Катедра "Електроника, електротехника и машинознание"

Печат

Катедра “Електроника, електротехника и машинознание" е приемник на катедра “Машинознание” – една от първите създадени катедри на ВХТИ “Проф. д-р Асен Златаров” през 1963 год.. Понастоящем в катедрата работят 15 преподаватели, от които един професор, шест доценти, двама главни асистенти и пет асистенти. Катедрата разполага с учебни лаборатории, снабдени с модерна измервателна и компютърна техника и макети на електронни устройства и системи и др.

Катедрата е основното звено, което организира учебния процес на специалност “Електроника”. Националната агенция за оценяване и акредитация е дала програмна акредитация на професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, редовна и задочна форма на обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, за ОКС „Бакалавър” и “Магистър”, по специалността „Електроника”, с протокол № 23/02.07.2010 год. Прием по специалността, образователно-квалификационна степен “бакалавър” за първи път е осъществен през учебната 2009/2010 г. Обучението в специалност "Електроника" се провежда в две образователно-квалификационни степени: "Бакалавър" и "Магистър". За ОКС "Бакалавър" в специалността се приемат от 30-50 студенти годишно, редовна и задочна форма на обучение. За специалност „Възобновяеми източници на енергия“ –„ВЕИ“ обучението се провежда в една образователно-квалификационна степен: "Бакалавър".

 

ВЪПРОСНИК за Държавен изпит за спец. "Електроника" ОКС "Бакалавър"

ВЪПРОСНИК за Държавен изпит за спец. "Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници"

Общи указания за дипломиране


 ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

 Доц. д-р Никола Николов - Ръководител катедра
•    Приложна механика (Техническа механика)
•    Ултрафилтрация

Проф. д-р инж. Анатолий Александров
•    Полупроводникови елементи
•    Сензори

 Доц. д-р Йовка Николова - Декан на ФТН
•    Приложна геометрия и инженерна графика
•    Мембранни процеси

Доц. д-р Димитър Русев
•    Техника, апаратурно оформяне и технология на кипящия слой
•    Проектиране и конструиране на машини и апарати за хранително-вкусовата, химическата, нефтопреработващата, нефто- и газодобивната  промишленост
•    Разработване на програмни системи за конструктивни, якостни и вибрационни изследвания и изчисления

Доц. д-р Нели Симеонова
•    Теория на автоматичното регулиране
•    Автоматизирани системи за навигация

  Доц. д-р Магдалена Дюлгерова
•    Динамика и якост на кораби и съоръжения
•    Разработване на програмни системи за якостни и вибрационни  изследвания и изчисления
•    Надеждност на системи
•    Транспортна техника

  Гл. ас. д-р Ивайло Беловски
•    Полупроводникови елементи и интегрални схеми
•    Измервания в електрониката
•    Техника на повърхностния монтаж

  Гл. ас. д-р Полина Милушева-Мандаджиева
•    Механика и Техническа механика
•    Вакуумни технологии за нанасяне на метални покрития

 Гл. ас. д-р Радостин Касъров
•    Вихрови токове
•    Електромагнитни методи
•    Електроакустични методи
•    Радиационни методи
•    Изпитания на метали
•    Диагностика

Ас. инж. Деян Градинаров
•    Инфрачервени сензори и техника
•    Медицинска електроника
•    Йонизиращи лъчения и сензори за регистрация
•    Програмиране
•    Обработване на образи
•    Управление на заваръчни процеси

Ас. инж. Младен Пройков
•    Електромагнитна съвместимост
•    Електрически измервания
•    Фотоволтаични инсталации

Ас. инж. Васил Иванов
•    Приложение и разработване на електрически и електронни измервателни апарати в електротехниката и електрониката
•    Моделиране на електрически и електронни схеми чрез програмна среда “Мatlab-Simulink”
•    Възобновяеми енергийни източници в енергетиката-фотоволтаични системи, вятърни генератори и др.
•    Разработване, приложение и поддръжка на високочестотни уредби за управление на телефонни и телеметрични системи по електропреносната мрежа

Ас. инж.Димитър Димитров
•    Системи за контрол и охрана
•    Сигурност

Бивши преподаватели от Катедра “Електроника, електротехника и машинознание” са: доц. д-р Петър Минков, гл. ас. д-р Мария Георгиева, доц. д-р Дитка Димитрова, доц. д-р Гено Генов, , доц. д-р Георги Пенков, доц. д-р Георги Ненов и доц. д-р Емилия Събева, доц. д-р Снежана Стоянова.


УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
Преподавателите, обучаващи студентите от професионалното направление са:
- ръководили и участвали в теми, финансирани като научно-изследователски проекти към НИС на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас;
- ръководили и участвали в теми, финансирани по грантовата схема за конкурсно-проектно финансиране на научна и художествено-творческа дейност при Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас;
- участвали в колектив, работещи по научно-изследоветелски проекти към МОМН – Фонд „Научни изследвания”;
- европейски проекти

УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ
•    CHISA, Прага, Чехия
•    ЕUROCORR (Европа)
•    Fachtagung uber Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, Chemnits, Германия
•    Системи за автоматизация на инженерния труд (SAER), Варна
•    Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology, Варна
•    International Symposium ECOLOGY & SAFETY, Sunny Beach Resort, Bulgaria
•    International Symposium Materials, Methods & Technology, Sunny Beach resort, Bulgaria
•    World Academy of Science, Engineering and Technology, Venice, Italy
•    Boğaziçi University, International Conference on Mechatronics, Turkey, Istanbul.
•    International Conference on Mechatronics and Machine, Portugal, Gyumareas
•    Scientific Session of the International Youth Assembly - Russia, Moscow
•    Institute of Technology MARA in Kuala Lumpur, Malaysia
•    International Symposium on telecommunications technologiesIWTS'2000
•     International Congress of Metallurgy and Materials, Turkey, Istanbul

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
•    Специалност:  "Електроника "
Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”
Професионална квалификация: Магистър-инженер
Срок на обучение – 3 семестъра

Прием след завършена ОКС Бакалавър (бакалавърска степен) по специалност "Електроника".

•     Специалност:  "Електроника" - широк профил
Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”
Професионална квалификация: Магистър-инженер
Срок на обучение – 4 семестъра

Прием след завършена ОКС Професионален бакалавър от професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” и след завършена ОКС Бакалавър (бакалавърска) и ОКС Магистър (магистърска степен) от области на висше образование 5. Технически науки. 

•     Специалност:  "Електротехника" - широк профил
Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”
Професионална квалификация: Електроинженер
Срок на обучение – 4 семестъра

Прием след завършена ОКС Професионален бакалавър от професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” и след завършена ОКС Бакалавър (бакалавърска) и ОКС Магистър (магистърска степен) от области на висше образование 5. Технически науки. 

Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС).
Форма на дипломиране  - Защита на дипломна работа с продължителност 12 седмици.

 Целта на магистърските програми е да се подготвят специалисти, които да работят като висши ръководни кадри в научни, научно–изследователски, проектантски и консултантски институти, производствени предприятия и фирми, както и като научно–преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011