Катедра "Химия"

Печат

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

Катедра „Химия“ е създадена с решение на Академичен съвет (Протокол № 3/28.11.2019 г.) на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас и включва академичния и техническия състав на катедри „Неорганична и аналитична химия“ и „Физикохимия и органична химия“.

Катедрата осигурява фундаменталната подготовка по химичните дисциплини на студенти от различни специалности и е профилираща за специалности в професионално направление 4.2 Химически науки:

ОКС „Бакалавър“
– „Химия“;
– „Химия на козметичните средства и ПАВ“.
Курсът на обучение е 8 семестъра, редовна форма на обучение с възможност за продължаване на обучението в магистърски програми и придобиване на ОКС „магистър“.

ОКС „Магистър“
– „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование“ – 3 и 4 семестъра;
– „Химия“ – 3 семестъра;
– „Индустриална химия“ – 3 семестъра.

В катедрата има направление „Теория, методология и методика на обучението по химия“, което организира обучението за придобиване на професионална квалификация „учител по химия и опазване на околната среда“ на студентите от специалност „Химия“ на ОКС „бакалавър“ и професионална квалификация „учител по химия и по информатика и информационни технологии“ на завършилите магистърска програма „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование“.

С решение на НАОА от 30.09.2019 г. катедра „Химия“ получава програмна акредитация (за срок от 5 години, с оценка 8.87) за обучение на докторанти по докторска програма „Неорганична химия“, което може да се реализира в редовна и задочна форма на обучение или на самостоятелна подготовка.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

Катедра "Неорганична химия" е основана през 1963 г. За ръководители на катедра "Неорганична химия" са избирани: проф. д-р Н. Коларов, проф. дхн Хр. Баларев, проф. М. Генчев, проф. дхн Г. Георгиев, доц. д-р К. Даварски, доц. д-р Т. Ойкова.

Катедра "Аналитична химия" е учредена през 1963 г. Избирани за ръководители на катедра "Аналитична химия" са: проф. д-р Ал. Липчински, доц. д-р Ив. Генов, доц. д-р Ц. Цайков, доц. д-р Юлия Славчева, доц. д-р Ефимия. Попова, доц. д-р Ан. Дакашев.

Катедра "Физикохимия" е създадена през 1966 г. За ръководители на катедра "Физикохимия" са избирани: чл. кор. проф. дхн Д. Бончев, проф. дхн Д. Дамянов, проф. дхн Т. Пеев, проф. дхн Ов. Мекенян, проф. дхн Л. Влаев.

Катедра "Органична химия" е обособена като самостоятелна организационно-методична единица през 1972 г. За ръководители на катедра "Органична химия" са избирани: доц. д-р Русанка Боева, доц. д-р Димитър Алексиев, доц. д-р Стоянка Стоева, доц. д-р Соня Иванова.

Катедра "Неорганична и аналитична химия" е създадена на 30.03.2005 г. чрез обединяване на катедри "Неорганична химия" и „Аналитична химия". За ръководители на катедра "Неорганична и аналитична химия" са избирани: доц. д-р К. Даварски, доц. д-р Ан. Дакашев, доц. д-р Ст. Манолов, проф. дн В. Шивачева.

Катедра "Физикохимия и органична химия" е обособена през 2014 година чрез сливане на катедри "Физикохимия" и "Органична химия". За ръководител на катедрата е избран проф. дхн Л. Влаев.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Ръководител катедра:
Доц. д-р Веляна Георгиева
Кабинети 121, 117, Неорганичен корпус
Тел. (056) 714 404; 0888 644 415
E-mail: velyana_topalska@btu.bg; velyana_topalska@yahoo.com

Направление „Неорганична химия”

доц. д-р Светлана Желева, кабинет 306, НК
Тел. (056) 716 649; 0887 620 050
E-mail: sgenieva@btu.bg
Научни интереси:
Синтез, структура и свойства на селенити. Електротранспортни и кинетични характеристики на йони във водни разтвори. Адсорбция из водни разтвори. Кинетика на разлагане на твърди вещества в изотермен или неизотермен режим на нагряване.
Преподавани дисциплини:
Обща и неорганична химия, Неорганична химия, Бионеорганична химия и др.

доц. д-р Гинка Димитрова, кабинет 306, НК
Тел. (056) 716 649; 0887 620 050
E-mail: g_baikusheva@abv.bg
Научни интереси:
Синтез и охарактеризиране на телурити на редкоземни елементи с използване методите на химичния, рентгеноструктурния и термични анализи, диференциално сканираща калориметрия. Определяне на специфични моларни топлинни капацитети и прогноза за нови неизследвани съединения чрез интерполационен метод и регресионен анализ.
Преподавани дисциплини:
Обща и неорганична химия, Неорганична химия, Екологична химия и др.

доц. д-р Румяна Янкова, кабинет 310, НК
Тел. (056) 716 830; 0884 695 369
E-mail: r_iankova@yahoo.com
Научни интереси:
Координационни съединения − синтез, структура, свойства; Квантовохимични изчисления; Равновесия в разтвори, съдържащи метални йони.
Преподавани дисциплини:
Обща химия, Приложна химия, Неорганична химия, Стехиометрични изчисления и др.

доц. д-р Милен Тодоров, кабинет 309, НК
Тел. (056) 702 620; 0888 680 288
E-mail: mtodorov@btu.bg
Научни интереси:
Моделиране на биологични ефекти, предизвикани от химични съединения чрез in silico методи, базирани на връзката химична структура биологична активност (QSAR).
Преподавани дисциплини:
Теоретична химия с биоинформатика, Химия на координационните съединения, Приложна химия и др.

Техник, химия инж. Мариана Генчева, кабинет 211, НК
Тел. (056) 716 756; 0885 631 863
E-mail: genheva@abv.bg

Направление „Аналитична химия”

доц. д-р Красимира Станчева, кабинет 317, ОК
Тел. (056) 716 618; 0886 615 966
E-mail: krasimiraamngelova@abv.bg
Научни интереси:
Електрохимични методи за анализ, пламъкова атомно емисионна/атомно абсорбционна спектроскопия, УВ-Видима спектрофотометрия, синтез на наночастици от благородни метали, диализа. Развитие на спектрофотометричните методи за определяне на тежки метали в проби от околната среда.
Преподавани дисциплини:
Аналитична химия 1 и 2 част, Съвременни методи за анализ, Инструментални методи за анализ и др.

Гл. ас. д-р Ления Гонсалвеш-Мусакова, кабинет 126, НК
Тел. (056) 702 620; 0888 680 288
E-mail: lenia_gonsalvesh@abv.bg
Научни интереси:
Оползотворяване на отпадна биомаса в продукти с добавена стойност – анализ и приложение на продуктите, Адсорбция на различни неорганични и органични замърсители, Атмосферни замърсители – финни прахови частици, полициклични ароматни въглеводороди.
Преподавани дисциплини:
Съвременни методи за анализ, Инструментални методи за анализ, Органичен анализ и др.

ас. Виктория Трифонова, кабинет 305, НК
Тел. (056) 716 612; 0884 693 929
E-mail: viki_trend@abv.bg
Научни интереси:
Електрохимични методи за анализ, УВ-Видима спектрофотометрия; Развитие на спектрофотометричните методи за определяне на тежки метали в проби от околната среда.
Преподавани дисциплини:
Упражнения по: Аналитична химия, Съвременни методи за анализ, Инструментални методи за анализ 1 и 2 част и др.

техник, химия Гергана Георгиева, Аналитичен корпус
Тел. (056) 716 837; 0885 633 392
E-mail: georgievagergana79@abv.bg

Направление „Физикохимия”

доц. д-р Веляна Георгиева, кабинет 121 и 117, НК
Тел. (056) 714 404; 0888 644 415
E-mail: velyana_topalska@btu.bg; velyana_topalska@yahoo.com
Научни интереси:
Физика и химия на разтворите. Синтез, структура и свойства на селенити, Термичен анализ, кинетика на твърдофазни реакции. Адсорбция на тежки метали и багрила от водни разтвори. Анализ на тежки метали.
Преподавани дисциплини:
Строеж на веществото, Физикохимия 1 и 2 част, Колоидна химия, Адсорбция и катализ и др.

техник, химия Милена Иванова, кабинет 115, НК
Тел. (056) 716 395; 0885 604 467
E-mail: milena_ivanova_@abv.bg

Направление „Органична химия”

доц. д-р Яна Колева, кабинет 254, НК
Тел. (056) 716 492; 0887 600 120
E-mail: ykoleva@btu.bg
Научни интереси:
Идентифициране на характерни молекулни структури и химични взаимодействия, предизвикващи токсични ефекти при различни класове органични съединения и лекарствени средства; Моделиране на токсичността на органични съединения; Използване на in sillico инструменти за предсказване на ефектите на съединения, свързани с околната среда и човешкото здраве.

Преподавани дисциплини:
Органична химия, Повърхностно активни вещества, Химия на биологично активните вещества, Молекулна архитектура и др.

техник, химия Ирена Начева, кабинет 317, НК
Тел. (056) 705 464; 0887 630 010
E-mail: reni_bs@mail.bg

Направление „Теория, методология и методика на обучението по химия”

проф. дн Веска Шивачева, кабинет 307, НК
Тел. (056) 704 212; 0886 699 088
E-mail: vshivacheva@abv.bg
Научни интереси:
Интерактивни технологии в обучението; Компетентностно и личностно ориентирано обучение по природни науки; Образователната среда в университета като условие за професионално-личностно развитие на студенти-бъдещи учители по химия и опазване на околната среда; Изследователската дейност в системата на подготовка на студенти - бъдещи учители по природни науки.
Преподавани дисциплини:
Методика на обучението по ХООС, Педагогика, Приобщаващо образование и др.

гл. ас. д-р инж. Христивелина Жечева, кабинет 309, НК
Тел. (056) 702 620; 0888 680 288
E-mail: hristivelina@abv.bg
Научни интереси:
Формиране на професионални компетентности в условията на експерименталната дейност по химия; Учебният експеримент в системата на подготовка на студентите – бъдещи учители по химия и опазване на околната среда; Анализ на тежки метали в околната среда с прилагане на електрохимични и спектрофотометрични методи.
Преподавани дисциплини:
Методика и техника на химичния експеримент, Хоспетиране, Текуща учебна практика, Преддипломна стажантска практика и др.

Учебни дисциплини за ОКС „Бакалавър“, водени от академичния състав на катедра „Химия“

• Неорганична химия І и ІІ част – специалност „Химия” и „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“;
• Стехиометрични изчисления – специалност „Химия” и „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“;
• Неорганична химия (вкл. стех. изч.) – специалности „Неорганични химични технологии”, „Технология на водата, „Технология на материалите и материалознание“, „Органични химични технологии”, „Технология на нефта и газа”, „Биотехнологии”, „Химично инженерство”;
• Неорганична химия – специалност „Екология и опазване на околната среда“, „Екология и екологичен мениджмънт“;
• Екологична химия – „Екология и опазване на околната среда“;
• Обща химия – специалности „Химични технологии и психология на кризисните ситуации“, „Инженерни материали“, „Технология на материалите и мениджмънт“;
• Приложна химия – специалност „Индустриален мениджмънт”;
• Химия на координационните съединения – специалност „Химия”;
• Химия на околната среда – специалност „Химия”, ОКС „Бакалавър”;
• Приложна неорганична химия – специалност „Химия”;
• Теоретична химия с биоинформатика – специалност „Химия“;
• Аналитична химия І и ІІ част – специалност „Химия”;
• Аналитична химия – специалност „Екология и опазване на околната среда“, „Екология и екологичен мениджмънт“ „Помощник-фармацевт“, „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“;
• Инструментални методи на анализ І и ІІ част – специалност „Химия“;
• Съвременни методи за анализ – специалност „Екология и опазване на околната среда“, „Екология и екологичен мениджмънт“, „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“, технологичните специалности на ФТН;
• Органичен анализ – специалност „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“.
• Органична химия І и ІІ част – специалност „Химия“ и „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“;
• Органична химия І и ІІ част – специалност “Органични химични технологии“ и „Технология на нефта и газа“;
• Органична химия – специалностите „Неорганични химични технологии“, „Технология на водата“, „Технология на силикатите“, „Химично инженерство“, „Технология на материалите и материалознание“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Биотехнологии“;
• Повърхностно активни вещества, Биологично активни вещества, Молекулна архитектера – специалност „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“;
• Строеж на веществото – специалност „Химия“ и „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“;
• Физикохимия І и ІІ част – специалност „Химия“ и и „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“ и технологичните специалности на ФТН;
• Колоидна химия – специалност „Химия“ и „Химия на козметичните и повърхностноактивните вещества“;
• Адсорбция и катализ - специалност „Химия“ и др.

Учебни дисциплини за ОКС „Магистър“ в различни магистърски програми на професионални направления 4.2 Химически науки и 5.10 Химични технологии

• Неорганична и аналитична химия;
• Органична химия;
• Бионеорганична химия;
• Компютърна химия;
• Стереохимия;
• Структурна неорганична химия;
• Елементоорганична химия.
• Съвременни аналитични методи;
• Електрохимични методи на анализ;
• Физикохимия;
• Адсорбционни и каталитични процеси в практиката;
• Структура и физикохимични свойства на разтворите;
• Приложна термодинамика и др.

Учебни дисциплини за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър” - за придобиване на квалификация „учител“ 

• Методика на обучението по Химия и опазване на околната среда;
• Методика и техника на химичния експеримент;
• История и методология на химията;
• Педагогика;
• Приобщаващо образование;
• Интерактивни технологии в обучението;
• Задачи по Химия и опазване на околната среда;
• Оценяване на резултати по Химия и опазване на околната среда;
• Методика на обучението по Човекът и природата;
• Хоспетиране;
• Текуща учебна практика,
• Стажантска практика (преддипломна) и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011