Катедра "Математика и физика"

Печат

Катедрата е създадена на 30.03.2005 г. при обединяването на катедри “Математика” и “Физика”, съществуващи от създаването на ВХТИ. Първото обединяване на катедрите е през 1984 г.
Ръководител катедра:
Проф. д-р Нина Султанова

Учебни лаборатории: Обща физика - 3 броя

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
МАТЕМАТИКА

ОКС “Професионален бакалавър”
Висша математика I и II за всички специалности на Техническия колеж.

ОКС “Бакалавър”
Висша математика I и II за специалностите от направление Химични технологии;
Висша математика за спец. Стопанско управление, Маркетинг и Туризъм;
Висша математика I и II за спец. Индустриален мениджмънт, Химия и Химия на козметичните и повърхностно активните вещества;
Висша математика I и II за спец. Електроника, Компютърни системи и технологии, Софтуерно инженерство и Техника и технологии в транспорта;
Висша математика за спец. Екология и опазване на околната среда и Екология и екологичен мениджмънт;
Бизнес статистика за спец. Стопанско управление, Маркетинг, Туризъм и Индустриален мениджмънт;
Статистика за спец. Екология и опазване на околната среда и Екология и екологичен мениджмънт

ОКС “Магистър”
Математически модели в електрониката и електротехниката за спец. Електроника (ш. п.) и Електротехника (ш. п.);
Приложна математика, методи и модели за спец. Маркетинг;
Приложна математика за спец. Управление на туризма и Мениджмънт на туристическата дестинация;
Статистически методи в екологията за спец. Екология и екологичен мениджмънт

ФИЗИКА

ОКС “Професионален бакалавър”
Физика за всички специалности на Техническия колеж;

ОКС “Бакалавър”
Физика за специалностите от направление Химични технологии, спец. Екология и опазване на околната среда и Екология и екологичен мениджмънт;
Физика I и II за спец. Електроника и Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници;
Физика за спец. Компютърни системи и технологии и Софтуерно инженерство;
Физика за спец. Химия, Химия на козметичните и повърхностно активните вещества и Техника и технологии в транспорта;
Климатология за спец. Екология и опазване на околната среда и Екология и екологичен мениджмънт;
Физика за спец. Индустриален мениджмънт и Химични технологии и психология на кризисните ситуации;
Химия и физика на твърдото тяло за спец. Технология на материалите и материалознание;
Биофизика за спец. Химия на козметичните и повърхностно активните вещества;
Медицинска и рехабилитационна апаратура за спец. Химия на козметичните и повърхностно активните вещества;
Медицинска апаратура в сестринската практика за спец. Медицинска сестра

ОКС “Магистър”
Физични основи на електрониката и електронните елементи за спец. Електроника (ш. п.);
Оптоелектронна и лазерна техника за спец. Електроника (ш. п.);
Човекът и природата – модул Физика за спец. Информатика и ИТ в химията и химичното образование

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011