Катедра "Рехабилитационна и морска медицина"

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм

МИСИЯ: Да осигурява висококачествена базисна подготовка, квалификация, усъвършенстване и успешна реализация на професионалисти в областта на общественото здравеопазване и морската медицина, и предоставянето на качествени грижи и услуги по рехабилитация, физикална медицина и медико-социални дейности, в съответствие с националните и международните потребности на образованието, науката, трудовия пазар, и спецификата на региона (кало и луголечение, таласотерапия, морелечение).

ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподавателите в катедра "Рехабилитационна и морска медицина":
- Анатомия и биомеханика
- Анатомия и клинична патология на човека
- Долекарска помощ
- Медицинско осигуряване при бедствени ситуации
- Ортопедия, травматология и ортотика
- Анестезиология, реанимация и интензивно лечение
- Кинезитерапия
- Лечебен масаж
- Физикална терапия - естествени, преформирани физикални фактори и балнеология
- Ерготерапия и ергономия
- Кинезиология
- Патокинезиология
- Методи за функционална диагностика на опорно-двигателния апарат с мануално мускулно тестуване
- Методи за функционална оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапията
- Спа и уелнес методи за рехабилитация и профилактика
- Анатомия, патоанатомия и биомеханика

Понастоящем катедрата отговаря административно за обучението на студенти в специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" ОКС „бакалавър“, редовна форма, срок на обучение – 4 години (учебен план)

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани, мотивирани, конкурентноспособни специалисти в областта на професионално направление Обществено здраве и професионална квалификация „Медицински рехабилитатор - ерготерапевт” на ОКС „бакалавър”, които да осъществяват в рамките на своите професионални компетенции, качествени здравни грижи относно профилактиката, лечението, рехабилитацията на индивидите, групите и обществото. Нивото на подготовката отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика.
Придобитите от завършилите студенти професионални компетенции им позволяват да се реализират като рехабилитатори и ерготерапевти в публичния, обществения и частния сектор на здравните и медико-социални грижи и услуги в:
1. Лечебни заведения за болнична помощ, болници за активно лечение, многопрофилна болница за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехаблитация;
2. Лечебни заведения за извън болнична помощ, диагностично-консултативни центрове, климато-балнеологични центрове, професионално-здравни центрове, рехабилитационни центрове;
3. Други лечебни центрове и заведения: диспансери, хосписи, домове и центрове за медико-социални грижи за възрастни и деца с/без увреждания;
4. В извънболничните структури: грижи по домовете на пациентите, кабинети по трудова медицина, здравни кабинети към учебните заведения, институции, ведомства, организации в системата на общественото здравеопазване, спортни и възстановителни центрове, учебно-изследователски центрове, спа центрове, уелнес центрове, медикъл спа центрове, таласо центрове.

Практическите занятия на обучаваните във Факултет по обществено здраве и здравни грижи се провеждат в кабинети със специализирано оборудване.

В Катедра Рехабилитационна и морска медицина са обзаведени три специализирани кабинети:
1) Кабинет „Кинезитерапия“;
2) Кабинет „Лечебен масаж”;
3) Кабинет „Ерготерапия и физикална”.

 fh all

 

В катедрата се организират и провеждат курсове за следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи и обществено здраве:
- Курс за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Парамедик“, за специалността „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ“;
- Курс за „Оператор на хипербарна камера“;
- Курс за „Медицинско осигуряване на водолазните спускания“ и др.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Рехабилитационна и морска медицина”:
Ръководител катедра - проф. д-р Христо Бозов, дм
- проф. д-р Минко Минков, дм
- проф. Васил Обретенов, дм
- доц. д-р Антоанета Грозева, дм
- доц. д-р Руска Паскалева, дм
- гл. ас. д-р Йордан Гавраилов
- гл. ас. д-р Светла Шопова
- гл. ас. д-р Соня Ненчева
- гл.ас. д-р Гергана Ангелова Ангелова-Попова
- ас.д-р Варвара Панчева
- ас. Пейо Събев
- ас. Петя Алексиева
- ас. Жулиета Божилова
- ст.преп. Светла Георгиева

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Ръководител-катедра:
проф. д-р Христо Бозов, дм
Email: hr_bozov@yahoo.com
Технически изпълнител за ФОЗЗГ: Златина Славова
GSM – 0898 780 710
Email: zlatina-slavova@abv.bg

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011