катедра „Организация и управление на здравеопазването”

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева

МИСИЯ: Да осигурява обучението по специалност „Здравен мениджмънт”, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” като спазва принципите: непрекъснато образование през целия живот, научност и системност на получаваните във висшето училище знания, обвързаност с приложните аспекти на специалността.
Организира и провежда курсове за следдипломно обучение на специалисти по здравен мениджмънт – (учебен план за СДК „Здравен мениджмънт”).
Развива и поддържа академичния състав на катедрата по отношение на научен потенциал и по направление в общественото здравеопазване и мениджмънт.

Специалност "Здравен мениджмънт" - презентация

Област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт” в акредитирано от НАОА професионално направление 7.4. Обществено здраве и разрешен план-прием за специалност „Здравен мениджмънт“ за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – 3 и 4 семестъра.
Специалност „Здравен мениджмънт” е разкрита във ФОЗЗГ за първи път през учебната 2015/2016 г. През 2018 година успешно се дипломира първият випуск с ОКС „Магистър”, професионално направление 7.4. Обществено здраве. През 2019 година успешно се дипломира първият випуск с ОКС „Бакалавър”, професионално направление 7.4. Обществено здраве.

ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма, срок на обучение – 4 години, (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Успешно завършилите специалисти, които се подготвят за висше образование в професионална квалификация Бакалавър по Здравен мениджмънт ще могат да се реализират като:
- Здравни администратори и функционални специалисти по управление на лечебни заведения и организации от здравната и социалната сфера;
- Консултанти и експерти по управление на здравни, здравно осигурителни и социални заведения и организации в социалната и здравната сфера;
- Консултанти и експерти по управление на здравни организации и органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище;
- Специалисти, здравни и социални администратори от средно и висше равнище на управление на здравно-осигурителни фондове и каси;
- Търговски представители и дистрибутори на медицински продукти, медицинска техника и технологии.

В процеса на обучението си в специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър” завършилите придобиват в областта на Общественото здраве и управлението в сферта на здравеопазването разширени и задълбочени теоретико-практически знания, умения и ключови компетенции да осъществяват: анализи, оценки и конкретни прогнози, вземане на управленски решения за ръководене на здравни и социални професионални дейности, екипи, ресурси в областта на Общественото здраве, здравни, здравно-осигурителни и социални структури, институции и организации.

ОКС „магистър“ – редовна и задочна форма на обучение (широк и тесен профил) - (учебен план - редовно - тесен профил, широк профил ; квалификационна характеристика - тесен профил, широк профил)

Тесният профил на Магистърската програма за специалност „Здравен мениджмънт“ обхваща период от три семестъра и е подходящ за завършилите ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве.
Широкият профил на Магистърската програма за специалност „Здравен мениджмънт“ обхваща период от четири семестъра. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на ключови компетенции в областта на управлението в сферата на общественото здравеопазване. Подходящ е за завършилите ОКС „Бакалавър“ в професионални направления в областта на здравни грижи, администрация и управление, социални дейности, право, икономика, туризъм, финанси, инженерни и технологични специалности, компютърни специалности и др.: 240 кредита по ECTS, както и “Магистър” в професионални направления медицина, стоматология, фармация, и др.: минимум 360 кредита по ECTS.
Успешно дипломиралите се магистри придобиват правото да се реализират като:
- Здравни и социални мениджъри, функционални ръководители и специалисти по управление на лечебни заведения, здравно осигурителни фондове, каси и организации от здравната и социална сфера от ниско, средно и високо равнище;
- Консултанти и експерти по управление на здравни, здравно-осигурителни и социални заведения, здравни организации и органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище;
- Здравни и социални функционални ръководители от средно и висше равнище на упавление на здравно-осигурителни фондове и каси.
- Ръководители, търговски представители и дистрибутори на медицински продукти, медицинска техника и технологии.

В процеса на обучението си в специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „магистър” завършилите придобиват в областта на Общественото здраве и управлението в сферта на здравеопазването ще могат успешно да осъществяват: икономически анализи; да разработват прогнози и концепции; да определят цели и стратегии; да извършват експертизи; да ръководят екипи; да участват в разработването на проекти и разчети; да дават консултации; да изпълняват управленска и административна дейности в здравни, здравно-осигурителни и социални заведения, организации и органи на управление на здравеопазването и социалната сфера от регионално, национално и европейско значение.

ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподаватели в катедра "ОУЗ":

  • За специалност „Здравен мениджмънт”, ОКС „бакалавър”, редовна форма:

- Икономика на здравеопазването
- Финансиране на здравеопазването
- Обществено здравеопазване – концепция и модели
- Медицинска информатика
- Медицинска етика и деонтология
- Здравен мениджмънт
- Организация и ергономия на труда в лечебното заведение
- Цени и ценообразуване в здравеопазването
- Акредитация на лечебните заведения
- Здравно осигурителни системи и каси

• За специалност „Здравен мениджмънт”, ОКС „магистър”, редовна и задочна форма, широк профил:

- Въведение в здравния мениджмънт
- Икономика на здравеопазването
- Информационни технологии в здравеопазването
- Финансиране на здравеопазването
- Болничен мениджмънт
- Анализ и проектиране на системи за заплащане в здравеопазването
- Социална медицина
- Морска медицина
- СПА и Уелнес мениджмънт

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Организация и управление на здравеопазването”:
Ръководител катедра: проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева
- проф. д-р Евдокия Сотирова
- доц. д-р Владимир Гончев, дм
- доц. д-р Златина Караджова
- гл. ас. д-р Албена Янакиева

Технически изпълнител за специалност "Здравен мениджмънт":

Йовена Янчева/ д-р Диана Цолова (в отпуск по майчинство)
GSM – 0887 60 34 13; (056) 704 636
Email: ouz@btu.bg

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011