Специалности - ОКС Бакалавър

Печат

„ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Основна цел на специалността е обучението на инженер-химици, които да са подготвени да работят в производствено-технологични, проектоконструкторски и организационно-управленски звена и лаборатории на нефтопреработването, нефтохимията, основния и фин органичен синтез, както и в полимерната индустрия и сродните с тях предприятия. Специалистите се подготвят да заемат длъжности на различни нива в малкия и средния бизнес с този предмет на дейност.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА НЕФТА И ГАЗА”

Завършилите специалността са подготвени да работят като специалисти в областта на добива, транспорта и съхранението на нефта и газа, производството на всички видове горива и смазочни материали, получаването на основните и спомагателни химични продукти за индустриално и битово приложение. Специалистите се реализират в управлението на нефтодобивните, нефтопреработващите и нефтохимичните предприятия.

„ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИЯ НА КРИЗИСНИТЕ СИТУАЦИИ“

Химичните технологии произвеждат химически вещества и материали, които решават важни задачи на развитието, но създават опасности и несигурност за управляващи, работещи, изследователи и граждани. Необходима е подготовка на специалисти със знания за процесите и технологиите, за критичните зони при тяхната реализация, за социалните и здравни условия, необходими на работещите, за психофизичните качества на човешкия фактор и способността му да реагира при всевъзможни рискови ситуации, свързани с цялостния управленско-технологичен процес. Специалността осигурява комплексна подготовка, като дава съвкупност от знания, необходими за управление на технологичните процеси. Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите от областта на техническите и на социалните науки.

“БИОТЕХНОЛОГИИ”

Биотехнологията е пресечна точка на съвременните биологични науки и модерните технологии за подобряване качеството на живот на хората и опазване на околната среда, използвайки живи биологични системи или изолирани клетъчни структури. Биотехнологичните производства за получаване на биопродукти , като лекарствени вещества, ензими, ваксини, органични киселини и други, както и ефективното им приложение в различни сфери на човешката дейност са интензивно развиващ се клон на съвременната индустрия. Обучението в ОКС „Бакалавър” по „Биотехнологии” има за цел да даде на студентите теоретични познания и практически умения в областта на индустриалните биотехнологии. Завършилите специалността са подготвени да упражняват производствено-технологична, контролно-аналитична и организационно-управленска дейност в областта на индустриалните биотехнологии. Те могат да се реализират като инженер биотехнолози, специалисти и ръководители в областта на промишлената микробиология, фармацевтичната промишленост, екологичните биотехнологии.; да работят в специализирани медицински и екологични лаборатории, пречиствателни станции и инспекции по опазване на околната среда, в хигиенно-епидемиологични институти и др.

“ХРАНИТЕЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ”

Хранителните биотехнологии са едни от най-интензивно развиващите се клонове на съвременната индустрия. Обучението в ОКС „Бакалавър” по „Хранителни биотехнологии” има за цел да даде на студентите теоретични познания и практически умения по основните технологични дисциплини за получаване на различни хранителни продукти, като поставя акцент върху ферментационните хранителни продукти. Ще се положат биологичните основи на тези процеси, както на клетъчно, така и на молекулярно ниво. Учебният план е балансиран, както по отношение на общо биологични и съвременни биотехнологични дисциплини, така и по отношение на теоретични и практически занятия на студентите. След края на обучението студентите получават основни умения за работа в предприятия на хранително-вкусовата промишленост, контролни и научноизследователски лаборатории, в хигиенно епидеминологични институти, в лабораториите по безопасност на храните. Обучаващата катедра разполага с отлична експериментална база със съвременна апаратура и опит от участие в голям брой международни проекти. Обучението в специалност „Хранителни биотехнологии” позволява на студентите да придобият компетенции за критичен анализ на информация, работа в екип, умения за самооценка и стремеж за усъвършенстване, което е предпоставка за успешна професионална реализация.

“НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ”

Завършилите специалността “Неорганични химични технологии” се подготвят да работят като специалисти в стъкларската, керамичната, циментовата промишленост и в производствата на трудно топими неорганични материали, в предприятията за производство на минерални торове, киселини, основи, соли, технологични газове, както и в електрохимични производства, като специалисти по технология на пречистване на водите в промишлеността, селското стопанство и бита.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА ВОДАТА”

Завършилите специалност “Технология на водата” придобиват широкопрофилна подготовка, включваща овладяване на знания в областта на технологиите за пречистване на води и придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и дейности в екип. Получената подготовка позволява да се реализират като инженери, работещи в изследванията на процесите на пречистване на води, мониторинг на водоприемници, експлоатация и проектиране на водоподготвителни и водопречиствателни инсталации в бита, промишлеността, селското стопанство и енергетиката. Обучаващата катедра разполага с отлична експериментална база и опит от участие в голям брой международни проекти с партньори от Германия, Франция, Белгия, Гърция и страните от Западните Балкани. Специалността е уникална за България, тъй като Университетът в Бургас е единствен, където се подготвят инженери по водопречистване и водоподготовка. Понастоящем е налице изключително голямо търсене на инженери със специалност „Технология на водата.

“КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ВОДИ”

Студентите получават фундамент по компютърни и информационни технологии, както и в областите на техническите науки свързани с реализацията на дейности в пречистването и мониторинг на води. Освен това, IT подготовката им позволява да симулират и моделират процеси от практиката на пречистване на водите и да ползват географски информационни системи (GIS). Завършилите специалността могат да се реализират като специалисти по експлоатация и поддръжка на компютърна техника и мрежи, както и проектиране и контрол на системи за пречистване на води.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА СТЪКЛОТО, КЕРАМИКАТА И СТРОИТЕЛНИ СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ”

Основна цел на обучението по специалност "Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали" е да се подготвят инженерни и ръководни кадри за производствени предприятия и фирми на силикатната промишленост, научни и научно-изследователски, проектантски и консултантски институти. Подготовката на специалистите включва придобиването на задълбочени познания в областта на химия и технология на керамиката, химия и технология на стъклото, химия и технология на строителните свързващи вещества - цимент, гипс, вар и др. Благодарение на сериозните знания, получени в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, студентите завършили специалност "Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали" могат да се реализират в различни сфери на производството в страната и чужбина. Много от тях заемат ръководни постове във водещи заводи и частни фирми, сред които: Керамичен завод Хан Аспарух, Исперих; Керамичен завод Хан Омуртаг, Шумен; Огнеупорен завод в Русе- Труд АД; Каолин АД; Девня цимент АД Италчементи груп; Стъкларски завод в Търговище- Тракия Глас България ЕАД; Ново стъкло ЕАД, Нови пазар; Завод за санитарна керамика “Идеал Стандарт – Видима” АД, Севлиево; Керамика Бургас АД; Дружба стъкларски заводи АД; Винербергер ЕООД, Луковит.

„ТЕХНОЛОГИЯ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА“

Основни производства и възможности за професионална реализация на инженер-химици, завършили специалността:
- Производство на минерални киселини, минерални торове и соли, амоняк, метанол, карбамид и индустриални газове;
- Производство на калцинирана, тежка и сода бикарбонат: “Солвей соди” -Девня.
- Основни електрохимични производства, като получаване на чисти метали и метални покрития за защита на металите от корозия и с декоративна цел, получаване на натриева основа и хлор;
- Основни производители на акумулатори и батерии;
- Производството на газове за промишлени цели;
- Неорганични производства в „Лукойл Нефтохим Бургас”:
- Държавни институции: БАН; Изпълнителна агенция по околна среда; РИОСВ и РИОКОЗ; Институт за чисти и особено чисти вещества -София; Институт по почвознание "Н. Пушкаров” –София.
В повечето големи градове на България работят фирми, чиято дейност е свързана с търговия на минерални торове и консултантски услуги в областта на торенето.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МЕНИДЖМЪНТ”

Обучението по специалността е свързано с възникналите потребности от квалифицирани специалисти, необходими за съвременните отрасли на икономиката, способни да извършват мениджърска, проучвателна, проектантска, експлоатационна и научна дейност в областта на материалознанието. Обучението по специалността е продиктувано от необходимостта и желанието на страната ни да притежава кадри, имащи задълбочени, фундаментални познания в областта на материалите, приложението им, както и начините и средствата за използване на различните материали в съвременните технологии. Бъдещите инженери могат да развиват организационно-управленческа, мениджърска и контролни дейности в съвременните фирми и предприятия в сферата на машиностроенето, химичните производства, отбраната, транспорта, енергетиката, селското стопанство и други области.

“ИНЖЕНЕРНИ МАТЕРИАЛИ”

„Инженерни материали” е бакалавърска програма, която подготвя специалисти в областта на „Материалознанието” с изучаването на основни дисциплини свързани със строежа, свойствата и приложението на инженерните материали (металните, силикатните и полимерните материали). Студентите придобиват практически знания и умения за използването на различните класове инженерни материали в областта на проектирането и изграждането на различни съоръжения, конструкции и апарати. Завършилите студенти получават професионална квалификация „Инженер” и могат да продължат обучението си в степените „Магистър” и „Доктор”.
Приемът на студенти, за специалността „Инженерни материали”, се извършва чрез успешно преминал приемен изпит или оценка от държавен зрелостен изпит, също така може да се кандидатства и с оценка от олимпиади и национални състезания.

“ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО”

Завършилите специалността са подготвени да работят като специалисти с висше образование в производствено-технологически, проектно-конструкторски и организационно-управленски звена на химическата, нефтената, хранително-вкусовата, фармацевтичната и други промишлености, свързани с физикохимична и биохимична преработка на веществата, включително за решаване на инженерно-екологични проблеми. Тези специалисти се подготвят да заемат ръководни длъжности на различни нива в съответните производства и фирми.

“КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Специалността „Компютърни системи и технологии“ дава широки възможности за професионална реализация в различни сфери на обществения живот. Завършилите специалисти успешно се реализират във фирми, занимаващи се с компютърна техника, компютърни мрежи, информационни технологии и разработка на софтуер; в сферата на обучението по информатика, информационни технологии, компютърни системи и мрежи; в сферата на услугите, финансовите и банковите институции и държавната администрация. Завършилите специалност КСТ могат да се реализират като: специалисти по поддръжка на компютърна техника и компютърни мрежи, проектиране на компютърни мрежи, проектиране и разработка на програмно осигуряване, приложни програмисти, специалисти по поддръжка на апаратни средства и програмни продукти, учители по информатика, информационни технологии, компютърни системи и мрежи.

“СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО”

Обучението на студентите по специалност "Софтуерно инженерство" се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, която е в съответствие с изискванията за образователно-квалификационната степен "бакалавър". Завършилите тази специалност са подготвени да прилагат систематичен подход към анализа, проектирането, оценяването, прилагането, тестването, поддръжката и повторната разработка на софтуер в различни области на компютърните приложения. Софтуерният инженер с образователно-квалификационна степен бакалавър от специалност “КСТ-СИ” след завършването си успешно може да се адаптира към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи и технологии.

“ЕЛЕКТРОНИКА”

Специалността “Електроника” е широкопрофилна. Завършилите специалността могат да работят в направленията по проектиране и поддръжка на електронни възли, модули, устройства и системи за преобразуване на електрическа енергия, микропроцесорни системи, експлоатация и ремонт на електронно оборудване, управленска, производствена и дистрибуторска дейност във фирми и чуждестранни представителства в областта на електрониката и електронните технологии.

“ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ”

Фундаменталната подготовка е съгласувана с обучението на специалностите в професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” в Университет "Проф. д-р Ас. Златаров" и включва базови дисциплини, заложени в учебния план на специалност „Електроника”. Обучението включва курсове по електронни елементи и схеми, микропроцесорна, силова и промишлена електроника. Студентите придобиват знания за видовете възобновяеми енергийни източници, за системите за автоматизация и контрол на алтернативни енергийни системи. Завършилите специалността могат да работят в областта на експлоатацията, обслужването и поддръжката на електронни възли, модули и устройства; системи за управление на съоръжения за производство на енергията от слънцето, вятъра и водата, както и за производство на „зелена” електрическа енергия.

“ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА”

Специалността „Техника и технологии в транспорта“ има за цел да подготвя инженерни специалисти в областта на технологиите за производство, ремонт, техническа експлоатация и управление на техника, предназначена за транспорт на различни видове товари, вкл. течни товари и газове. По време на обучението си специалистите получават много добра фундаментална и общо-инженерна подготовка. Придобиват солидна специална подготовка за двигателите с вътрешно горене, транспортната техника и технологиите за нейното проектиране и използване при превозване на товари. На тази база се формират практически и теоретически знания за решаване на конкретни проблеми при проектирането и експлоатацията на обекти в областта в техниката и технологиите в транспорта. Завършилите специалност “Техника и технологии в транспорта“ могат да се реализират като ръководни кадри и специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени, строителни и обществени организации, в научно-изследователски и проектантски институти, конструкторски бюра, както и в други фирми от областта на икономиката.

“ХИМИЯ”

Oбучението по бакалавърска програма „Химия” е съобразено с европейските стандарти за подготовка на специалисти с висше образование и е обезпечено с висококвалифициран и мотивиран преподавателски състав, прилагане на съвременни подходи със съответно информационно и материално осигуряване, модерни кабинети и лаборатории, участие в международни проекти. Завършилите бакалаври получават професионална квалификация „Химик” и могат да се реализират като: изследователи, специалисти и ръководители на научни и производствени лаборатории, екипи за информационно обезпечаване, компютърно моделиране и екологосъобразно провеждане на химични процеси и системи; специалисти в химични, хранително-вкусови, фармацевтични, парфюмерийно-козметични и други производства, институции, организации и звена към тях; предприемачи за създаване на собствен високотехнологичен бизнес. Студентите, които са избрали да изучават педагогически и психологически дисциплини, могат да работят като учители по химия и опазване на околната среда.

„ХИМИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ И ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА“

Кожата, като най-големият орган на човешкото тяло, се намира в ежедневен контакт с различни козметични, миещи и перилни препарати от една страна, а от друга – с различни химикали в промишлеността, бита и селското стопанство. Докато първата група вещества трябва да бъдат в максимална степен толерантни спрямо кожата, то втората група вещества са в голяма степен агресивни към нея.
Това налага да се познава химията на тези вещества и въздействието им върху този орган, стремейки се да максимализираме полезното им действие и минимизираме вредното им въздействие. От това произтича необходимостта от синтезиране и използване на нови, високоефективни биологично активни козметични препарати и повърхностно активни вещества в качеството им на миещи и перилни препарати с минимално вредно въздействие.
Целта на специалността е да подготви студентите в една интердисциплинарна област, каквато е химията и естествените физикални фактори за здраве. Това се постига чрез лекции, семинарни и лабораторни упражнения за синтез и физикохимично охарактеризиране на нови биологично активни вещества, извличане на полезни компоненти от лечебни билки, луги и минерални води. Възстановяването на здравето и дееспособността на човека е свързано с провеждането на различни рехабилитационни процедури с използването на козметични препарати и терапевтични средства под формата на кремове, гелове и унгвенти, при диагностиката, лъчетерапията, масажите и другите процедури, прилагани върху кожата.
Завършилите специалността могат да работят успешно в производството на такива вещества, в научноизследователските и клиничните лаборатории, както и в рехабилитационните и СПА центрове и соларните студиа.

“ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “еколог”. По време на обучението си специалистите получават фундаментални знания по математика, информатика, физика, химия, биология и биохимия. Запознават се с основните механизми за замърсяване на почвите, въздуха и водите, както и технологиите за тяхното пречистване. На тази база се формират практически и теоретически знания по управление на отпадъците, качеството на въздуха и водите. Завършилите тази специалност се подготвят за работа като специалисти и ръководители на различни нива в системата на Министерство на околната среда и водите, в научно -изследователски и проектантски институти, конструкторски бюра, като експерти по разработване на оценки за въздействието върху околната среда на проекти на промишлени предприятия, градоустройствени планове и действащи обекти, като изпълнителски и ръководни кадри в отделите по екология и опазване на околната среда във фирми, промишлени предприятия и общински органи на властта.

„ЕКОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ“

Специалността има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти с екологична и управленска квалификация „еколог-мениджъри“, които да придобият специализирани знания и умения в областта на екологията, екологичния мениджмънт и мениджмънта на различните видове организации. Завършилите специалността могат да работят като специалисти в различни научни и научно-приложни звена като висши училища, БАН, МОСВ и неговите поделения, общини, кметства, държавни, общински и частни фирми и други ведомства, имащи отношение към решаване на проблемите на екологията и екологичния мениджмънт, както и като ръководители на средно и висше управленско равнище в бизнес организации от различен тип.

“СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

Основна цел на специалност „Стопанско управление“ или „Мениджмънт“, както се нарича в западните страни, е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на организацията и управлението на дейността на организациите.
Спецификата на специалността предопределя нейния широкообхватен спектър на приложение. Завършилите могат да работят във всяка сфера на частния и обществения сектор; в организации от всеки тип и във всеки отрасъл, в материалното производство и услугите, в банки и застрахователни компании, в държавната и общинската администрация.
Дипломираните студенти могат да се реализират като ръководители, мениджъри или служители в звена на различни нива в йерархията на организацията, специалисти в областта на управлението, консултанти, експерти по мениджмънт или да развиват собствен бизнес.
Учебният план на специалността е разработен въз основа на учебните планове на водещи университети от Европа и САЩ.
Завършилите специалността получават солидни теоретични знания и практически умения в областта на макро и микроикономиката, счетоводството, финансите и банковото дело, стопанския анализ, маркетинга, общия мениджмънт и управлението на човешките ресурси, операционния мениджмънт и логистиката, бизнес планирането и стратегическото управление, управление на проектите, както и в други области, необходими за успешното управление на организациите.
Обучението по специалността се извършва в три степени – „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“. Завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърска степен. Завършилите магистърска степен могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „Доктор“.

“МАРКЕТИНГ”

Специалността „Маркетинг” подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на маркетинга, маркетинговите изследвания, пазарните проучвания, изпълнение на маркетингови планове и програми. Подготовката на студентите се осъществява чрез академични фундаментални, специални, избираеми и факултативни дисциплини. Учебният план за специалността е адаптиран към сходни учебни планове на водещи университети в България, Европа и САЩ. Завършилите специалността усвояват солидни теоретични знания в сферата на маркетинга, придобиват умения и практически навици, които им позволяват да работят в условията на динамична пазарна среда и глобализация на бизнеса. Успешно завършилите се реализират като маркетингови мениджъри, експерти и консултанти по маркетинг, специалисти по рекламна и PR дейности, по стопанска логистика и управление на продажбите в държавни и частни предприятия. Обучението по специалността се осъществява от висококвалифициран академичен персонал, както и от водещи специалисти от стопанската практика.

“ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Завършилите специалността са предназначени за производствено-технологична и организационно-управленска дейност в областта на химията, технологията и управлението на производството в промишлеността, в съответствие с получената специализация. Те могат да работят като функционални специалисти, линейни ръководители във фирмите на отрасъл промишленост, в техните поделения и структурни звена или да заемат мениджърски длъжности. Обучението по специалността се извършва в две степени “бакалавър” и “магистър”. Завършилите образователно -квалификационна степен бакалавър получават професионална квалификация “Инженер-мениджър” и могат да продължат образованието си в магистърска степен. Завършилите магистърска степен получават професионална квалификация “Магистър по Индустриален мениджмънт”.

“ТУРИЗЪМ”

Специалността „Туризъм” подготвя висококвалифицирани кадри за ръководна и оперативна работа в сферата на туристическата индустрия –заведения за хранене и развлечения, средства за подслон, туроператорски и пътнически агенции, неправителствени организации. В процеса на следването си, студентите получават солидна теоретична и практико-приложна подготовка, знания и умения, които сполучливо могат да използват в динамично променящите се пазарни условия в сферата на туризма. Успешно завършилите намират реализация като мениджъри и специалисти в частни туристически предприятия, държавни и неправителствени институции в сферата на туризма, регионални и локални туристически организации. Обучението по специалността се осъществява от висококвалифициран академичен персонал, както и от водещи специалисти от стопанската практика.

“НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “Педагог”, “Начален учител” и “Начален учител по чужд език”. По време на обучението студентите получават задълбочени знания по чуждия език и методиката на преподаването му в началното училище, Педагогика, Психология и Методика на обучението в началното училище. Завършилите могат да бъдат начални учители, учители по чужд език в началното училище, в школи, курсове и други научно-методически и организационно - управленски дейности в системата на образованието.

“ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “Педагог”, “Детски учител” и Детски учител по чужд език”. По време на обучението студентите получават задълбочени знания по чуждия език и методиката на преподаването му в детската градина, Педагогика, Психология и Методика на обучението в детската градина. Завършилите могат да бъдат детски учители, учители по чужд език в детската градина, в школи, курсове и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието.

“ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “Педагог”, “Детски учител” и „Начален учител”. По време на обучението студентите получават задълбочени знания по Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Психология, Методика на обучението и възпитанието в детската градина и началното училище. Получената професионална квалификация дава възможност за реализация в детските градини и началните училища и в други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието. Завършилите получават образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и могат да продължат образованието си по магистърски програми.

„СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”

Обучението по специалността е организирано в съответствие с Държавните изисквания, като завършилите могат да заемат следните длъжности: Педагог по социална педагогика; Педагог-възпитател и Педагог по социалното развитие, както и на мениджърски длъжности по социалното развитие. Студентите получават задълбочени знания и умения за превантивна и корекционна дейност в сферата на взаимоотношенията в колективите, солидна педагогическа и широка професионална подготовка за владеене на стопанските, организационните и социалните механизми в сферата на своята дейност.

„БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ”

Обучението по специалност „Българска филология”, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, осигурява базова широкопрофилна подготовка, включваща овладяване на теоретични знания в областта на историята и съвременното състояние на българския език и българската литература, основни знания в областта на европейските, славянските и руската литература и придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип, както и задължителен минимум от теоретични познания и практически умения в областта на преподаването на български език и литература в средното училище. Завършилите получават професионална квалификация “филолог и учител по български език и литература”. Получената подготовка им позволява да се реализират като преподаватели в средните и висшите училища, редактори, коректори, сътрудници в средствата за масова информация и издателствата, сътрудници в библиотеки, архиви, музеи, обществени институции и др.

“БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ”

Целта на обучението по специалност “Български език и история” е придобиване на базова широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на българския език и литература, на история, придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип. В тази специалност се подготвят учители по български език и литература, и учители по история. Учебният план предвижда педагогически дисциплини и равнопоставеност на двете направления –български език и литература и история. Завършилите получават професионална квалификация “Учител по български език и литература и учител по история” в средните общообразователни училища. Те могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата и културата; да продължат обучението си в магистърски програми по филологически, исторически, педагогически направления, да работят за научното си израстване.

“ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ”

Целта на обучението е придобиване на широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на историята и философията и придобиване на практически умения за преподавателска работа. Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като завършилите получават диплома за ОКС „бакалавър” и им се присъжда професионална квалификация „Учител по история” и „Учител по философия”, специалист по история и философия. Те могат да се реализират в системата на образованието и културата като: експерти по история в организации на местно и национално ниво (архиви, музеи и др.); учители по история, философия, психология, логика, свят и личност, етика и право във всички степени на българското средно училище; организатори на класна и извънкласна/извънучилищна дейност; специалисти в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации; директори и заместник-директори на училище; ръководители на методическо обединение; автори на учебници и помагала, рецензенти, редактори, издатели. След завършване на ОКС „бакалавър” студентите могат да продължат обучението си в магистърска програма в историческото, философско и педагогическото направление; да работят за научното си израстване, обучавайки се по образователната и научната степен „Доктор”.

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Специалността “Медицинска сестра” подготвя специалисти в професионално направление “Здравни грижи” и образователно-квалификационна степен “бакалавър” . Обучението е осем семестъра и е в съответствие с изискванията на Наредбата за Единни държавни изисквания. По време на обучението студентите получават задълбочени научни знания и ключови умения и способности в областта на биомедицинските, клиничните, обществените и сестринските науки. Дипломираната медицинска сестра има професионална пригодност и компетентност да определя, планира, организира, предоставя и оценява промотивни, профилактични, палиативни и др. здравни грижи и услуги; да работи в мултидисциплинарен екип. С цялостната си професионална реализация дипломираната медицинска сестра обезпечава научни, хуманни, легитимни здравни грижи и услуги в публичния, обществения и частния сектор на здравните и медикосоциалните грижи и услуги в: лечебни заведения за извънболнична помощ; лечебни заведения за болнична помощ; специализирани лечебни заведения; извънболнични структури за медикосоциални и здравни грижи и услуги.

„АКУШЕРКА“

В специалност „Акушерка” се подготвят специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в направление „Здравни грижи”. Приемът е след завършено средно образование, а формата на обучение е редовна. Обучението е осем семестъра и осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки; на съвременните диагностични методи на изследване здравословното състояние на бременни, родилки, новородени и гинекологично болни жени. У студентите се формират практически умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип в областта на здравните грижи и активно участие в превантивната, промотивната, лечебната и рехабилитационната дейности за девойката, жената и семейството.
Теоретичната и практическа подготовка на акушерката се базира на традициите на българското здравно образование и здравеопазване и е обвързано със съответните европейски стандарти за провеждане на съвременно обучение за здравни грижи. Съобразена е с дескрипторите за знания, умения и компетентности, определящи нивата в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и в Националната квалификационна рамка (НКР).
Процесът на обучение и възпитание в специалността е насочен и към изграждане на хуманността като качество на личността на специалиста по здравни грижи.
Завършилите тази специалност получават професионална квалификация „Акушерка” и могат да се реализират в системата на здравеопазването и образованието, в сферата на социалните услуги и дейности. Могат да надграждат в магистърски програми в направление „Здравни грижи”, Обществено здраве и „Социални дейности” и образователна и научна степен „доктор”.
Специалността е акредитирана.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011