Катедра "Компютърни системи и технологии"

Печат

Развитието на компютърните технологии, както и големия брой IT фирми, работещи в страната се нуждаят от високо квалифицирани професионалисти, използващи съвременните технологични иновации. Търсенето на добре подготвени професионалисти в областта на компютърните науки непрекъснато нараства.

Катедра “Компютърни системи и технологии” (КСТ) се разраства непрекъснато. В момента катедрата е основно звено за обучение в областите: „Kомпютърни системи”, „Програмиране и компютърни технологии”, „Комуникации и мултимедийни системи”, “Интуиционистки размити множества“ и „Невронни мрежи“.

Преподавателите от катедра КСТ обучават студенти и в останалите факултети на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Налични са възможности и за чуждоезиково обучение.

Катедрата разполага с изследователски и учебни лаборатории. Те са оборудвани с най-съвременни компютри, специализиран високо-технологичен хардуер, различни периферни устройства и лабораторни комплекти.

Катедрата изгради ползотворно сътрудничество с много учебни и изследователски институции в Европа, като Италия, Испания, Германия, Полша, Белгия и Словакия. Катедрата има успешен опит с програма „Еразъм+” за обмен на студенти и преподаватели. Преподавателите и студентите от катедрата участват в много международни и национални изследователски проекти.

Катедрс КСТ е в тясно сътрудничество с много ИТ компании в България, насочено към осигуряване на високо качество на образование и квалификация и гарантира успешна професионална заетост на завършилите компютърни инженери.

Катедрата предлага бакалавърска програма по:
„Компютърни системи и технологии”; - Въпросник за Държавен изпит на спец. КСТ
„Мрежови технологии, мултимедия и дизайн”; - Въпросник за Държавен изпит на спец. КСТ - МТМД
„Софтуерно инженерство” -  Въпросник за Държавен изпит на спец. Софтуерно инженерство

и Магистърска програма по:
„Компютърни системи и технологии” – тесен профил (3 семестъра);
„Компютърни системи и технологии” – широк профил (4 семестъра);
„Софтуерни технологии” – тесен профил
„Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси”

За по-амбициозните млади хора катедрата предлага докторска програма по „Компютърни системи и технологии”.

Катедрата се състои от 11 преподавателя – 1 професор, 4 доцента и 3 главни асистента и 3 асистента.

Катедрата разполага с 6 специализирани лаборатории в областите:
- Интелигентни системи;
- Компютърни комуникации;
- Компютърна периферия;
- Компютърни архитектури;
- Вградени системи;
- Мултимедиии.

От създаването си през 2010 г. в катедрата са спечелени 9 национални и международни проекта.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011