Катедра "Индустриални технологии и мениджмънт"

Печат

Катедрата е създадена през 2000 г. под наименованието “Промишлени технологии”, във връзка с откриването на нови специалности и създаване на Университетска структура. По късно е попълнена със специалисти в областта на мениджмънта и е преименувана в катедра „Индустриални технологии и мениджмънт”.

Научните интереси и преподавателската дейност на катедрения колектив е в следните области:

Технология на нефта и химмотология - колективът работи в областта на природните и синтетични горива, а именно: транспортът, съхранението и преработването на нефта и нефтопродуктите; решаване на екологични проблеми в нефтопреработването; повишаване на експлоатационните свойства на гориво-смазочните материали, както и синтез и приложение на различни видове добавки, алтернативни горива.

По научното направление работи колектив, състоящ се от един професор, който е доктор на науките, трима доценти и един главен асистент, който е доктор.

Статистика и стопански анализ - ефективното управление на индустрията се основава на математически добре обосновани данни и изчисления, които се получават посредством богат набор от съчетаване на статистически методики и модели на взаимосвързани системи от икономически и финансови показатели.

С тази важна за индустрията научна проблематика се занимава колектив от един доцент и един главен асистент.

Управление на качеството - дългосрочна бизнес стратегия целяща задоволяване на настоящите и бъдещи изисквания на потребителите на продукти и услуги на организацията. С тази научна приложна тематика се занимават няколко преподаватели в катедрата.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА КЪМ КАТЕДРАТА

Специалността “Индустриален мениджмънт” е една от водещите специалности на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Съгласно утвърдената организационна структура на Университета, методичното ръководство на специалността се осъществява от катедра „Индустриални технологии и мениджмънт”.

Специалността има за цел да подготви нов тип специалисти - висококвалифицирани и адаптивни към обществено-икономическите реалности, способни за творческо решаване на задачите от управленски, технологичен и научно-изследователски характер в областта на индустрията, които да задоволяват нуждите на страната от управленски кадри.

<pОбучаващите се по тази специалност получават фундаментални и професионални знания и умения за производствено-технологична, анализаторска, прогностична, планова, проектантска, организационно-управленска и изследователска работа в индустрията. Обучението по специалност „Индустриален мениджмънт” се извършва в две степени: "бакалавър” – със срок на обучение 4 години и “магистър" - срок на обучение една година и половина или две. Формата на обучение е редовна и задочна.

Завършилите ОКС „Бакалавър” получават професионална квалификация “Инженер-мениджър” и могат да продължат образованието си в магистърска степен. Завършилите специалността са с комплексна подготовка. Тя им позволява както да организират производствения процес, така и да разработват и реализират политиката и стратегията на звената като цяло по функции на управлението.

Инженер-мениджърските кадри са предназначени за производствено-технологична и организационно-управленска дейност в индустрията.

Завършилите ОКС „Магистър” получават професионална квалификация ““Магистър инженер-мениджър” (по магистърските програми „Управление на органичните индустриални производства“ и „Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки“), “Магистър инженер-дизайнер” (по магистърската програма „Инженерен дизайн“) и „Магистър по индустриален мениджмънт“ (по магистърската програма „Компютърни системи и технологии в индустрията“). ”. Тe могат да работят като мениджъри в производствени фирми от различни сектори на икономиката и митническите органи, в екипи по изграждане, внедряване и поддържане на системи за управление на качеството в различни организации, в предприятия за собствен бизнес, в експертни консултантски екипи по оценяване на съответствието на продукти, процеси и услуги в пазарните организации и митническите органи, в екипи за разработване на проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, конкурентоспособността и човешките ресурси в бизнес организациите и митническите органи, като водещи професионалисти в дизайн-програми, където да решават самостоятелно или в творчески екипи разнообразни художествени, ергономични и технически задачи.

ЛАБОРАТОРИЯ

Комплексна лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива. Лабораторията провежда научни изследвания и изготвя експертни оценки за установяване на състава, свойствата и приложението на различни петролни продукти и биогорива. Прилагат се стандартизирани и валидирани вътрешно-лабораторни методи за изследване на горепосочените продукти с цел осигуряване на достоверни данни за експертизите.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ по специалност: “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Форма на обучение: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА

„УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЧНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА” И „УПРАВЛЕНИЕ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА”

Специалистите с професионална квалификация „Магистър по Индустриален мениджмънт", специализация „Управление на органичните индустриални производства" и „Управление на неорганичните индустриални производства" са предназначени за производствено-технологична, научно-изследователска, проектанска, конструкторска и организационно-управленска дейност в областта на химията, технологията и управлението на производството в промишлеността, в съответствие с получената специализация.

Завършилите специализацията придобиват знания по общоинженерните и общоикономическите дисциплини в обем, необходим за решаване на производствено-технологични, управленски и научно-изследователски задачи в промишлеността.

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА”

Основна цел на обучението на магистрите от специализацията "Компютърни системи и технологии в индустрията" е да се подготвят да работят като ръководи кадри в научно-изследователски, проектантски и консултантски институти, предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища, като творчески прилагат получените знания в сферата на информационната и комуникационната техника и технологии при оптимално решаване на поставените им задачи.

„ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН”

Специалистите с професионална квалификация „Магистър по Индустриален мениджмънт”, специализация „Инженерен дизайн” се подготвят да работят като:
- Промишлени дизайнери с практическа реализация в разнообразни сфери на дизаина, като дизайн-студии, производствени предприятия и фирми, научно-изследователски, проектантски и консултантски институти, услуги, бизнес и предприемаческа дейност, финансово-икономическите сфери, рекламата, печатно-издателската дейност, приложните изкуства; бизнес-информацията;
- Водещи специалисти, способни да решават самостоятелно или в творчески екипи, чрез дизайн-програми на разнообразни художествени, ергономични и технически задачи, независимо от типа и сферата им;
- Научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.

„УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ, ПРОЦЕДУРИТЕ И МИТНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТЪРГОВИЯ С АКЦИЗНИ СТОКИ”

Обучението в тази магистърска програма позволява да се придобият знания и умения, които да послужат като основа при изграждането на конкурентно способни личности в прилагането и боравенето със специфични нормативни актове и при подбор на кадри като митнически агенти, подпомагащи дейността на митниците. Изграждат се съзнателни, креативни, разбиращи и достойни кадри на европейското законодателство, защитаващи националната ни сигурност и осъзнаващи важността на ролята на България като европейска граница с трети страни.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
1. Учебен план по специалност „Индустриален мениджмънт ОКС „Бакалавър” от уч. 2017/2019 г.- редовназадочна форма.
2. Учебен план по специалност „Индустриален мениджмънт ОКС „Бакалавър” - редовна; задочна форма.
3. Учебен план по магистърска програма „Управление на органичните индустриални производства” - тесен профил - редовна; задочна форма
4. Учебен план по магистърска програма „Управление на органичните индустриални производства” - широк профил - редовна; задочна форма
5. Учебен план по магистърска програма „Компютърни системи и технологии в индустрията”.
6. Учебен план по магистърска програма „Инженерен дизайн” - редовна; задочна форма
7. Учебен план по магистърска програма „Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки” - редовна, задочна форма.
8. Учебен план по магистърска програма "Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура" - редовна, задочна форма.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
1. ПРОГРАМА за комплексен държавен изпит по специалност "Индустриален мениджмънт" за ОКС "Бакалавър".
2. ПРОГРАМА за комплексен държавен изпит по магистърска програма „Компютърни системи и технологии в индустрията”.
3. ПРОГРАМА за комплексен държавен изпит по магистърска програма „Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки”.

 ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
Доц. д-р Добромир Йорданов – Ръководител катедра „ИТМ“, Зам. декан на ФОН
Стая 323 ОК; 214 ФОН
Вътр. Тел. 484 ОК, 502 ФОН
Тел. (056) 716 878; 0884680869 ОК
(056) 716674; 0887605293 ФОН
Email: dobromirj@abv.bg; dobromirj@yahoo.com

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011