КАТЕДРА "БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ"

Печат

МИСИЯ: Да осигурява качественото обучение на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина“ от професионално направление 7.1 „Медицина” чрез оптимално съчетаване на образователни, научни, научно-приложни практики и иновации, целящо висококачествена базисна подготовка, квалификация, усъвършенстване и успешна реализация на професионалисти в областта на медицинската наука и практика.

Обучението по специалност „Медицина“ се осъществява в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани, мотивирани, конкурентноспособни специалисти, които след завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, получават диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „лекар”.
Придобитите от завършилите студенти професионални компетенции ще им позволят да се реализират като специалисти. Те ще могат да: извършват консултация на пациент; оценяват клинична картина, назначават изследвания, правят диагноза и обсъждат лечебен план; оказват неотложна помощ при спешни състояния; извършват различни манипулации; прилагат етичните и легални принципи в медицинската практика; оценяват психологичните и социални аспекти на заболяванията; прилагат принципите и компетентностите на медицината; използват информация и информационни технологии в медицински контекст; прилагат научни принципи, методи и познания в медицинската практика и изследвания; допринасят за по-доброто здравно състояние на нацията, ангажират се с проблеми в системата на общественото здравеопазване.

Учебни ДИСЦИПЛИНИ,преподавани от преподаватели в катедра „Биология, медицинска генетика, микробиология" в съответствие с учебен план на специалност „Медицина“:
– Биология на човека;
– Микробиология;
– Медицинска генетика.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Биология, медицинска генетика, микробиология”:

Направление „Биология на човека”:
– доц. д-р Катя Габровска, gabrovska@mail.bg
– гл. ас. д-р Веселина Мерхар, merhar88@yahoo.com

Направление „Микробиология”:
– доц. д-р Сашка Михайлова, sashkam@yahoo.com
– гл. ас. д-р Галина Йорданова, burdelova@abv.bg
– ас. д-р Милка Атанасова, milka_88@abv.bg

Области на научни интереси на преподавателите в КАТЕДРА „БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ”::

Направление „Биология на човека”:

– Доц. д-р Катя Габровска
– Разработване на ензимни и имуно-биосензори за мониторинг на храни, води, почви и биологични течности.

Гл. ас. д-р Веселина Мерхар
– Клетъчна биология
– Микроскопиране и микроскопски анализи на биологични обекти.

Направление „Микробиология”:

Доц. д-р Сашка Михайлова
– Изследвания, свързани с микроорганизми
– Антибиотици и пробиотици.

Гл. ас. д-р Галина Йорданова
– Разработване на технологии с имобилизирани клетки за биодеградация на токсични замърсители.

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Медицински факултет

Технически секретар: Таня Цанева
GSM – 0885 638 088
Email: mf_secretar@btu.bg

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011