Бакалавър

Печат

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2019/2020 г.
първи курс
втори курс
трети курс
четвърти курс
педагогически специалности
спец. Мед. сестра
спец. Акушерка
спец. Мед. рехабилитация и ерготерапия
спец. Здравен мениджмънт
ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИИ
I-IV курс
педагогически специалности
спец. Медицинска сестра
спец. Акушерка
спец. Мед. рехабилитация и ерготерапия
спец. Здравен мениджмънт