МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Печат

 

На 10.05.2019 г. 44-тото Народно събрание прие решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” на специалност „Медицина” - учебен план, квалификационна характеристика.

Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас e единственият факултет по медицина на територията на Югоизточна България, с утвърдена съвременна университетска структура за подготовка на лекари с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „лекар“ съобразно Наредбата за Единните държавни изисквания.

Факултетът по медицина осъществява своята дейност на основание ЗВО, Закон за развитието на академичния състав в Република България и в съответствие с нормативните документи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Цялостната дейност на Медицинския факултет е подчинена на неговата мисия и основна цел: „Подготовка на висококвалифицирани лекари, търсени на пазара на труда, ориентирани към разработването и въвеждането на иновативни технологии за диагностика, лечение и профилактика, възпитани в дух на човеколюбие и състрадание“.

Факултетът по медицина провежда съвременна, отговаряща на световните стандарти и законите в страната, образователна политика, която e фокусирана върху:
• Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност от професионално направление 7.1. „Медицина”, редовна форма на обучение;
• Следдипломно и продължаващо обучение по специалности от професионално направление „Медицина” за нуждите на медицинската наука и практика;
• Фундаментални и приложни научни изследвания;
• Експертна дейност в сферата на здравеопазването.

Обучението по специалност „Медицина” се осъществява само в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.

След завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, студентите получават диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър”.

 fh all

 fh all

 

Катедри:
• Анатомия, хистология и ембриология, патология;
• Физика, биофизика, рентгенология и радиология;
• Физиология, химия и биохимия;
• Биология, медицинска генетика, микробиология;
• Вътрешни болести, фармакология, педиатрия, социална медицина, медицина на бедствените ситуации, компютърни технологии и латински език;
• Хирургия, акушерство и гинекология, нервни болести, физиотерапия и рехабилитация, УНГ болести;
• Психология и психиатрия.

 

Условия за кандидатстване: завършено средно образование

 

Прием: редовна форма на обучение, държавна поръчка

 

Конкурс: изпит по биология, изпит по химия

 

Обучение: 6-годишен период на обучение (10 семестъра и 1 година преддипломен стаж)

 

Програма за конкурсен изпит по Биология за специалност „Медицина“

Програма за конкурсен изпит по Химия за специалност „Медицина“

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011