Факултет по природни науки

Печат

ЗА ФАКУЛТЕТА

Факултетът по природни науки (ФПН) е създаден със заповед на Ректора на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, РД-32/21.04.2000 г. На основание чл. 2 от Постановление на Министерския съвет от 24.03.2000 г., параграф 60 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висше образование и решение на Академичния съвет от 13.04.2000 г.

Във ФПН са съсредоточени катедрите, осигуряващи фундаменталната подготовка в областта на природните науки (физика и химия), математика и информатика на студентите от всички специалности на университета в областите химични технологии, химично инженерство, биотехнологии, електроника, компютърни системи и технологии, общо инженерство и др. Към месец февруари 2020 г. във факултета работят 41 преподаватели, от които 20 хабилитирани, в това число 6 професори и 14 доценти.

Във факултета се обучават студенти по четири бакалавърски и пет магистърски програми в професионално направление 4.2. Химически науки, което през 2019 г. получи нова шестгодишна програмна акредитация от НАОА. От 2019 г. ФПН провежда обучение и по докторските програми „Неорганична химия“ и „Екология и опазване на околната среда“, акредитирани през същата година.

Научните области на преподавателите са основно в областта на природните науки (физика, химия), опазването на околната среда (въздух, природни и отпадъчни води, почви), математиката, информационните технологии, педагогическите науки, химичното инженерство и химичните технологии.

 

 КАТЕДРИ

  • Химия
  • Екология и опазване на околната среда (ЕООС)
  • Математика и физика
  • Компютърни и информационни технологии

 

БАКАЛАВАРСКИ ПРОГРАМИ

Химия (учебен план - редовно; квалификационна характеристика)

Екология и опазване на околната среда (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Химия на козметичните и ПАВ (учебен план - редовно; квалификационна характеристика)

Екология и екологичен мениджмънт (учебен план, квалификационна характеристика)

Обучението на студентите от специалностите „Химия” и „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС) се провежда съгласно държавните изисквания за образователно квалификационните степени, отразени в чл. 42-45, чл. 78, ал. 3 от Закона за висшето образование.

Обучението по специалност „Химия” е съсредоточено върху овладяването на фундаментални химични науки, основни принципи на химичните технологии, умения за работа с вещества и провеждане на химични реакции, както и прилагането на съвременни методи на химичен анализ. Визират се знанията и уменията с оглед съпътстващото усвояване на квалификация учител. Възможната реализация на завършилите студенти е в научноизследователски и производствени лаборатории, в производствени предприятия и други организации като химици и в общообразователни училища и професионални гимназии като учители по химия и опазване на околната среда.

Специалността „Екология и опазване на околната среда” има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да осъществяват различни дейности в производствената и непроизводствената сфера на обществения живот в т.ч. в производствени предприятия, научноизследователски и проектантски институти, конструкторски бюра, държавни и общински органи за управление и др., притежаващи необходимите знания и умения за творческо и ефективно решаване на съвременните сложни екологични проблеми. Завършилите специалността получават професионална квалификация “еколог”, като фундаменталните и специални знания, придобити по време на обучението им дават възможност за решаване на конкретни задачи, свързани с опазването на околната среда.


МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Завършилите ОКС „Магистър” по „Химия” задълбочават познанията си по основните химични науки и направления и усвояват съвременните методи за химичен анализ на сложни природни обекти. В квалификационната характеристика на „Индустриална химия” е предвидено овладяване на по-широки и задълбочени знания и умения, свързани с промишленото производство.

При ОКС „Магистър” по ЕООС тесен профил се извършва надграждане и задълбочаване на придобитите знания и умения от студентите в ОКС “Бакалавър”, а при широкия профил вниманието е насочено към провеждане на фундаментална подготовка по избраната специалност и специфични знания и компетентност в областта на екологията и опазването на околната среда от студентите, завършили други специалности.


ОНС Доктор

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Научноизследователската дейност на академичния състав на факултета е неразделна част от приетата от Академичния съвет Стратегия за развитие на научноизследвателската дейност в Университет “Проф. д-р А. Златаров”-Бургас за периода 2017-2025 г. Тя е насочена към провеждане на висококачествени фундаментални и иновационни научни изследвания с научно-приложен характер по актуални теми в областта на приоритетните направления, залегнали в Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030. Изразява се в участие в национални и международни програми; договори, финансирани от национални и международни стопански организации; изготвяне на експертизи; извършване на научни и стопански услуги и др. Резултатите от научноизследователската работа на академичния състав на факултета се популяризират чрез изнасяне на доклади на международни научни конференции, симпозиуми, сесии и публикуване на резултатите в специализирани издания, индексирани в световноизвестните бази Scopus и Web of Science.

Изключителен принос в развитието на научноизследователската дейност на факултета има „Лаборатория по математични химия“ с ръководител проф. дхн Ованес Мекенян, чието финансиране се осъществява изцяло от приходи от международни проекти. Изследванията в лабораторията се фокусират върху математичните методи за прогнозиране на токсичността на химичните съединения и моделиране на метаболизма. Лабораторията по математична химия разработва софтуер за (еко)оценка на токсичността и създава химични бази данни.


АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

Адрес:     8010 гр. Бургас
Бул. ” Проф.д-р Якимов ” 1
Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”
Декан: Доц. д-р Жечка Михайлова
тел.:(056) 716 963; 0889 614 347
e-mail : jmich_bg@yahoo.com
Деканат : тел: (056)
e-mail:office_edu@btu.bg

056716850 0889650365

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011