КАТЕДРА „ФИЗИКА, БИОФИЗИКА, РЕНТГЕНОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ”

Печат

Основна цел на катедра „Физика, биофизика, рентгенология и радиология” е да осигури високо качество на обучението по преподаваните дисциплини на студентите от Медицински факултет. Усвоените теоретични знания и практически умения от области на физиката са в тясна взаимовръзка с медицинската практика и са предпоставка за подготовката на квалифицирани и конкурентноспособни специалисти в областта на здравеопазването.

Преподавани учебни дисциплини: :
• Физика
• Биофизика
• Рентгенология и радиология

Обучението по физика и биофизика има за цел да формира фундаментални знания за основните физични закономерности, явления и процеси в живата и нежива природа, физичните и биофизични основи на строежа и функционирането на органи и системи, особеностите на действие на физични фактори върху живите организми, принципите на работа на медицинската апаратура. Главните задачи на дисциплината „Рентгенология и радиология“ включват усвояването от бъдещите лекари на методите за образна диагностика и терапевтично лечение, придобиване на практически умения за приложението им и интерпретация на резултатите.

За повишаване на ефективността от обучението и придобиване на навици за самостоятелна работа преподавателите от катедрата включват студенти в научноизследователската си дейност. Резултатите се докладват на провежданите ежегодно от университета научни сесии за студенти и докторанти.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ:

Ръководител катедра:
– доц. д-р Стефка Касърова, кабинет 303 НК, e-mail: kasarova_st@yahoo.com

Направление „Физика и биофизика”
- Проф. д-р Нина Султанова, кабинет 304 НК; e-mail: sultanova@btu.bg
Доц. д-р Здравка Буриева – Николаева, кабинет 302 НК; e-mail: z.v.burievazdr@gmail.com

Направлението „Рентгенология и радиология“ се отнася към едноименната дисциплина, която се изучава в VІІ семестър от студентите по медицина.

Учебни лаборатории: 2 броя – 1 по медицинска физика и 1 по биофизика

Области на научните изследвания:

Проф. д-р Нина Султанова
• Лазери и лазерни системи: приложение на лазерите в медицината; проектиране на полимерни оптични системи
• Холографски среди за запис; холографска интерферометрия, вкл. на биологични обекти
• Оптични материали; оптични измервания; рефрактометрия

Доц. д-р Стефка Касърова
• Рефрактометрия
• Оптични и акустични свойства на полимерни материали
• Приложение на полимерни оптични системи

Доц. д-р Здравка Буриева – Николаева
• Физика и химия на атмосферата
• Замърсяване на атмосферата
• Методика на физиката
• Изчислителни математични методи
• Математично моделиране

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011