Катедра "Предклинични и клинични дисциплини"

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
доц. Валентин Константинов Василев, дм

МИСИЯ: Да осигурява висококачествена базисна подготовка, квалификация, усъвършенстване и успешна реализация на студентите във Факултет по обществено здраве и здравни грижи в професионални направления 7.5. “Здравни грижи” и 7.4. “Обществено здраве” в образователно-квалификационна степен ”Бакалавър” и “Магистър” по предклиничните дисциплини, изучавани в първи и втори курс и по следващите ги клинични дисциплини, изучавани в по-високите курсове.
Членовете на катедрата активното съдействат за осигуряване на координацията и разширяването на съвместните дейности с лечебните заведения, в които се извършва практическото и клиничното обучение на студентите от специалностите във факултета.

ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподавателите в катедра "Предклинични и клинични дисциплини":
- Анатомия и клинична патология на човека
- Анатомия и физиология
- Физиология и патофизиология на човека
- Латински език
- Биохимия
- Клинична лаборатория, биохимия и имунология
- Микробиология, паразитология и вирусология
- Вътрешни болести
- Хирургия
- Пластична и козметична хирургия
- Гериатрия
- Детски болести
- Неонатология
- Педиатрия с неонатология
- Ушно-носно и гърлени болести
- Организация на спомагателната дейност в лечебните заведения
- Фармакология
- Основни познания на болестите

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Предклинични и клинични дисциплини”:
Ръководител катедра: доц. д-р Валентин Василев, дм
- проф. д-р Валентин Стоянов, дм
- проф. д-р Атанас Арнаудов, дм
- доц. д-р Радко Радев, дм
- доц. д-р Диляна Звездова
- доц. д-р Сашка Михайлова, дм
- доц. д-р Илия Попов, дм
- доц. д-р Калоян Георгиев
- ас. д-р Елена Кирилова, дм
- ас. Стоянка Николова

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Факултет по обществено здраве и здравни грижи

Ръководител-катедра: доц. д-р Валентин Василев, дм
Email: vailvasilev@mail.bg

Технически изпълнител: Мирослава Вълчанова
Email: m.a.valchanova@abv.bg

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011