Факултет по технически науки

Печат

Факултетът по технически науки е наследник на богатите традиции в областта на химико - технологичното образование, поставени с откриването на ВХТИ “ Проф. д-р Асен Златаров “ - Бургас през 1963 година.

Днес във факултета се обучават висококвалифицирани широко профилни специалисти и в областта на Технология на материалите, Биотехнологиите, Компютърните технологии и Електрониката.

До сега са се дипломирали и успешно работят в химическата и други отрасли на промишлеността над 6500 инженери, от които над 150 чуждестранни граждани от Европа, Азия, Африка и Америка.

Във Факултета по технически науки се обучават студенти и докторанти по следните специалности ОКС Бакалавър:

        Химични технологии; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Химични технологии; (EN - full time, part time; qualification characteristics)
        Органични химични технологии; (учебен план - редовнозадочно)   
                - специализация Органични химични технологии; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
               - специализация Технология на нефта и газа; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Технология на полимерите; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Химични технологии и психология на кризисните ситуации; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Неорганични химични технологии; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Технология на водата; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Технология на силикатите; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Технология на неорганичните вещества; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Компютърни технологии в пречистването на води; (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика)
        Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали; (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика)
        Химично инженерство; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Технология на материалите и материалознание; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Технология на материалите и мениджмънт; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Инженерни материали; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Биотехнологии; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Хранителни биотехнологии; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Компютърни системи и технологии; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Мрежови технологии, мултимедии и дизайн; (учебен план - редовно)
        Софтуерно инженерство; (учебен план - редовно, задочно), квалификационна характеристика
        Електроника; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Медицинска електроника (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Техника и технологии в транспорта. (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика )
        Зелени технологии (учебен план - редовно; квалификационна характеристика)

С образователно-квалификационна степен “магистър“ се цели изграждането на специалисти с допълнителни знания и умения, способни за творческо решаване на задачите от технологичен, проектантски и научно-изследователски характер в условията на пазарната икономика.


Катедра ”Технология на материалите и материалознание”
Специалности:
Технология на материалите и материалознание (учебен план - редовно; задочно);
Технология на материалите и материалознание I (учебен план - редовно; задочно);
ТММ - Дизайн. Материали. Технологии (учебен план - редовно; задочно); квалификационна характеристика
ТММ - Дизайн. Материали. Технологии - широк профил (учебен план - редовно; задочно); квалификационна характеристика
ТММ - Технология на силикатите;
ТММ – Полимерно инженерство.
Управление на технологичните рискове.

Катедра ”Химични технологии”
Специалности:
ОХТ - Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията (учебен план - редовно; задочно)
Химично инженерство (учебен план - редовно - тесен профил; широк профил; задочно - тесен профил, широк профил)
ОХТ- Технология на нефта и газа - 2 семестъра (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
ОХТ- Технология на нефта и газа - 3 семестъра (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
ОХТ- Технология на нефта и газа - 4 семестъра (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
ОХТ- Техн. на нефта и газа - 5 семестъра (учебен план - редовно, задочно)
Органични химични технологии - 3 семестъра (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
Неорганични химични технологии – 1, тяснопрофилна специалност
Неорганични химични технологии – 2, широкопрофилна специалност;
НХТ – Технология на водата – 1, тяснопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на водата – 2, широкопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ - Технология на водата - Чисто производство в туризма - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ - Технология на водата - Анализ и контрол на водите - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на неорганичните вещества, тяснопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на неорганичните вещества – 1, широкопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на силикатите, тяснопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на силикатите – 1, широкопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика).

Катедра ”Биотехнологии”
Специалност: Биотехнологии
Специализации:
Индустриални биотехнологии;
Анализ и контрол на храните - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
Анализ и контрол на храните широк профил - (учебен план - редовно, задочно)
Храни, хранене, диететика - (учебен план - редовно, задочно), квалификационна характеристика
Храни, хранене, диететика - широк профил- (учебен план - редовно; задочно);
Иновативни технологии за здравословни храни - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
Иновативни технологии за здравословни храни -широк профил- (учебен план - редовно, задочно).

Катедра „Електроника, електротехника и машинознание”
Специалности:
Електроника – широк профил (учебен план - редовно; задочно);
Електроника – тесен профил (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика);
Електроника - Електрически и електронни системи и измервания (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
Електротехника (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика)
Интелигентни системи за дома, офиса и медицината (учебен план - редовно; квалификационна характеристика)

Катедра „Компютърни системи и технологии”
Специалности:
Компютърни системи и технологии – тесен профил
Компютърни системи и технологии – широк профил - (учебен план - редовно, задочно)
КСТ - Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси - (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика)
Софтуерни технологии - (учебен план - редовно, задочно)
Изкуствен интелект и виртуална реалност - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика - редовно, задочно)

Катедра „Техника и технологии в транспорта”
Специалности:
Техника и технологии в транспорта (учебен план - тесен профил - редовно, задочно; широк профил - редовно, задочноквалификационна характеристика)

Срок на обучение 1,5 - 2 години след бакалавърска степен.

Акредитирани докторантури:
1. Специалност „Химия на високомолекулните съединения”, шифър: 01.05.06
2. Специалност „Технология на биологично-активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)”, шифър 02.11.11
3. Специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали”, шифър 02.10.12
4. Специалност ”Технология за пречистване на водите”, шифър 02.22.02
5. Специалност „Компютърни системи и технологии” от професионално направление 5.3.„Комуникационна и компютърна техника” (учебен план; квалификационна характеристика)
6. Технология на природните и синтетични горива - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
7. Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

 Учебната и научноизследователската дейност при Факултета се осъществява от академичен състав от 75 преподаватели, от които 41 хабилитирани. От нехабилитираните 33 преподаватели 24 са с докторска степен.

 

Основните направления в научноизследователската дейност във Факултета са:

- Окисление в присъствие на металкомплексни катализатори
- Получаване на биогорива и преработване на съпътстващи продукти
- Получаване на синтетични въглеродни сорбенти и приложението им в медицинската практика

- Синтез и свойства на флуорсъдържащи полимери
- Получаване на имобилизирани катализатори за окисление на алкени
- Хибридни съполимери с пептидна структура и биомедицински приложения
- Получаване и охарактеризиране на полимерни композитни материали, включ. и нанокомпозитни на основа флуоросъдържащи полимери
- Изследване на кинетиката на термична деструкция на полимери и полимерни композитни маериали
- Получаване, модификация и характеристика на полимерни мембрани за ултрафилтрация, микрофилтрация и електродиализа, използването им в хранителната и фармацевтична промишлености и опазване на околната среда
- Получаване на водоразтворими полимери
- Оценка на технологични рискове, анализ на мажорни рискове
- Получаване на високотемпературни устойчиви влакна

- Моделиране и интензификация на ректификационни процеси
- Разработка на нови конструкции масообменни апарати и технологии за разделяне
- Програмиране и използване на изчислителни системи в химията и химичните технологии
- Създаване на приложен софтуер за инженерната химия

- Наноструктури - синтез и приложение
- Абсорбция с химична реакция
- Получаване на имобилизирани биологично-активни вещества и приложение за контрол и безопасност в хранителната промишленост, екологията и медицината
- Получаване на имобилизирани микробни клетки и приложение за биодеградация и биотрансформация на токсични компоненти
- Получаване на имобилизирани катализатори за окисление на алкени с органични хидропероксиди
- Получаване на комплекси между аминокиселини, пептиди и белтъци с тежки метали

- Интелигентни бази от данни; обработка на знания; вградени системи
- Проектиране на схеми с програмируема логика
- Компютърно зрение; невронни мрежи; размита логика; обобщени мрежи; мрежови операционни системи
- Приложение на физикохимични и биотехнологични процеси при пречистване на отпадъчни води
- Корозия на циркулационни водни охлаждащи системи
- Микробиологични методи за пречистване на води и идентификация на микроорганизми
- Електрофизични и електрохимични методи за пречистване на води
- Хидродинамика, топло- и масообмен на флуидизирани системи

- Определяне на енергийната ефективност на процеси от неорганичните химични технологии
- Технически материали от скални и промишлени отпадъци
- Кондензаторна, алумосиликатна и електротехническа керамика
- Получаване и охарактеризиране на синтетични зеолити, глазури, емайли
- Получаване и охарактеризиране на стъкла, стъклокерамики, порести силикатни материали и специални керамики
- Технология на материалите

- Приложна геометрия и инженерна графика
- Мембранни процеси
- Ефекти на магнитни полета върху разтварянето и корозията на алуминий
- Машини и апарати за химическата промишленост
- Якост и трептения на конструкции
- Приложна механика (Техническа механика)
- Автоматизация и роботизация на производството
- Алтернативни методи на обучение по техника и технологии
- Електрически машини и апарати
- Електронни елементи
- Твърдотелна електроника 
- Теория на автоматичното регулиране
- Автоматизирани системи за навигация
- Преобразувателна техника

Академичния състав на Факултет по технически науки е разпределен в следните катедри:
1. Органични химични технологии;
2. Технология на водата, неорганичните вещества и силикати;
3. Химично инженерство;
4. Технология на материалите и материалознание;
5. Биотехнология;
6. Основи на химичната технология;
7. Електроника, електротехника и машинознание;
8. Компютърни системи и технологии.

Факултетът по технически науки разполага с 58 учебни и научноизследователски лаборатории с над 750 работни места, оборудвани със специализирано химично и електронно оборудване.

Всички специалности във Факултет по технически науки са получили акредитация за обучение от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация.

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ
Адрес:    
8010 гр. Бургас
Бул. ” Проф.д-р Якимов ” 1
Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”
Декан :    
Доц. д-р Йовка Николова
тел.: 
(056) 716 684; 0887 689 268; e-mail: y.d_nikolova@abv.bg
Деканат :    
тел: (056) 716 570; 0885 65 00 60
e-mail: office_edu@btu.bg

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011