Работодатели - Център за кариерно развитие

Печат

 

    Центърът за кариерно развитие поддържа активна комуникация с представители на бизнес средата. Той осъществява връзката между университета и работодателите при организиране и провеждане на стажантски практики. Работодателите могат да използват Центъра за кариерно развитие за да обявяват свободни места за стажове и работа. Центърът гарантира, че информацията ще достигне до желаните от тях потребители.

Чрез Центъра работодателите могат да получат информация за студентите от необходимата /нужната им/ им специалност, да проведат работна среща и интервю с тях.

Дейности, насочени към работодателя:

Ø   Регистрира и представя на студентската общност работодатели, предлагащи студентски стажове и практики              

Ø   Подпомага процеса на подбор на студенти за стажове и практики

Ø   Оказва съдействие на работодателите за разработване на праграми за практики и стажове

Допълнителна информация за работодатели

    В Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се провежда обучение в три сфери на науката – обществени, природни и технически науки, в пет области на висшето образование:    

Педагогически науки

Хуманитарни науки

Социални, правни и стопански науки

Природни науки

Технически науки

Здравеопазване и спорт

     В 16 професионални направления от действащия Класификатор на областите на висшето образование и по 26 специалности се обучават студенти, докторанти и специализанти за придобиване на образователно-квалификационни степени – специалист, бакалавър и магистър и образователно-научна степен доктор. Обучението на студентите се осъществява в три факултета и три колежа. Езиковата подготовка на студентите се осъществява от Департамент по езиково обучение.

       Факултети

Факултет по технически науки

Специалности: Органични химични технологии, Неорганични химични технологии, Химично инженерство, Биотехнологии, Технологии на материалите и материалознание

Факултет по природни науки

Специалности: Екология и опазване на околната среда, Химия

Факултет по обществени науки

Специалности: Маркетинг, Стопанско управление, Туризъм, Индустриален мениджмънт, Социална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Българска филология, Психология

        Колежи

Технически колеж

Специалности: Компютърни системи и технологии, Транспортна техника и технологии, Машиностроене и уредостроене, Електроника, Електротехника

Медицински колеж

Специалности: Медицинска сестра, Рехабилитатор, Помощник-фармацевт

Колеж по туризъм

Специалности: Организация и управление на хотела и ресторанта, Организация и управление на туристическото обслужване.
Списък със сключени договори за сътрудничество между Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас и фирми по ПН 3.9 „Туризъм“

 

назад

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011