Катедра "История и философия"

Печат

Състав на катедра „История и философия”

Ръководител катедра: доц. д-р Гита Йовчева

Членове:
проф. д-р Неделчо Неделчев
доц. д-р Пенка Пеева
доц. д.-р Димчо Момчилов
доц. д-р Мария Парашкевова
доц. д-р Николай Атанасов
доц. д-р Костадин Паев
гл. ас. д-р Петър Парушев
ас. Марияна Каприева

Катедрата е създадена под името „Обществени науки”. През 2000 г. тя е преименувана на „Обществени и природни науки”. От 2009 г. отново е преименувана на „История и философия”.

Научните интереси на членовете на катедрата са в областта на археологията, древната история, средновековната история, новата и най-нова история на България и света, на балканската история, философията и етиката.

Съставът на катедрата ръководи обучението на бакалаври по специалност „Български език и история” и „История и психология”, както и обучение на магистри в магистърска програма „Иновации в обучението по история в средното училище“ (тесен прфил) и „Иновации в обучението по история в средното училище“ (широк прфил).

Всяка година около 40 студента получават бакалавърска степен и около 10 магистърска степен.

С подкрепата на водещи бизнес организации от Бургаска област всяка година се провежда Студентска научна конференция. На тези сесии студентите правят своите първи успешни стъпки в областта на научните изследвания и получават ценни препоръки за своята бъдеща практика. Първата студентска научна сесия беше проведена през 1995 г.

  Специалности в катедра „История и философия”

ОКС Бакалавър

Конспекти за държавни изпити и критерии за оценяване

Конспект за писмен държавен изпит по История за спец. БЕИ, История и философия, История и психология
Критерии за оценяване на писмена работа за държавен изпит по История
Конспект за писмен държавен изпит по Философия за спец. История и философия - ОКС Бакалавър
Критерии за оценяване на писмена работа за държавен изпит по Философия
Конспект за писмен държавен изпит по цикъл Философия за спец. История и психология - ОКС Бакалавър
Критерии за оценяване на писмена работа за държавен изпит по цикъл Философия
Конспект за писмен държавен изпит по Граждански и обществени науки за спец. История и психология, ОКС Бакалавър

  Специалност „Български език и история” - учебен план

Целта на този курс на обучение е придобиване базова широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на българския език и литература, на история, придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип.

Студентите придобиват широки познания и професионални умения чрез лекционни курсове, семинарни и практически упражнения, мултимедийно интерактивно обучение, разработка на курсови работи и посещения на училища. Те могат да усъвършенстват своите познания чрез използване на аудио-, видео-, компютърни и комуникационни технологии.

След завършване на курса на обучение студентите придобиват диплом за образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация – “Учител по български език и литература и учител по история” в средните общообразователни училища. Те могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата и културата; да продължат обучението си в магистърски програми по филологически, исторически, педагогически направления, да работят за научното си израстване, обучавайки се в образователно-квалификационната степен „доктор”.

 Специалност „История и психология” - учебен план

За обучение за придобиване на ОКС „Бакалавър” за специалност „История и психология” се приемат лица, които са завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища. Приемът се осъществява в съответствие със Закона за висше образование, с Правилника за устройство и дейността на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас и с Правилника за учебната работа на Университета на базата на разработен изпитен тест по български език или писмен изпит по история на България. Срокът на обучение по бакалавърската програма е четири години за редовна форма на обучение.

Целта на обучението е придобиване на широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на историята и психологията и придобиване на практически умения за самостоятелна работа и работа в екип.

Формата на дипломиране е задължителен писмен държавен изпит по история и психология или защита на дипломна работа, както и интегриран практикоприложен държавен изпит по история и психология.

Завършилите получават диплом за ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация Специалист по история и психология и Учител по история, психология и логика, свят и личност, философия, етика и право в средните общообразователни училища. Те могат да се реализират в системата на образованието и културата като:
- експерти по история в организации на местно и национално ниво (архиви, музеи и др.);
- педагогически съветници и училищни психолози;
- учители по история, психология и логика, свят и личност, философия, етика и право във всички степени на българското средно училище;
- организатори на класна и извънкласна/извънучилищна дейност, свързана с обучението по история, психология и логика, свят и личност, философия, етика и право;
- специалисти в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации:
    - директори и заместник-директори на училище;
    - ръководители на методическо обединение;
    - преподавател и възпитатели във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности (помощни училища, общежития, интернати, трудово-възпитателни училища и др.).
    - автори на учебници и помагала, рецензенти, редактори, издатели.

Специалност „История и философия” - учебен план

След завършване на ОКС „Бакалавър” студентите могат да продължат обучението си в магистърска програма в историческото, психологическото и педагогическото направление; да работят за научното си израстване, обучавайки се по образователната и научната степен „Доктор”.

ОКС Магистър
Конспекти за държавен изпит и критерии за оценяване - ОКС Магистър
Конспект за държавен изпит по История за спец. БЕИ - магистърска програма "Иновации в обучението по история в средното училище", широк профил
Критерии за оценяване

 Магистърска програма „Иновации в обучението по история в средното училище“ (тесен профил) - учебен план - редовно; задочно

Теми за дипломни работи, магистърска програма "Иновации в обучението по история в средното училище", тесен и широк профил

Програмата е предназначена за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" на специалност „Български език и история" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педагогика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера.

Обучението за придобиване на ОКС „магистър'' има за основа уменията и компетенциите от подготовката за бакалавърската степен. В програмата „Иновации в обучението по история в средното училище" могат да участват завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” на специалността „Български език и история" и/или специалността „История и психология” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... , които желаят да задълбочат фундаменталната си подготовка по история в средното училище.

Обучението е с продължителност два семестъра и се предлага в редовна и задочна форма.

Главната цел на програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"(тесен профил) е подготовката на магистри, профилирани в преподаването на история в средното училище с професионални умения и компетенции да използват и да интерпретират съвременните достижения на историческата наука в обучението по история; да използват съвременните дидактически методи и информационно-комуникативни технологии; да прилагат подходящи психологически техники за общуване и възпитаване на деца и млади хора, както и за справяне с нестандартни ситуации в училищната среда.

Възможности за реализация

Магистърът по Педагогика на обучението по история може да се реализира в системата на образованието и културата като:
- Учител по история във всички степени на българското средно училище;
- Експерт по история в организации на местно и национално ниво;
- Организатор на класна и извънкласна/извънучилищна дейност, свързана с обучението по история;
- Специалист в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации;
    - Директор и заместник-директор на училище;
    - Ръководител на методическо обединение;
    - Преподавател и възпитател във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности (помощни училища, общежития, интернати, трудово-възпитателни училища и др.)
    - Автор на учебници и помагала, рецензент, редактор, издател.

Възможности за допълнителна квалификации

Завършилите магистърска степен педагози-историци могат:
- Да продължат образованието си в друга магистърска програма;
- Да продължат образованието си в образователната и научна степен ,,доктор";
- Да участват в различни форми на обучение през целия живот.

Магистърска програма „Иновации в обучението по история в средното училище“ (широк профил) - учебен план - редовно; задочно

Програмата е предназначена за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" на специалност „Български език и история" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педагогика на обучението по история".

Обучението за придобиване на ОКС „магистър“ има за основа уменията и компетенциите, придобити във висшето училище. В програмата „Иновации в обучението по история в средното училище" (широк профил) могат да участват завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” и/или „магистър” от следните области на висшето образование: Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, които желаят да се профилират като учители по история в средното училище.

Обучението е с продължителност 4 семестъра и се предлага в редовна и задочна форма.

Възможности за реализация

Магистърът по Педагогика на обучението по история може да се реализира в системата на образованието и културата като:
- Учител по история във всички степени на българското средно училище;
- Експерт по история в организации на местно и национално ниво;
- Организатор на класна и извънкласна/извънучилищна дейност, свързана с обучението по история;
- Специалист в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации:
    - Директор и заместник-директор на училище;
    - Ръководител на методическо обединение;
    - Преподавател и възпитател във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности (помощни училища, общежития, интернати, трудово-възпитателни училища и др.)
    - Автор на учебници и помагала, рецензент, редактор, издател.

Възможности за допълнителна квалификации

Завършилите магистърска степен педагози-историци могат:
- Да продължат образованието си в друга магистърска програма;
- Да продължат образованието си в образователната и научна степен ,,доктор";
- Да участват в различни форми на обучение през целия живот.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011