.11.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Ивайло Райчев Беловски - на български и английски език
2. Рецензия от акад. дтн Чавдар Станоев Руменин - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Иван Борисов Евстатиев
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дн Никола Вичев Колев
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Анна Владова Стойнова
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Сия Вълчева Лозанова
- на български и английски език- външен член
7. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Нели Атанасова Симеонова
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 24.03.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)“, обявен в ДВ, бр.93/26.11.2019 г.

1. Резюмета на научните трудове на доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
3. Рецензия от проф. д-р Антония Йорданова Янакиева, дм - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм
- на български и английски език - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Атанас Димитров Щерев, дм
- на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Тони Йонков Веков, дмн
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дм, дмн
- на български и английски език- външен член
8. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 12.03.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „ Концепции за изграждане на разпределени информационни системи със специално предназначение”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Екатерина Антонова Господинова-Захариева
Научни ръководители:
Проф. дмн Гани Трендафилов Стамов
Доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Екатерина Антонова Господинова-Захариева
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Андон Димитров Лазаров - на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. дн Любка Атанасова Дуковска - на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 14 часа, зала 307 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Получаване, охарактеризиране и приложение на полимерметални комплекси”, докторска програма "Химия на високомолекулните съединения", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Виктория Трифонова Трифонова
Научни ръководители:
проф. д-р Красимир Георгиев Василев
доц. д-р Анифе Исмаилова Ахмедова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Виктория Трифонова Трифонова
3. Рецензия от проф. д-р Ивайло Владимиров Димитров - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Стойко Петров Петров - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Деница Янчева Пантелеева - на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова - на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Десислава Станева Грабчева - на български и английски език - външен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 13 часа, заседателна зала на СО-блок 1 (стария ректорат)

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване и моделиране на методи за прогнозиране”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Живко Михайлов Томов
Научни ръководители:
чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
проф. д-р Сотир Николов Сотиров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Живко Михайлов Томов
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Любка Атанасова Дуковска - външен член
5. Становище от чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова - външен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 15 часа, зала 307 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване комуникациите в специализирани системи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Асен Петков Илиев
Научни ръководители:
проф. д-р Огнян Наков Наков
доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Асен Петков Илиев
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Андон Димитров Лазаров - външен член
5. Становище от проф. дтн Любка Атанасова Дуковска - външен член
6. Становище от проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 13 часа, зала 307 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиология на животните и човека“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
2. Рецензия от проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, дм, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Катерина Николова Георгиева, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Янислав Илиев Илиев, двм - външен член
7. Становище от проф. д-р Пепа Косева Атанасова-Хрисчева, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева-Шакола, дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 07.10.2019 г.

- на български и английски език
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011