Учебни планове - БЕЛ

Печат

Учебни планове и програми:
• Учебен план за спец. Българска филология - ОКС "Бакалавър"
• Учебен план за спец. Българска филология, магистърска програма "Език, литература, образование" - ОКС "Магистър"
• Учебна програма - Българска диалектология
• Учебна програма - Съвременен български език (фонетика)
• Учебна програма - Съвременен български език (лексикология)
• Учебна програма - Съвременен български език (синтаксис)
• Учебна програма - Българска литература (Българска литература от Освобождението до Първата световна война)
• Учебна програма - Увод в литературната теория
• Учебна програма - Увод в общото езикознание
• Учебна програма - Езикова култура
• Учебна програма - Съвременен български език (морфология)
• Учебна програма - Сравнителна граматика на славянските езици
• Учебна програма - Историческа лингвистика (История на българския език)
• Учебна програма - Историческа лингвистика (История на новобългарския книжовен език)
• Учебна програма - Историческа лингвистика (Старобългарски език)
• Програма по Българска литература за Държавен изпит по български език и литература за специалностите „Българска филология” и “Педагогика на обучението по български език и история”, ОКС “БАКАЛАВЪР”
• Програма за Държавен изпит по Български език за специалностите „Българска филология” и “Педагогика на обучението по български език и история”, ОКС “БАКАЛАВЪР”
• Критерии за оценка за писмения Държавен изпит по Българска литература
• Критерии за оценяване на писмените работи от Държавния изпит по Български език

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011