Катедра "Маркетинг и туризъм"

Печат

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ
Ръководител катедра:
Доц. д-р Веселина Иванова Атанасова
Членове:
Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров
Проф. д-р Стоян Петков Маринов
Доц. д-р Златина Калудова Караджова
Доц. д-р Жеко /Захарий/ Дичев
Доц. д-р Христина Михалева
Доц. д-р Николай Милчев Милев
Доц. д-р Минчо Николов Полименов
Доц. д-р Милен Велчев Велев
Доц. д-р Бояна Боянова
Доц. д-р Розалин Янев Иванов
Гл. ас. д-р Христо Георгиев

Катедра „Маркетинг и туризъм” е създадена със Заповед № 129 от 03.04.2013г. на база на катедра „Маркетинг“, основана с изпълнение на решение на Факултетния съвет при Факултет по обществени науки при „Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ от 19.11.2008 г. и решение на Академичния съвет на университета от 20.11.2008г.

В своята история катедрата има натрупан богат опит и съществени постижения в образователната и в научната дейност. Академичният състав на катедрата е висококвалифициран и поддържа високи стандарти по отношение на създаваните научни и образователни продукти. Членовете на катедрата извършват активна научно-изследователска работа, членуват в различни научни организации, участват в национални и международни научни проекти, консултативни съвети, работни групи, в приложни и експертни дейности. Катедрата е с утвърдени традиции в обучението и подготовката на специалисти, експерти, мениджъри и изследователи в областта на туризма, които успешно се реализират в държавния сектор, структурите на частния бизнес, консултантски и изследователски организации и др.

Научните интереси на членовете на катедрата са свързани с изследването на актуални и обществено значими проблеми в областта на туризма и икономиката и с практическата ориентация и приложимост на получените резултати.

Визия на академичния състав на катедра „Маркетинг и Туризъм“: Да продължи да развива своите образователни и научноизследователски постижения, за да се утвърждава все повече като лидер в Югоизточния регион на България чрез осигуряване на непрекъснат растеж и устойчиво развитие.

Мисия: Да осигурява гаранция за съвременно и висококачествено обучение в академичен дух, съчетано с утвърдена идентичност в образователното пространство и възможности за професионално развитие на младите личности, които са в центъра на социалната и икономическа отговорност.

Стратегическа цел за развитието на катедра „Маркетинг и Туризъм“: Да се подобрят и разширят позициите на специалностите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и с това катедрата да наложи своя ясно разпознаваем облик както в националното, така и в международното образователно пространство.

Основните специфични цели за развитие на катедра „Маркетинг и Туризъм“ са в следните направления:

 •   Приемственост по отношение на досегашните добри практики в катедрата, при спазването на съществуващите вътрешно-университетски административни правила и нормативни документи;
 •   Непрекъснато повишаване на квалификацията на членовете на академичния състав на катедрата;
 •   Ускоряване развитието на научноизследователския потенциал на академичния състав в катедрата;
 •   Иновативност при реализацията на научни и образователни проекти;
 • Повишаване качеството на образователната и научната дейност;
 •   Поддържане на силна връзка с практиката, бизнеса, браншовите организации, институциите, неправителствения сектор и всички заинтересовани страни в туристическата индустрия;
 •   Значително присъствие в общественото и научното пространство посредством участието в национални и международни научни форуми и събития, консултативни съвети, работни групи, провеждане на срещи и дискусии и др.

 Специфичните цели, приоритети и дейности за постигане на основната цел са в съответствие с основната стратегическа линия на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас за неутрализиране на заплахите от външната среда и преодоляване на някои от най-съществените слабости. Същевременно се отчита, че в катедра „Маркетинг и Туризъм“има специфични силни страни, които следва да бъдат развивани, също и възможности, които е необходимо да бъдат използвани по-пълноценно.

В катедра „Маркетинг и Туризъм“ студентите получават високо качество на образование сред водещи научни направления по две специалности, позволяващи успешна реализация:

СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИЗЪМ“
Стратегически план за развитие на ПН 3.9.Туризъм, ОКС"Бакалавър" и ОКС "Магистър", ФОН, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас за периода 2020-2024 г.
Наръчник по качеството на обучение в ПН 3.9. Туризъм, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ФОН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, за периода 2020 – 2024 г.
Приложения

Специалност „ТУРИЗЪМ“ е акредитирана по професионално направление 3.9 „Туризъм“ за обучение по образователно – квалификационни степени „Бакалавър„ и „Магистър“.

Презентация - спец. Туризъм

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“:

  РЕДОВНА и ЗАДОЧНА форма на обучение /учебни планове - редовно, задочно/ ;
- учебен план, в сила от уч. 2021/2022 г. - редовно, задочно

  Диплома - квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ /квалификационна характеристика/
   - в сила от уч. 2021/2022 г. - квалификационна характеристика

  Специализиращи дисциплини:

- Специализиран чужд език
- Въведение в туризма
- Туристически ресурси
- Туристически пазари
- Екскурзоводство
- Ресторантьорство
- Икономика на хотела и ресторанта
- Маркетинг в туризма
- Алтернативни видове туризъм
- Туроператорска, агентска и транспортна дейност
- Маркетингови комуникации в туризма
- Електронен бизнес в туризма
- Управление на туристическото предприятие
- Управление на продажбите в туризма
- География на туризма
- Устойчиво развитие в туризма
- Конюнктура и пазарна политика в туризма
- Анимация в туризма

• ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
- УКАЗАНИЯ И ФОРМУЛЯРИ

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ по ПН 3.9.“Туризъм“ – без приемен изпит:

 •   след ОКС „ Професионален бакалавър“:

- „Мениджмънт на туристическата дестинация“ /учебен план - задочно; квалификационна характеристика/
- учебен план, в сила от уч. 2021/2022 г. - задочно; квалификационна характеристика
- „Управление на туризма“ /учебен план - задочно; квалификационна характеристика/
- учебен план, в сила от уч. 2021/2022 г. - задочно; квалификационна характеристика

 •   след ОКС „Бакалавър“ по ПН 3.9.“Туризъм“:

- „Международен туризъм „ /учебен план - задочно; квалификационна характеристика/
- учебен план, в сила от уч. 2021/2022 г. - редовно

 •   след ОКС „Бакалавър“ по ПН 3.7. „Администрация и управление“ и 3.8. „Икономика“:
  - „Управление на туризма“ /учебен план - задочно; квалификационна характеристика/
  - учебен план, в сила от уч. 2021/2022 г. - задочно; квалификационна характеристика

УКАЗАНИЯ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА

 •  Професионална реализация:

Обучението в специалността дава професионални знания и умения за: изпълнение и управление на хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство и туристическо информационно обслужване, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции на низово и средно равнище и ръководство на екипи в туристически фирми.
Завършилите специалността могат да работят като:
- Мениджър и специалист в хотелиерския, ресторантьорския и туроператорския бизнес;
- Мениджър и специалист в маркетинговата дейност на туристическите предприятия;
- Експерт в отдел „човешки ресурси“ в туристическите предприятия;
- Консултант в туристическата сфера;
- Специалист в сектора на допълнителните услуги в Туризма /спортни, развлекателни и културни дейности/;
- Офис-мениджър в пътнически агенции;
- Представител на туроператори и транспортни фирми;
- Мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център;
- Eкскурзовод ;
- Организатор и изпълнител на специализирани туристически пътувания;
- Мениджър екип за специални събития и спортно-развлекателни услуги, за анимация;
- Мениджър екип и специалист в транспортни инфраструктурни обекти като летище, морска гара и други;
- Преводач-придружител;
- Бизнес-секретар и кореспондент, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и свободното време;
- Мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи

• БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ:

Бизнес партньори

 СПЕЦИАЛНОСТ „МАРКЕТИНГ“

Специалност „МАРКЕТИНГ“ е акредитирана в резултат на проведени процедури за програмна акредитация по професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно – квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър“ (решение на НАОА, отразено в Протокол №12 от 29.04.2015 г.):

Студентите, придобили ОКС „Бакалавър“ по специалност „Маркетинг“ могат да продължат без приемен изпит образованието си в следните магистърски програми:

 • „Маркетинг Мениджмънт“
 • „Корпоративен Маркетинг“

  Професионална реализация:
- маркетинг мениджър;
- мениджър проучване на пазари;
- мениджър продажби;
- ръководител отдел маркетинг;
- специалист, продажби;
- специалист, маркетинг и реклама
- рекламен агент;
- ръководители в търговската сфера;
- консултант/експерт по маркетинг;
- супервайзър, магазин;
- търговски представител;
- продавач – консултант и др.
- функционални специалисти и мениджъри в сферата на публичните (държавна администрация, здравеопазване, образование и др.) и бизнес организации.

Всички наши студенти имат възможността да се обучават и да приложат стажантска практика безплатно по програма Студентска мобилност - „Еразъм+" на базата на сключените договори между „Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и други Европейски Университети. Това позволява на студентите да приложат на практика придобитите знания и компетенции в чуждестранни научни и образователни институции.

Студентите са с осигурена възможност за настаняване в общежитие към „Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и хранене в студентски стол.

За допълнителна информация:
Учебен отдел:
ОКС „ Бакалавър“:
Даниела Младенова – експерт ИУЦ, СО, бл. 1,
(056) 716 833; 0886 62 41 62
ОКС „Магистър“ :
Сиана Карамихалева – гл. експерт ИУЦ, сграда -Медицински факултет, ет.1,
(056) 716 833; 0886 62 41 62

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011