Катедра „Педагогика и методика на обучението”

Печат

Състав на катедра „Педагогика и методика на обучението”
Ръководител катедра: проф. д-р Румяна Папанчева
Членове:
1. проф. дпн Маргарита Терзиева
2. доц. д.пс.н Нели Колева
3. доц. д-р Тинка Иванова
4. доц. д-р Хрисула Недялкова
5. доц. д-р Надежда Калоянова
6. доц. д-р Радка Джендова
7. доц. д-р Красимира Димитрова
8. доц. д-р Елена Дичева
9. доц. д-р Мария Дишкова
10. доц. д-р Златка Димитрова
11. гл. ас. д-р Марияна Тодорова
12. гл. ас. д-р Дечко Игнатов
13. гл. ас. д-р Георги Терзиев
14. гл. ас. д-р Елена Петкова
15. гл. ас. Даниела Заберска
16. ас. Илияна Пенчева
17. ас. д-р Пенка Вълчева

Катедрата е създадена през 2017 година и е наследник на катедрите „Педагогика и психология“ и „Методика на обучението“.

Научните интереси на членовете на катедрата са в областите: педагогика, теория на възпитанието, дидактика, предучилищна и начална училищна педагогика, история на педагогиката, методика на обучението (български език и литература, математика, музика, изобразително изкуства, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт), съвременни методи на преподаване и учене, педагогическа диагностика, социална педагогика, семейна педагогика, педагогика на девиантното поведение, андрагогия др.

Съставът на катедрата ръководи обучението на бакалаври по специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (редовно и задочно обучение), „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Социална педагогика“ (редовно и задочно обучение), както и обучение на магистри в магистърските програми „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (широк и тесен профил), „Съвременни аспекти на образованието в детската градина и началното училище“, „Актуални аспекти на образованието в детската градина и началното училище“, „Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности“, „Информационни технологии в обучението 1-4 клас“, „Социално-педагогическо консултиране“.

СПЕЦИАЛНОСТИ В КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО“

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - (учебен план - редовно обучение, задочно обучение; квалификационна характеристика)
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – детски и начални учители, с професионални компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина и началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства за обучение и възпитание на децата и учениците в детската градина и началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения.
Бакалавърът с квалификация „Педагог – детски и начален учител“ може да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като: начален учител; учител в група за целодневна организация на учебния ден; учител в детска градина; учител в подготвителна група в училище; учител по Компютърно моделиране; ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и други помощни звена в сферата на образованието; експерт в общински отдел „Образование“; експерт по предучилищно и начално училищно образование в РУО; организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове.

Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ - (учебен план - редовно обучение; квалификационна характеристика)
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” по специалност „Начална училищна педагогика и чужд език” е подготовката на педагози – начални учители, с професионални компетенции за организация и управление на образователната среда в началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства за обучение и възпитание на децата и учениците в началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства за ранно чуждоезиково обучение на учениците в началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения.
Бакалавърът с квалификация „Педагог – начален учител и начален учител по чужд език“ може да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като: начален учител; начален учител по чужд език; учител в група за целодневна организация на учебния ден; учител по Компютърно моделиране; ръководител (директор/помощник директор) на училище, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и други помощни звена в сферата на образованието; експерт в общински отдел „Образование“; експерт по начално училищно образование в РУО; организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове; учител в езикови школи за деца.

Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ - (учебен план - редовно обучение; квалификационна характеристика)
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ по специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ е подготовката на педагози – детски учители, с професионални компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина; използване на съвременни форми, методи и средства за обучение и възпитание на децата в детската градина; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения.
Бакалавърът с квалификация „Педагог – детски учител и детски учител по ранно чуждоезиково обучение“ може да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като: учител в детска градина; учител в детска градина по ранно чуждоезиково обучение; учител в подготвителна група в училище; ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и други помощни звена в сферата на образованието; експерт в общински отдел „Образование“; експерт по предучилищно образование в РУО; организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове. учител в езикови школи за деца.

Специалност „Социална педагогика“ - (учебен план - редовно обучение, задочно обучение; квалификационна характеристика)
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ по специалност „Социална педагогика“ е широкопрофилна, фундаментална подготовка на професионалисти-педагози и придобиването от тях на научни знания, умения и компетентности за осъществяване на ефективна социално-педагогическа дейност, с която да повлияят за качественото развитие и усъвършенстване на системата за обществено възпитание и социално-педагогически услуги в контекста на многообразните и задълбочаващите се социални и възпитателни проблеми в съвременното общество чрез пълноценна реализация във възпитателната, интегриращата, социално-подкрепящата, ресоциализиращата, изследователска, методологическа и административно-организационна дейност с деца, подрастващи и възрастни, семейства, групи и общности със специфични социално-педагогически проблеми.
Завършилите успешно обучението по специалността „Социална педагогика“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, придобиват професионална квалификация „социален педагог“. Те са подготвени да оказват педагогическа, експертна, консултантска и организационна помощ на деца, младежи, възрастни и стари хора със социално-педагогически проблеми и да извършват възпитателна и организационна дейност в училищна и извънучилищна среда.
Бакалавърът по социална педагогика има възможности за професионална реализация на следните институционални полета в държавния сектор: в образователната сфера (основно в системата на Министерството на образованието и науката); в системата на Министерство на вътрешните работи; в системата на Министерство на правосъдието; в системата на Министерство на труда и социалната политика; в системата на Министерството на здравеопазването; в системата на Министерството на отбраната; в системата на Министерството на младежта и спорта. Освен в държавния сектор социалният педагог може да се реализира и в сферата на нестопанските организации и инициативи: към различни неправителствени организации, фондове и фондации, занимаващи се с подпомагане на деца и лица в риск и в неравностойно социално положение; в SOS „Детски селища“; в приюти за безнадзорни деца и възрастни; във временни центрове и домове за безпризорни деца и лица; като консултант по социално-педагогически проблеми на частна практика.

Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (широк профил) - (учебен план - задочно обучение; квалификационна характеристика)
Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в направленията от следните области на висше образование: 1. Педагогически науки (без направление 1.2 Педагогика); 2. Хуманитарни науки (всички направления); 3. Социални, стопански и правни науки (всички направления); 4. Природни науки, математика и информатика (всички направления); 5. Технически науки (всички направления); 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина (всички направления); 7. Здравеопазване и спорт (всички направления); 8. Изкуства (всички направления); 9. Сигурност и отбрана (всички направления).

Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - (широк профил) след ОКС "Проф. бакалавър" от ПН 1.2 Педагогика -(учебен план - задочно обучение; квалификационна характеристика)
Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” в направление 1.2. Педагогика.

Магистърска програма „Съвременни аспекти на образованието в детската градина и началното училище“ - (учебен план - задочно обучение; квалификационна характеристика)
Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в направление 1.2. Педагогика.

Магистърска програма „Алтернативни педагогически технологии в детската градина и началното училище“ - (учебен план - редовно обучение; квалификационна характеристика)
Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в направление 1.2. Педагогика със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Магистърска програма „Информационни технологии в обучението 1-4 клас“ - (учебен план - редовно обучение; квалификационна характеристика)
Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в направление 1.2. Педагогика със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и квалификация „начален учител“.

Магистърска програма „Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности“, специалност ПНУП - (учебен план - задочно обучение; квалификационна характеристика)
За обучение за придобиване на ОКС „Магистър“ по специалност „Социална педагогика“, магистърска програма „Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности“ се приемат лица, които са завършили висше образование ОКС „Бакалавър“ от професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Магистърска програма „Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности“, специалност Социална педагогика - (учебен план - задочно обучение; квалификационна характеристика)
За обучение за придобиване на ОКС „Магистър“ по специалност „Социална педагогика“, магистърска програма „Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности“ се приемат лица, които са завършили висше образование ОКС „Бакалавър“ от професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Социална педагогика“.

Магистърска програма „Социално-педагогическо консултиране“, специалност Социална педагогика - (учебен план - редовно обучение; квалификационна характеристика)
За обучение за придобиване на ОКС „Магистър“ по специалност „Социална педагогика“, магистърска програма „Социално-педагогическо консултиране“ се приемат лица, които са завършили висше образование ОКС „Бакалавър“ от професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Социална педагогика“.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011