Катедра "Здравни грижи"

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
доц. Галина Терзиева

МИСИЯ: Да осигурява обучението по специалностите от регулираните професии: „Медицинска сестра”, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, ОКС „бакалавър”..

  • Участва в обучението по специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ и Социална педагогика, ОКС „бакалавър”.
  • Организира и провежда курсове за следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи.
  • Поддържа и развива научния потенциал на академичния състав в катедрата.

Специалност "Медицинска сестра" (учебен план)

Обучението и професионалната подготовка на студентите в специалност „медицинска сестра” е в съответствие с изискванията на следните нормативни документи: Наредба за ЕДИ/ ПМС 248/22.11.2005г., ПМС № 257/01.11.2010г.; Наредба №1/08.02.2011г., ПМС № 248/22.11.2016г. и Директива 2005/36/ЕО на Европейския съюз; Европейска квалификационна карта.
В специалност „Медицинска сестра” се подготвят специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в направление „Здравни грижи”. Приемът е след завършено средно образование, а формата на обучение е редовна. Обучението е осем семестъра и осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки; на съвременните диагностични методи на изследване на здравословното състояние на личността.
Теоретичната и практическа подготовка на медицинската сестра се базира на традициите на българското здравно образование и здравеопазване и е обвързано със съответните европейски стандарти за провеждане на съвременно сестринско обучение. Съобразена е с дескрипторите за знания, умения и компетентности, определящи нивата в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и в Националната квалификационна рамка (НКР).
У студентите се формират практически умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип в областта на здравните грижи за предпазване, укрепване и съхраняване на човешкото здраве. Процесът на обучение и възпитание в специалността е насочен и към изграждане на хуманността като качество на личността на специалиста по здравни грижи.
Завършилите тази специалност получават професионална квалификация „медицинска сестра” и могат да се реализират в системата на здравеопазването и образованието, в сферата на социалните услуги и дейности. Могат да надграждат в магистърски програми в направление „Здравни грижи”, Обществено здраве и „Социални дейности” и образователна и научна степен „доктор”.
Специалността е акредитирана.

Специалност „Акушерка“ (учебен план)

В специалност „Акушерка” се подготвят специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в направление „Здравни грижи”. Приемът е след завършено средно образование, а формата на обучение е редовна. Обучението е осем семестъра и осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки; на съвременните диагностични методи на изследване здравословното състояние на бременни, родилки, новородени и гинекологично болни жени. У студентите се формират практически умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип в областта на здравните грижи и активно участие в превантивната, промотивната, лечебната и рехабилитационната дейности за девойката, жената и семейството.
Теоретичната и практическа подготовка на акушерката се базира на традициите на българското здравно образование и здравеопазване и е обвързано със съответните европейски стандарти за провеждане на съвременно обучение за здравни грижи. Съобразена е с дескрипторите за знания, умения и компетентности, определящи нивата в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и в Националната квалификационна рамка (НКР).
Процесът на обучение и възпитание в специалността е насочен и към изграждане на хуманността като качество на личността на специалиста по здравни грижи.
Завършилите тази специалност получават професионална квалификация „Акушерка” и могат да се реализират в системата на здравеопазването и образованието, в сферата на социалните услуги и дейности. Могат да надграждат в магистърски програми в направление „Здравни грижи”, Обществено здраве и „Социални дейности” и образователна и научна степен „доктор”.
Специалността е акредитирана.

Специалност „Лекарски асистент“ (учебен план)

Лекарските асистенти са медицински специалисти с висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър", професионално направление "Здравни грижи".
Приемът е след завършено средно образование, а формата на обучение е редовна. Обучението е осем семестъра, последните два от които са преддипломен стаж и осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки; на съвременните диагностични методи на изследване здравословното състояние на човека. Нивото на професионална квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика, и на актуалните потребности на здравеопазните системи в страната и Европа.
Завършилите тази специалност получават професионална квалификация „лекарски асистент”. Те могат да извършват самостоятелно или в екип под ръководството на лекар квалифицирана и компетентна медицинска помощ при диагностиката, лечението, рехабилитацията и профилактиката на различните заболявания. Притежават компетентност за провеждане на превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания, както и промоция на здравето.
Специалистите лекарски асистент могат да се реализират в системата на здравеопазването и образованието, в сферата на социалните услуги и дейности: в Центрове за спешна медицинска помощ, като помощници на общопрактикуващите лекари, като помощник на лекаря в специализираните екипи, в заведения за хематология и трансфузология, в лечебни заведения за рехабилитация, долекуване и продължително лечение заведения за социални грижи, в социални домове, в училищно здравеопазване, зелени училища, екскурзионни и туристически летувания, в медико-физкултурни диспансери и спортни зали.
Могат да надграждат в магистърски програми в направление „Здравни грижи”, Обществено здраве и „Социални дейности” и образователна и научна степен „доктор”.
Специалността е акредитирана.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ:
1. проф. Веска Шивачева дпн
2. доц. Галина Терзиева дп
2. доц. д-р Георги Панов, дм
3. доц. д-р Валентин Ирмов, дм
4. гл. ас. д-р Златина Лечева дуоз
5. ас. Катя Попова дм
6. ас. Майя Атанасова
7. ас. Елена Дарачева
8. ас. Кръстина Тодорова
9. ас. Недялка Атанасова
10. ст. преп. Моника Обрейкова
11. ст. преп. Петя Стефанова

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Ръководител-катедра „Здравни грижи”:
доц. д-р Галина Терзиева
– сл. тел. 056 701615; 0882 79 51 89
Преподаватели: 056 716822; 0885668649
Технически сътрудник: Диана Тодорова:
- сл. тел. 056/ 716944; 0885614002

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011