Катедра "Компютърни и информационни технологии"

Печат

Катедра „Компютърни и информационни технологии (КИТ) “ е създадена през 1995 година. Първият р-л катедра е проф. Д. Каменски. След него този пост са заемали проф. С. Димитров и проф. Е. Сотирова. Двама от членовете на катедрата – доц. Н. Ралев и проф. Д. Каменски, са изпълнявали длъжността „ректор“ на университета. През годините в катедрата като преподаватели са работили д-р Р. Михайлова, П. Илиева, Г. Иновска, Н. Неделчев, Е. Стоянов, А. Чакърова, Г. Гордън, К. Димитров.

Понастоящем значително обновеният състав на катедра „КИТ“ включва осем преподаватели, сред които един професор, един доцент, четирима доктори. Членовете на катедрата участват в обучението на студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС“Магистър“ от четирите факултета и трите колежа на Университета по дисциплините:
- “Информатика”
- “Програмиране и използване на компютри“ - 1-ва и 2-ра част
- „Обектно-ориентирано програмиране“
- “Синтез и анализ на алгоритми”
- “Програмни езици”
- “Програмиране в интернет”
- “Софтуерно инженерство”
- “Обобщени мрежи”
- “Програмиране за .NET”
- “Информационни системи в здравеопазването”
- “ИКТ в обучението”
- ”Специализиран медицински софтуер”
- „Химико-технологични системи”
- „Количествени методи”
- „Математическо моделиране и оптимизация”
- „Автоматизация на производството”
- „Аудиовизуални и информационни технологии в обучението”.

 

Резултатите от научната работа на членовете на катедрата са намерили отражение в монографии и редица публикации, представени са на конференции в България и чужбина. Поддържат се отношения с колеги от университети в различни държави и усилено се работи по национални и международни проекти.

Ръководител катедра:
Доц. д-р Людмила Кузманова Димитрова, e-mail: : lyudim@gmail.com

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова
Доц. д-р Людмила Кузманова Димитрова
Гл. ас. д-р Христо Димитров Панайотов
Гл. ас. д-р Деян Георгиев Мавров
Гл. ас. д-р Величка Николова Транева
Гл. ас. д-р Ваня Георгиева-Пулева
Ас. Пламена Йовчева Добрева
Ас.Стела Димитрова Тодорова

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011