Катедра "Икономика и управление"

Печат

 Сайт на катедра "Икономика и управление"

 Катедрата е създадена през 1989 г. под наименованието “Икономика и управление на промишлеността”, а през 2000 г. се преименува на “Икономика и управление”.

Научните интереси и преподавателската дейност на катедрения колектив е в областта на организация на мениджърския труд, мениджърски системи за мотивиране, финансов мениджмънт и стратегическо планиране на бизнес организациите, проблеми на инвестиционната дейност, управление на туризма, алтернативни форми на туризъм и др.

Колективът на катедрата осъществява обучение на бакалаври и магистри по специалност Стопанско управление, като ежегодно се дипломират над 50 бакалаври и магистри.

С финансовата подкрепа на водещи предприятия от Бургаския регион ежегодно се провеждат студентски научнопрактически конференции, където студентите успешно правят своите първи стъпки в научноизследователската работа и дават ценни препоръки за практиката. Първата студентска научна конференция е проведена през 1995 г.

Кратка характеристика на специалностите към катедрата

Специалност "Стопанско управление"

Основна цел на специалност „Стопанско управление“ или „Мениджмънт“, както се нарича в западните страни, е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на организацията и управлението на дейността на организациите.
Спецификата на специалността предопределя нейния широкообхватен спектър на приложение. Завършилите могат да работят във всяка сфера на частния и обществения сектор; в организации от всеки тип и във всеки отрасъл, в материалното производство и услугите, в банки и застрахователни компании, в държавната и общинската администрация.
Дипломираните студенти могат да се реализират като ръководители, мениджъри или служители в звена на различни нива в йерархията на организацията, специалисти в областта на управлението, консултанти, експерти по мениджмънт или да развиват собствен бизнес.
Учебният план на специалността е разработен въз основа на учебните планове на водещи университети от Европа и САЩ.
Завършилите специалността получават солидни теоретични знания и практически умения в областта на макро и микроикономиката, счетоводството, финансите и банковото дело, стопанския анализ, маркетинга, общия мениджмънт и управлението на човешките ресурси, операционния мениджмънт и логистиката, бизнес планирането и стратегическото управление, управление на проектите, както и в други области, необходими за успешното управление на организациите.
Обучението по специалността се извършва в три степени – „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“. Завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърска степен. Завършилите магистърска степен могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „Доктор“.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011