Бакалавър

Печат

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2018/2019 г.
първи курс
втори курс
трети курс
четвърти курс
педагогически специалности
спец. Мед. сестра, спец. Мед. рехабилитация и ерготерапия, спец. Здравен мениджмънт
ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИИ
I-IV курс
педагогически специалности
спец. Медицинска сестра
спец. Мед. рехабилитация и ерготерапия
спец. Здравен мениджмънт