КАТЕДРА „ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ“

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
Доц. д.пс.н. инж. Нели Любенова Колева

МИСИЯ: Да осигурява теоретично и практическо обучение на студентите по специализирани дисциплини от направленията „Психология“ и „Психиатрия“. Катедрата осъществява обучение по тези направления за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина“ и по всички специалности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, които имат дисциплини в направление „психология“, за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“. Методологията на обучението използва оптимално съчетаване на образователни, научни, научно-приложни практики и иновации, целящи висококачествена базисна подготовка, квалификация, усъвършенстване и успешна реализация на студентите.

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани, мотивирани, конкурентноспособни специалисти, които умеят да използват придобитите знания и практически умения по психология и психиатрия в своята ежедневна работа като дипломирани магистри и бакалаври.

Студентите придобили професионални компетенции, им позволяват да се реализират като специалисти:

  •  да дават консултации на пациент и клиенти;
  •  да създават оценъчна психологическа картина;
  •  да правят диагностична оценка;
  •  да обсъждат лечебен план с лекари;
  •  да оказват психологическа помощ в екстремни ситуации;
  •  да оценяват психичните, личностните и социални фактори на заболяванията;
  •  да използват новостите и научните открития в психологията и психиатрията;
  •  допринасят за по-добро психично здравно състояние на пациентите;
  •  да се ангажират се с проблеми в системата на общественото психично здравеопазване.

Учебни ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподаватели в катедра "Психология и психиатрия" с учебните планове на специалностите::
Медицинска психология;
Физиологична психология;
Психология на личността;
Психология на кризисните ситуации;
Екстремна психология;
Възрастова психология;
Педагогическа психология;
Организационна психология;
Социална психология;
Психология на туристическата дейност;
Юридическа психология;
Екзистенциална психология;
Психология на тълпите;
Психология на управлението;
Приложна психология;
Трудова психология;
Теория и практика на психол. помощ;
Психопатология;
Психодраматичен ролеви тренинг;
Превенция и справяне с агресивно поведение;
Антисоциални тенденции при деца от НУВ;
Психология на девиантното поведение;
Психологическа характ. на непълнолетни със зависимости;
Асертивно поведение и справяне с гняв;
Психология на общуването;
Особености на невербалната комуникация; и други.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Психология и Психиатрия”:

Ръководител катедра:
– доц. д.пс.н. инж. Нели Любенова Колева - e-mail koleva_nelly@abv.bg

Академичен състав:
- доц. д.пс.н. инж. Нели Любенова Колева - e-mail koleva_nelly@abv.bg
- доц. д-р Биляна Николаева Великова-Цонкова -  e-mail bvelikova@yahoo.com
- Доц. д-р Соня Йорданова Стефанова - e-mail sonia_st@ymail.com
- Ас. Светозар Костадинов Димитров - e-mail svetozardimitroff@gmail.com

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Медицински факултет

Ръководител-катедра: доц. д.пс.н. инж. Нели Любенова Колева
GSM – 088 826 1174
e-mail koleva_nelly@abv.bg

Технически секретар: Таня Цанева
GSM – 0885 638 088
Email: mf_secretar@btu.bg

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011