КАТЕДРА "АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ"

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
Проф. д-р Минко Минков

МИСИЯ: Основна цел при обучението на студентите в катедрата е да придобият оптимално количество знания за нормалната морфология на човешкото тяло, теоретични познания и практически умения за интерпретация на цитологични, хистологични, имуноцитохимични, имунохистохимични, молекулярно-патологични и други видове съвременни изследвания при физиологични и патологични процеси, за нуждите на скринингови програми, диагностика на дегенеративни, възпалителни, автоимунни и онкологични заболявания.

Обучението по специалност „Медицина“ се осъществява в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани, мотивирани, конкурентноспособни специалисти, които след завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, получават диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „лекар”.
Придобитите от завършилите студенти професионални компетенции ще им позволят да се реализират като специалисти. Те ще могат да: извършват консултация на пациент; оценяват клинична картина, назначават изследвания, правят диагноза и обсъждат лечебен план; оказват неотложна помощ при спешни състояния; извършват различни манипулации; прилагат етичните и легални принципи в медицинската практика; оценяват психологичните и социални аспекти на заболяванията; прилагат принципите и компетентностите на медицината; използват информация и информационни технологии в медицински контекст; прилагат научни принципи, методи и познания в медицинската практика и изследвания; допринасят за по-доброто здравно състояние на нацията, ангажират се с проблеми в системата на общественото здравеопазване.

Учебни ДИСЦИПЛИНИ,преподавани от преподаватели в катедра „Анатомия, хистология и ембриология, патология" в съответствие с учебен план на специалност „Медицина“:
– Цитология, хистология и ембриология;
– Анатомия и хистология на човека;
– Клинична анатомия;
– Обща патология;
– Клинична патология.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Анатомия, хистология и ембриология, патология”:

Ръководител катедра:
– проф. д-р Минко Минков, дм, minkovmin@yahoo.com

Направление „Анатомия, хистология и цитология”:
– проф. д-р Минко Минков,дм, minkovmin@yahoo.com
– проф. д-р Ивайло Стефанов, двм, ivstefanov@abv.bg
– гл. ас. д-р Руска Ненкова, rdnenkova@abv.bg
– ас. д-р Северин Чавдаров, dr.kilic@abv.bg
– ас. д-р Томислава Миразчийска-Лъскова, tomislavabm@abv.bg

Направление „„Патоанатомия”:
– ас. д-р Ярослава Маринчева, yaroslava_ap@abv.bg

Препаратор:
– Стоян Димитров

Области на научни интереси на преподавателите в КАТЕДРА „АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ”::

Направление „Анатомия, хистология и цитология”:

– Проф. д-р Минко Минков
Структура, ултраструктура, хистохимия и имуноцитохимия на стената на венозните съдове и венозните клапи в здраве и при някои заболявания. Структура, ултраструктура и имуноцитохимия на венозни съдови трансплантати. Структура и хистохимия на сърцевата стена, сърцевите клапи, перикарда и големите кръвоносни съдове на сърцето – аорта и белодробен ствол. Микроваскуларизация на хранопровода и тънкото черво в норма и при експериментални условия. Изследвания в областта на невроморфологията.

Проф. д-р Ивайло Стефанов, двм
Васкуларизация, инервация, макроморфометрични, микроморфометрични, хистохимични и имунохистохимични изследвания на жлъчния мехур и екстрахепаталните жлъчни пътища при свинята. Морфометрични, хистохимични и имунохистохимични изследвания върху мастоцити и нервни структури в различни органи от свиня, плъх, мишка и човек в норма. Имунохистохимични изследвания върху мастоцити при заболявания на белия дроб на човек.

Гл. ас. д-р Руска Ненкова
Получаване на имобилизирани ензимни препарати и ензимни биосензори за анализ на храни. Определяне на жизнеността и жизнеспособността на пивни дрожди с флуоресцентен цитометър.

Ас. д-р Северин Чавдаров
Клинично проследяване на пациента след краниотомия с или без антиконвулсантна терапия. Мозъчни тумори. Черепномозъчни травми. Травматични и нетравматични интракраниални хематоми. Дегенаративни заболявания на гръбначен стълб.
Лечение на болката.

Направление „Патоанатомия”:

Ас. д-р Ярослава Маринчева
Научни интереси в областта на туморната патология. Разработки в направленията: рак на млечната жлеза, малигнен меланом, рак на бял дроб. Патологични аспекти и ефекти при различни терапевтични схеми при онкопациенти.

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Медицински факултет

Ръководител-катедра: Проф. д-р Минко Минков, дм
Email: minkovmin@yahoo.com

Технически изпълнител: Таня Цанева
GSM – 0885 638 088
Email: mf_secretar@btu.bg

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011