Български език и литература

Печат

Катедра „Български език и литература” е учебно и научно звено, което обучава студенти в ОКС „Бакалавър” в специалностите „Българска филология” и „Педагогика на обучението по български език и история”; организира обучеието по магистърска програма „Език, литература, образование”. Катедрата е създадена през 2003 година под името „Български език” От 2008 г. е с името „Български език и литература”.

Преподаватели:
• проф. дфн Марияна Парзулова-Баева - ръководител-катедра
• доц. дфн София Ангелова
• доц. д-р Галина Петрова
• доц. д-р Антоанета Буюклиева
• гл. ас. д-р Елица Дубарова-Петкова
• гл. ас. д-р Илиана Иванова
• ас. д-р Ирена Димова
• ас. Коста Славов

 

Научните направления на катедрата са: езикознание, български език, българска литература, антична и западна литература, руска литература, методика на обучението по български език и литература.

Съставът на катедрата ръководи обучението на бакалаври по специалност „Българска филология”. Всяка година около 40 студенти получават бакалавърска степен.

От 2012 г. е разкрита магистърска програма за обучение на студенти, завършили филологическо образование.

Учебни планове и програми:
Учебен план за спец. Българска филология - ОКС "Бакалавър"
Учебен план за спец. Българска филология, магистърска програма "Езикът и литературата - културологични проекции" - ОКС "Магистър"
• Учебна програма - Българска диалектология
• Учебна програма - Съвременен български език (фонетика)
• Учебна програма - Съвременен български език (лексикология)
• Учебна програма - Съвременен български език (синтаксис)
• Учебна програма - Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
• Учебна програма - Българска литература (Българска литература между Първата и Втората световна война)
• Учебна програма - Увод в литературната теория
• Учебна програма - Увод в общото езикознание
• Учебна програма - Езикова култура
• Учебна програма - Съвременен български език (морфология)
• Учебна програма - Сравнителна граматика на славянските езици
• Учебна програма - Историческа лингвистика (История на българския език)
• Учебна програма - Историческа лингвистика (История на новобългарския книжовен език)
• Учебна програма - Историческа лингвистика (Старобългарски език)
Програма по Българска литература за Държавен изпит по български език и литература за специалностите „Българска филология” и “Педагогика на обучението по български език и история”, ОКС “БАКАЛАВЪР”
Програма за Държавен изпит по Български език за специалностите „Българска филология” и “Педагогика на обучението по български език и история”, ОКС “БАКАЛАВЪР”
Критерии за оценка за писмения Държавен изпит по Българска литература
Критерии за оценяване на писмените работи от Държавния изпит по Български език
Програма за държавен изпит за магистърска програма "Езикът и литературата - културологични проекции"
Критерии за оценяване на писмена работа за държавния изпит на магъстърска програма "Езикът и литературата - културологични проекции"

 

Адреси, лице за контакти:
Катедра „Български език и литература”
Факултет по обществени науки
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

Р-тел – катедра: Проф. дфн Марияна Парзулова
Служебен телефон: (056) 716 882; 0886 648 464
e-mail: mparzulova@yahoo.com

Технически сътрудник: Нина Факалийска
Служебен телефон: 056/716 818; 0888/678267; вътр. 533
e-mail: n_fakaliyska@abv.bg

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011