Специалности - ОКС Бакалавър

Печат

„ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Основна цел на специалността е обучението на инженер-химици, които да са подготвени да работят в производствено-технологични, проектоконструкторски и организационно-управленски звена и лаборатории на нефтопреработването, нефтохимията, основния и фин органичен синтез, както и в полимерната индустрия и сродните с тях предприятия. Специалистите се подготвят да заемат длъжности на различни нива в големи предприятия или фирми от малкия и средния бизнес с този предмет на дейност.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА НЕФТА И ГАЗА”

Завършилите специалността са подготвени да работят като специалисти в областта на добива, транспорта и съхранението на нефта и газа, производството на всички видове горива и смазочни материали, получаването на основните и спомагателни химични продукти за индустриално и битово приложение. Специалистите могат да се реализират в технологичното и административното управление на нефтодобивните, нефтопреработващите и нефтохимичните предприятия.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛИМЕРИТЕ”

Завършилите специалност “Технология на полимерите” придобиват широкопрофилна подготовка, включваща овладяване на теоретичните знания в областта на химията, физиката и технологията на полимерите и придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и дейности в екип. Специалистите са подготвени да работят в производственотехнологични, проекто-конструкторски и организационно-управленски звена на пластмасовата и каучукова индустрия, включително по синтеза, преработването и приложението на полимерите, рециклирането на полимерите и полимерните материали в съвременната икономика. Тези специалисти се подготвят да заемат ръководни длъжности на различни нива в предприятия и фирми с този предмет на дейност.

„ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИЯ НА КРИЗИСНИТЕ СИТУАЦИИ“

Бързото високотехнологично развитие е свързано с нови изисквания към знанието, излизане от тясната рамка на чистите професионални специалности, изграждане на специалисти, които да отговарят на изискванията на глобално променящите се технологии. Химичните технологии произвеждат химически вещества и материали, които решават важни задачи на развитието, но създават опасности и несигурност за управляващи, работещи, изследователи и граждани. Необходима е подготовка на специалисти със знания за процесите и технологиите, за критичните зони при тяхната реализация, за социалните и здравни условия, необходими на работещите, за психофизичните качества на човешкия фактор и способността му да реагира при всевъзможни рискови ситуации, свързани с цялостния управленско-технологичен процес, с което да се осигури нормално функциониране на химичните технологии при минимален риск. Специалността има хибриден характер. Тя осигурява комплексна подготовка на специалисти, като дава съвкупност от знания, необходими за управление на технологичните процеси. Отговаря на Европейската квалификационна рамка и на Националната квалификационна рамка, които обхващат в единна скала знанията, уменията и компетентностите на всички образователни степени. Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите от областта на техническите и на социалните науки.

“БИОТЕХНОЛОГИИ”

Завършилите специалността са подготвени да упражняват производствено-технологична, контролно-аналитична и организационно-управленска дейност в областта на биотехнологиите. Те могат да се реализират като технолози, специалисти и ръководители на производствени звена в областта на промишлената микробиология, фармацевтичната и хранителната промишленост, да работят в специализирани медицински и екологични лаборатории, хигиенно-епидемилогични институти, пречиствателни станции и районни инспекции по опазване на околната среда, да участват в научно-изследователска работа.

“НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ”

Завършилите специалността “Неорганични химични технологии” се подготвят да работят като специалисти с висше образование в стъкларската, керамичната, циментовата промишленост и в производствата на трудно топими неорганични материали, в предприятията за производство на минерални торове, киселини, основи, соли, технологични газове, както и в електрохимични производства, а също като специалисти по технология на пречистване на водите в промишлеността, селското стопанство и бита.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА ВОДАТА”

Завършилите специалност “Технология на водата” придобиват широкопрофилна подготовка, включваща овладяване на теоретичните знания в областта на технологиите за пречистване на води и придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и дейности в екип. Получената подготовка позволява да се реализират като инженери, работещи в изследванията на процесите на пречистване на води, мониторинг на водоприемници, експлоатация и проектиране на водоподготвителни и водопречиствателни инсталации в бита, промишлеността, селското стопанство и енергетиката. Обучаващата катедра разполага с отлична експериментална база и опит от участие в голям брой международни проекти с партньори от Германия, Франция, Белгия, Гърция и страните от Западните Балкани.
Специалността е уникална за България, тъй като Университетът в Бургас е единствен, където се подготвят инженери по водопречистване и водоподготовка. Понастоящем е налице изключително голямо търсене на инженери със специалност „Технология на водата.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА СИЛИКАТИТЕ”

Завършилите специалност “Технология на силикатите” имат възможности за изява в индустрията, научните центрове, лаборатории и правителствени организации. Те са подготвени да работят като водещи специалисти в строителната керамика; фината керамика (домакински порцелан, електропорцелан, фаянсови и облицовъчни плочки); санитарен порцелен; в предприятията за добив на неорганични свързващи вещества (вар, гипс, цимент); специалната керамика за нуждите на електрониката, радиотехниката, самолето- и ракетостроенето; огнеупорни материали; стъкларската промишленост (домакински, опаковъчни и строителни стъкла, специални стъкла, емайли и др.). Тези специалисти могат да се реализират като технолози, да заемат ръководни длъжности в съответните производства на различни нива, както и да участват в научно-изследователски колективи.

„ТЕХНОЛОГИЯ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА“

Основни производства и възможности за професионална реализация на инженер-химици, завършили специалността:
- Производство на минерални киселини, минерални торове и соли, амоняк, метанол, карбамид и индустриални газове;
- Производство на калцинирана, тежка и сода бикарбонат: “Солвей соди” -Девня.
- Основни електрохимични производства, като получаване на чисти метали и метални покрития за защита на металите от корозия и с декоративна цел, получаване на натриева основа и хлор;
- Основни производители на акумулатори и батерии;
- Производството на газове за промишлени цели;
- Неорганични производства в „Лукойл Нефтохим Бургас”:
- Държавни институции: БАН; Изпълнителна агенция по околна среда; РИОСВ и РИОКОЗ в цялата страна; Институт за чисти и особено чисти вещества -София; Институт по почвознание "Н. Пушкаров” –София.
В повечето големи градове на България работят фирми, чиято дейност е свързана с търговия на минерални торове и консултантски услуги в областта на торенето.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ”

Завършилите специалността могат да работят в производствено-технологични, проекто-конструкторски, маркетингови и научно-изследователски звена по проблеми, свързани с получаване на композиционни материали с неорганична и органична природа, проектирането, конструирането и изработването на изделия от тях. Специалистите могат да се реализират в различни отрасли: машиностроене, електротехника, електроника, химическа промишленост, ядрена енергетика, битова химия, селско стопанство и др. Те са особено подходящи за малки предприятия и фирми, използващи съвременни технологии, проектантски организации и др.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МЕНИДЖМЪНТ”

Обучението по специалността е свързано с възникналите потребности от квалифицирани специалисти, необходими за съвременните отрасли на икономиката, способни да извършват мениджърска, проучвателна, проектантска, експлоатационна и научна дейност в областта на материалознанието. Обучението по специалността е продиктувано от необходимостта и желанието на страната ни да притежава кадри, имащи задълбочени, фундаментални познания в областта на материалите, приложението им, както и начините и средствата за използване на различните материали в съвременните технологии. Бъдещите инженери могат да развиват организационно-управленческа, мениджърска и контролни дейности в съвременните фирми и предприятия в сферата на машиностроенето, химичните производства, отбраната, транспорта, енергетиката, селското стопанство и други области.

“ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО”

Основна инженерно-химическа специалност (с международно наименование: CHEMICAL ENGINEERING), обединяваща съвременните достижения на науката и технологиите от областта на инженерното проектиране, контрол и оптимизация на всички използвани в практиката процеси и апарати в химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишлености, биотехнологиите, нефтопреработването и енергетиката.
Обучението включва задълбоченото изучаването на хидродинамичните процеси и транспорта на флуиди, механичните и масообменни методи за разделяне на многокомпонентни системи, топлообменна и хладилна техника, химични и био-реактори, приложен софтуер за моделиране и симулация и др., с развита лабораторна база за провеждане на практически занятия.
Акцентира се върху развиването на умения за съставянето на материални и топлинни баланси на производствените процеси, оразмеряването и проектиране на апарати, решаване на екологични проблеми, както и качества за управление и ръководство на високотехнологични химични системи, свързани с преработката на веществата.
Придобилите бакалавърска степен по „Химично инженерство“ получават професионална квалификация „инженер-химик“ и са подготвени за работа във всички производствени, проектантски и организационно-управленски звена.

“КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ” (с преподаване на български и английски език)

В настоящият етап на развитие на обществото, не само в България, но и в света, компютърните системи, информационните и компютърни технологии заемат водеща роля. Специалност КСТ дава широки възможности за професионална реализация в различни сфери на обществения живот. Завършилите специалисти успешно се реализират във фирми, занимаващи се с компютърна техника, компютърни мрежи, информационни технологии и разработка на софтуер; в сферата на обучението по информатика, информационни технологии, компютърни системи и мрежи; в сферата на услугите, финансовите и банковите институции и държавната администрация.
Завършилите специалност КСТ могат да се реализират като: специалисти по поддръжка на компютърна техника и компютърни мрежи, проектиране на компютърни мрежи, проектиране и разработка на програмно осигуряване, приложни програмисти, специалисти по поддръжка на апаратни средства и програмни продукти, учители по информатика, информационни технологии, компютърни системи и мрежи.

“СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО”

Обучението на студентите по специалност "Софтуерно инженерство" се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, която е в съответствие с изискванията за образователно-квалификационната степен "бакалавър". Завършилите тази специалност са подготвени да прилагат систематичен подход към анализа, проектирането, оценяването, прилагането, тестването, поддръжката и повторната разработка на софтуер в различни области на компютърните приложения.
Софтуерният инженер с образователно-квалификационна степен бакалавър от специалност “КСТ-СИ” след завършването си, успешно може да се адаптира към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи и технологии.

“ЕЛЕКТРОНИКА”

Специалността “Електроника” е широкопрофилна. Завършилите специалността могат да работят в направленията по проектиране и поддръжка на електронни възли, модули, устройства и системи за преобразуване на електрическа енергия, микропроцесорни системи, експлоатация и ремонт на електронно оборудване, управленска, производствена и дистрибуторска дейност във фирми и чуждестранни представителства в областта на електрониката и електронните технологии.

“ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ”

Фундаменталната подготовка е съгласувана с обучението на специалностите в професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” в Университет "Проф д-р Ас. Златаров" и включва базови дисциплини, заложени в учебния план на специалност „Електроника”.
Обучението включва курсове по електронни елементи и схеми, микропроцесорна, силова и промишлена електроника. Студентите придобиват задълбочени знания за различните видове възобновяеми енергийни източници и за системите за автоматизация и контрол на алтернативни енергийни системи. Завършилите специалността могат да работят в областта на експлоатацията, обслужването и поддръжката на електронни възли, модули и устройства; системи за управление на съоръжения за производство на енергията от слънцето, вятъра и водата, както и за производство на „зелена” електрическа енергия.

“ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА”

Специалността „Техника и технологии в транспорта“ има за цел да подготвя инженерни специалисти в областта на технологиите за производство, ремонт, техническа експлоатация и управление на техника, предназначена за транспорт на различни видове товари, вкл. течни товари и газове.
По време на обучението си специалистите получават много добра фундаментална и общо-инженерна подготовка. Придобиват солидна специална подготовка за двигателите с вътрешно горене, транспортната техника и технологиите за нейното проектиране и използване при превозване на товари.
На тази база се формират практически и теоретически знания за решаване на конкретни проблеми при проектирането и експлоатацията на обекти в областта в техниката и технологиите в транспорта.
Завършилите специалност “Техника и технологии в транспорта“ могат да се реализират като ръководни кадри и специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени, строителни и обществени организации, в научно-изследователски и проектантски институти, конструкторски бюра, както и в други фирми от областта на икономиката.

“ХИМИЯ”

Oбучението по бакалавърска програма „Химия” е съобразено с европейските стандарти за подготовка на специалисти с висше образование и е обезпечено с висококвалифициран и мотивиран преподавателски състав, прилагане на съвременни подходи със съответно информационно и материално осигуряване, модерни кабинети и лаборатории, участие в международни проекти.
Завършилите бакалаври получават професионална квалификация „Химик” и могат да се реализират като: изследователи, специалисти и ръководители на научни и производствени лаборатории, екипи за информационно обезпечаване, компютърно моделиране и екологосъобразно провеждане на химични процеси и системи; специалисти в химични, хранително-вкусови, фармацевтични, парфюмерийно-козметични и други производства, институции, организации и звена към тях; предприемачи за създаване на собствен високотехнологичен бизнес.
Студентите, които са избрали да изучават педагогически и психо-логически дисциплини, могат да работят като учители по химия и опазване на околната среда.

„ХИМИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ И ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА“

Кожата, като най-големият орган на човешкото тяло, се намира в ежедневен контакт с различни козметични, миещи и перилни препарати от една страна, а от друга – с различни химикали в промишлеността, бита и селското стопанство. Докато първата група вещества трябва да бъдат в максимална степен толерантни спрямо кожата, то втората група вещества са в голяма степен агресивни към нея.
Това налага да се познава химията на тези вещества и въздействието им върху този орган, стремейки се да максимализираме полезното им действие и минимизираме вредното им въздействие. От това произтича необходимостта от синтезиране и използване на нови, високо-ефективни биологичноактивни козметични препарати и повърхностноактивни вещества в качеството им на миещи и перилни препарати с минимално вредно въздействие.
Целта на специалността е да подготви студентите в една интердисциплинарна област, каквато е химията и естествените физикални фактори за здраве. Това се постига чрез лекции, семинарни и лабораторни упражнения за синтез и физикохимично охарактеризиране на нови биологично активни вещества, извличане на полезни компоненти от лечебни билки, луги и минерални води. Възстановяването на здравето и дееспособността на човека е свързано с провеждането на различни рехабилитационни процедури с използването на козметични препарати и терапевтични средства под формата на кремове, гелове и унгвенти, при диагностиката, лъчетерапията, масажите и другите процедури, прилагани върху кожата.
Завършилите специалността могат да работят успешно в производството на такива вещества, в научноизследователските и клиничните лаборатории, както и в рехабилитационните и СПА центрове и соларните студиа.

“ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “еколог”. По време на обучението си специалистите получават фундаментални знания по математика, информатика, физика, химия, биология и биохимия. Запознават се с основните механизми за замърсяване на почвите, въздуха и водите, както и технологиите за тяхното пречистване. На тази база се формират практически и теоретически знания по управление на отпадъците, качеството на въздуха и водите. Завършилите тази специалност се подготвят за работа като специалисти и ръководители на раз-лични нива в системата на Министерство на околната среда и водите, в научно-изследователски и проектантски институти, конструкторски бюра, като експерти по разработване на оценки за въздействието върху околната среда на проекти на промишлени предприятия, градоустройствени планове и действащи обекти, като изпълнителски и ръководни кадри в отделите по екология и опазване на околната среда във фирми, промишлени предприятия и общински органи на властта.

„ЕКОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ“

Специалността има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти с екологична и управленска квалификация „еколог-мениджъри“, които да придобият специализирани знания и умения в областта на екологията, екологичния мениджмънт и мениджмънта на различните видове организации. Завършилите специалността могат да работят като специалисти с висше образование в различни научни и научно-приложни звена като висши училища, БАН, МОСВ и неговите поделения, общини, кметства, държавни, общински и частни фирми и други ведомства, имащи отношение към решаване на проблемите на екологията и екологичния мениджмънт, както и като ръководители на средно и висше управленско равнище в бизнес организации от различен тип.

“СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

Завършилите специалността се реализират като специалисти по Стопанско управление на търговските дружества и предприятия; консултанти и експерти по стопанско управление; ръководители на звена на различни нива от управлението. Завършилите придобиват знания по стопанско управление, в резултат на което могат да осъществяват икономически анализи , да разработват прогнози и концепции, да определят цели и стратегии, да извършват експертизи и да участват в разработването на проекти и разчети, да дават консултации и да извършват ръководна дейност. Обучението по специалността се извършва в две степени - “бакалавър” и “магистър”. Завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър получават професионална квалификация “Бакалавър по стопанско управление” и могат да продължат образованието си в магистърска степен. Завършилите магистърска степен получават професионална квалификация “Магистър по стопанско управление”.

“МАРКЕТИНГ”

Специалността „Маркетинг” подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на маркетинга, маркетинговите изследвания, пазарните проучвания, изпълнение на маркетингови планове и програми. Подготовката на студентите се осъществява чрез академични фундаментални, специални, избираеми и факултативни дисциплини. Учебният план за специалността е адаптиран към сходни учебни планове на водещи университети в България, Европа и САЩ. Завършилите специалността усвояват солидни теоретични знания в сферата на маркетинга, придобиват умения и практически навици, които им позволяват да работят в условията на динамична пазарна среда и глобализация на бизнеса. Успешно завършилите се реализират като маркетингови мениджъри, експерти и консултанти по маркетинг, специалисти по рекламна и PR дейности, по стопанска логистика и управление на продажбите в държавни и частни предприятия. Обучението по специалността се осъществява от висококвалифициран и мотивиран академичен персонал, както и от водещи специалисти от стопанската практика.

“ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Завършилите специалността са предназначени за производствено-технологична и организационно-управленска дейност в областта на химията, технологията и управлението на производството в промишлеността, в съответствие с получената специализация. Те могат да работят като функционални специалисти, линейни ръководители във фирмите на отрасъл промишленост, в техните поделения и структурни звена или да заемат мениджърски длъжности. Обучението по специалността се извършва в две степени “бакалавър” и “магистър”. Завършилите образователно -квалификационна степен бакалавър получават професионална квалификация “Инженер-мениджър” и могат да продължат образованието си в магистърска степен. Завършилите магистърска степен получават професионална квалификация “Магистър по Индустриален мениджмънт”.

“ТУРИЗЪМ”

Специалността „Туризъм” подготвя висококвалифицирани кадри за ръководна и оперативна работа в сферата на туристическата индустрия – заведения за хранене и развлечения, средства за подслон, туроператорски и пътнически агенции, неправителствени организации. В процеса на следването си, студентите получават солидна теоретична и практико-приложна подготовка, знания и умения, които сполучливо могат да използват в динамично променящите се пазарни условия в сферата на туризма. Успешно завършилите намират реализация като мениджъри и специалисти в частни туристически предприятия, държавни и неправителствени институции в сферата на туризма, регионални и локални туристически организации. Обучението по специалността се осъществява от висококвалифициран и мотивиран академичен персонал, както и от водещи специалисти от стопанската практика.

“НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “Педагог”, “Начален учител” и “Начален учител по чужд език”. По време на обучението студентите получават задълбочени знания по чуждия език и методиката на преподаването му в началното училище, Педагогика, Психология и Методика на обучението в началното училище. Завършилите могат да бъдат начални учители, учители по чужд език в началното училище, в школи, курсове и други научно-методически и организационно - управленски дейности в системата на образованието.

“ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “Педагог”, “Детски учител” и Детски учител по чужд език”. По време на обучението студентите получават задълбочени знания по чуждия език и методиката на преподаването му в детската градина, Педагогика, Психология и Методика на обучението в детската градина. Завършилите могат да бъдат детски учители, учители по чужд език в детската градина, в школи, курсове и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието.

“ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “Педагог”, “Детски учител” и Начален учител”. По време на обучението студентите получават задълбочени знания по Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Психология, Методика на обучението и възпитанието в детската градина и началното училище. Получената професионална квалификация дава възможност за реализация в детските градини и началните училища и в други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието. Завършилите получават образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и могат да продължат образованието си по магистърски програми.

„СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”

Обучението по специалността е организирано в съответствие с Държавните изисквания, като завършилите могат да заемат следните длъжности: Педагог по социална педагогика; Педагог-възпитател и Педагог по социалното развитие, както и на мениджърски длъжности по социалното развитие. По време на обучението студентите получа-ват задълбочени знания и умения за превантивна и корекционна дей-ност в сферата на взаимоотношенията в колективите, солидна педагогическа и широка професионална подготовка за владеене на стопанските, организационните и социалните механизми в сферата на своята дейност.

„БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ”

Обучението по специалност „Българска филология”, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, осигурява базова широкопрофилна подготовка, включваща овладяване на теоретични знания в областта на историята и съвременното състояние на българския език и българската литература, основни знания в областта на европейските, славянските и руската литература и придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип, както и задължителен минимум от теоретични познания и практически уме-ния в областта на преподаването на български език и литература в средното училище. Завършилите получават професионална квалифи-кация “филолог и учител по български език и литература”. Получената подготовка им позволява да се реализират като преподаватели в сред-ните и висшите училища, редактори, коректори, сътрудници в средст-вата за масова информация и издателствата, сътрудници в библиотеки, архиви, музеи, обществени институции и др.

“БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ”

Целта на обучението по специалност “Български език и история” е придобиване на базова широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на българския език и литература, на история, придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип. В тази специалност се подготвят учители по български език и литература, и учители по история. Учебният план предвижда педагогически дисциплини и равнопоставеност на двете направления – български език и литература и история. Завършилите получават професионална квалификация “Учител по български език и литература и учител по история” в средните общообразователни училища. Те могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата и културата; да продължат обучението си в магистърски програми по филологически, исторически, педагогически направления, да работят за научното си израстване.

“ИСТОРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ”

Целта на обучението е придобиване на широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на историята и психологията и придобиване на практически умения за самостоятелна работа и работа в екип. Завършилите получават диплом за ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация Специалист по история и психология и Учител по история и по психология в средните общообразователни училища. Те могат да се реализират в системата на образованието и културата като: експерти по история в организации на местно и национално ниво (архиви, музеи и др.); педагогически съветници и училищни психолози; учители по история, психология и логика, философия, етика и право във всички степени на българското средно училище; организатори на класна и извънкласна/извънучилищна дейност; специалисти в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации; директори и заместник-директори на училище; ръководители на методическо обединение; преподавател и възпитатели във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности; автори на учебници и помагала, рецензенти, редактори, издатели. След завършване на ОКС „Бакалавър” студентите могат да продължат обучението си в магистърска програма в историческото, психологическото и педагогическото направление; да работят за научното си израстване, обучавайки се по образователната и научната степен „Доктор”.

“ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ”

Целта на обучението е придобиване на широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на историята и философията и придобиване на практически умения за самостоятелна работа и работа в екип.
Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като завършилите получават диплом за ОКС „Бакалавър” и им се присъжда професионална квалификация „Учител по история” и „Учител по философия”, специалист по история и философия. Те могат да се реализират в системата на образованието и културата като: експерти по история в организации на местно и национално ниво (архиви, музеи и др.); учители по история, философия, психология, логика, свят и личност, етика и право във всички степени на българското средно училище; организатори на класна и извънкласна/извънучилищна дейност; специалисти в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации; директори и заместник-директори на училище; ръководители на методическо обединение; автори на учебници и помагала, рецензенти, редактори, издатели.
След завършване на ОКС „Бакалавър” студентите могат да продължат обучението си в магистърска програма в историческото, философско и педагогическото направление; да работят за научното си израстване, обучавайки се по образователната и научната степен „Доктор”

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Специалността “Медицинска сестра” подготвя специалисти в професионално направление “Здравни грижи” и образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Обучението е осем семестъра и е в съответствие с изискванията на Наредбата за Единни държавни изисквания. По време на обучението студентите получават задълбочени научни знания и ключови умения и способности в областта на биомедицинските, клиничните, обществените и сестринските науки. Дипломираната медицинска сестра има професионална пригодност и компетентност да определя, планира, организира, предоставя и оценява промотивни, профилактични, палиативни и др. здравни грижи и услуги; да работи в мултидисциплинарен екип. С цялостната си професионална реализация дипломираната медицинска сестра обезпечава научни, хуманни, легитимни здравни грижи и услуги в публичния, обществения и частния сектор на здравните и медикосоциалните грижи и услуги в: лечебни заведения за извънболнична помощ; лечебни заведения за болнична помощ; специализирани лечебни заведения; извънболнични структури за медикосоциални и здравни грижи и услуги.

„МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ“

Това е една нова за България професия, която е от най-бързо разви-ващите се в Европа и света с акценти върху подобряване здравето, медико-социалната рехабилитация на лица със специфични здравни и социални потребности, чрез стимулиране на индивидуалното развитие, придобиване на знания, умения и способности за пълноценен живот в остатъчно здраве, за осигуряване на психо-социална подкрепа, по-добро качество на живот и реинтеграция в обществено социалния живот. Дипломираният медицински рехабилитатор-ерготерапевт може да работи, като рехабилитатор и ерготерапевт в публичния, обществения и частния сектор на здравните и медико-социалните грижи и услуги: в медицински и рехабилитационни центрове за възрастни и деца с увреждания, различни лечебни заведения, национални и областни служби за интеграция на лица с увреждания, центрове за психично болни и лица със зависимости, специални училища, детски градини, неправителствени организации и др.

„ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

Специалистите с професионална квалификация Бакалавър по Здра-вен мениджмънт се реализират като: Здравни администратори и функционални специалисти по управление на лечебни заведения и организации от здравната и социална сфера; консултанти и експерти по управление на здравни, здравно осигурителни и социални заведения, здравни организации и органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище; специалисти, здравни и социални администратори от средно и висше равнище на управление на здравно-осигурителни фондове и каси; търговски представители и дистрибутори на медицински продукти, медицинска техника и технологии.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011