КАТЕДРА "ФИЗИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И БИОХИМИЯ"

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
Доц. д-р Румяна Златинова Янкова-Аврамова

МИСИЯ: Да осигурява качественото обучение на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина“ от професионално направление 7.1 „Медицина” чрез оптимално съчетаване на образователни, научни, научно-приложни практики и иновации, целящо висококачествена базисна подготовка, квалификация, усъвършенстване и успешна реализация на професионалисти в областта на медицинската наука и практика.

Обучението по специалност „Медицина“ се осъществява в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. . Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани, мотивирани, конкурентноспособни специалисти, които след завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, получават диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „лекар”.
Придобитите от завършилите студенти професионални компетенции ще им позволят да се реализират като специалисти. Те ще могат да: извършват консултация на пациент; оценяват клинична картина, назначават изследвания, правят диагноза и обсъждат лечебен план; оказват неотложна помощ при спешни състояния; извършват различни манипулации; прилагат етичните и легални принципи в медицинската практика; оценяват психологичните и социални аспекти на заболяванията; прилагат принципите и компетентностите на медицината; използват информация и информационни технологии в медицински контекст; прилагат научни принципи, методи и познания в медицинската практика и изследвания; допринасят за по-доброто здравно състояние на нацията, ангажират се с проблеми в системата на общественото здравеопазване.

Учебни ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподаватели в катедра "Физиология, химия и биохимия" в съответствие с учебен план на специалност „Медицина“:
– Химия;
– Биохимия;
– Физиология;
– Патофизиология.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Физиология, химия и биохимия”:

Ръководител катедра:
– доц. д-р Румяна Янкова-Аврамова, r_iankova@yahoo.com

Направление „Химия”:
– проф. д-р Магдалена Миткова, mmitkova@btu.bg
– доц. д-р Светлана Желева, sgenieva@btu.bg
– доц. д-р Румяна Янкова-Аврамова, r_iankova@yahoo.com

Направление „Биохимия”:
– проф. д-р Красимир Василев, kvasilev@abv.bg
– доц. д-р Диляна Звездова, zvezdova@abv.bg
– ас. д-р Марина Янева, marinaianeva@abv.bg

Направление „Физиология”:
– проф. дмн Петя Цветкова, tzvetkovap@mail.bg
– проф. д-р Атанас Арнаудов, arnaudov@uni-plovdiv.bg
– гл. ас. д-р Галина Бъкова-Григорова, galinakirova@abv.bg

Направление „Патофизиология”:
– проф. дмн Ганка Бекярова, ganka.bekyarova@gmail.com
– ас. д-р Милена Василева, milena_vasileva_md@mail.bg

Области на научни интереси на преподавателите в КАТЕДРА „ФИЗИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И БИОХИМИЯ”:

Направление „Химия”

Проф. д-р Магдалена Миткова
– Основен и фин органичен синтез.
– Металокомплексна катализа.

Доц. д-р Светлана Желева
– Синтез, структура и свойства на метални селенити.
– Електротранспортни и кинетични характеристики на йони във водни разтвори. Адсорбция из водни разтвори.
– Кинетика на разлагане на твърди вещества в изотермен или неизотермен режим на нагряване.

Доц. д-р Румяна Янкова-Аврамова
– Координационни съединения − синтез, структура, свойства.
– Квантовохимични изчисления.
– Равновесия в разтвори, съдържащи метални йони.

Направление „Биохимия”

Проф. д-р Красимир Василев
– Получаване на имобилизирани комплекси като катализатори за окисление на алкени с органични хидропероксиди.
– Биотрансформация на органични съединения.
– Окисление на алкени в условиятя на трифазен катализ.

Доц. д-р Диляна Звездова
– Получаване, оценка химичната структура и свойства на биополимерни материали (хитин и хитозан), тяхната модификация и фармацевтична приложност.
– Синтез на целесъобразни биоматериали от природни черноморски източници, биотрансформации, имобилизиране в тяхната структура на антибиотици и определяне in vitro активността им спрямо патогенни бактерии.

Ас. д-р Марина Янева
– Бохимия;
– Биотехнологии;
– Медицина;
– Здравеопазване;
– Биоматериали;
– Биология.

Направление „Физиология”

Проф. дмн Петя Цветкова
– Репродукция, мъжки инфертилитет;
– Сперматогенеза;
– Ендокринология.

Проф. д-р Атанас Арнаудов
– Хематология (в норма и патология).
– Имуномодулация.
– Зоонози – епидемиология, имунитет и патофизиологични механизми.

Гл. ас. д-р Галина Бъкова-Григорова
– Анализ и контрол на храни;
– Добрата лабораторна практика (GLP);
– Зоология.

Направление „Патофизиология”

Проф. дмн Ганка Бекярова
– Ендотелна дисфункция и оксидативен стрес при метаболитен синдром.
– Системен отговор при тъканна увреда. Метаболитна адаптация.
– Проучване на механизмите на увреждане на черния дроб при термична травма и хепатопротекция с мелатонин.
– Съвременни подходи в преподаването по патофизиология.

Ас. д-р Милена Василева
– Метаболитен синдром в детско-юношеска възраст – ранни и късни прояви и последици.
– Патофизиология на затлъстяването.
– Алергични реакции в детската възраст.
– Патофизиология на алергиите.

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Медицински факултет

Ръководител-катедра: Доц. д-р Румяна Янкова-Аврамова
GSM – 0888 558 173
Email: r_iankova@yahoo.com; riankova@btu.bg

Технически секретар: Таня Цанева
GSM – 0885 638 088
Email: mf_secretar@btu.bg

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011