Факултет по обществени науки

Печат

Факултетът по обществени науки е учебно и научно звено в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за подготовка на студенти и докторанти, както и за извършване на научноизследователска дейност. Той предлага широка гама от класически и модерни специалности в седем професионални направления: Педагогика, Педагогика на обучението по ..., Филология, Администрация и управление, Икономика, Туризъм, Общо инженерство. Във Факултета се подготвят висококвалифицирани специалисти по специалностите:

ОКС Бакалавър

 ОКС Магистър

 ОНС Доктор

 

Във Факултета се обучават над 2 000 студенти в редовна и задочна форма на обучение, в образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“, както и за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“. Учебното звено поддържа традиция с над 75-годишна история в подготовката на детски и начални учители. Тази традиция се надгражда с подготовката на учители по български език и история, по история и философия. В продължение на няколко десетилетия Факултетът се развива като основен център в Югоизточна България за получаване на професионална квалификация по стопанско управление (мениджмънт), индустриален мениджмънт (инженер-мениджер), маркетинг (икономика), туризъм. Той единствен в региона, който осъществява подготовка на специалисти по българска филология.

Срокът на обучение в образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ е четири години.

Обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационната степен „Магистър“ става по избор, в рамките на разкритите по всяка специалност програми.

Докторските програми предлагат научно израстване чрез задълбочена специализирана подготовка.

Учебната и научноизследователската дейност във Факултета се осъществява от академичен състав от професори, доценти, гл. Асистенти и асистенти. Съставът на Факултета по обществени науки е разпределен в шест катедри:
o Икономика и управление;
o Маркетинг и туризъм;
o Педагогика и методика на обучението;
o Индустриални технологии и мениджмънт;
o История и философия;
o Български език и литература.

НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
- методика на обучението и възпитанието;
- ефективност и управление на производството и туристическата дейност;
- инженерни науки;
- бизнес-планиране;
- счетоводна отчетност;
- маркетинг;
- финанси;
- древна история; археология; нова и съвременна история;
- психология;
- филология.

Ежегодно се провеждат студентски научно-практически конференции и международни научни конференции.

За целите на обучението се ползват аудиторните зали, лабораториите и пинакотеката (художествена галерия с учебна цел със 150 картини) в корпуса на Факултета, изчислителния център и други специализирани звена на Университета, както и университетската и факултетната компютърна мрежа. На разположение на студентите и докторантите е специализираната библиотека на Факултета и тази на Университета с над 300 000 тома.


ЗА КОНТАКТИ:

Декан:     Доц. д-р Тинка Иванова
Стая 216 ФОН
Телефон за връзка: 0889 638 008
Вътр. тел.: 501
e-mail : fon@btu.bg

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011