Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
04
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
7_n
Бургас
Промоция 2019г.
Промоция 2019г.
Библиотека
Промоция.
Работодатели - Център за кариерно развитие

Печат
Категория: Bulgarian (BG)
Публикуван на Петък, 06 Април 2012 Написана от Super User

 

    Центърът за кариерно развитие поддържа активна комуникация с представители на бизнес средата. Той осъществява връзката между университета и работодателите при организиране и провеждане на стажантски практики. Работодателите могат да използват Центъра за кариерно развитие за да обявяват свободни места за стажове и работа. Центърът гарантира, че информацията ще достигне до желаните от тях потребители.

Чрез Центъра работодателите могат да получат информация за студентите от необходимата /нужната им/ им специалност, да проведат работна среща и интервю с тях.

Дейности, насочени към работодателя:

Ø   Регистрира и представя на студентската общност работодатели, предлагащи студентски стажове и практики              

Ø   Подпомага процеса на подбор на студенти за стажове и практики

Ø   Оказва съдействие на работодателите за разработване на праграми за практики и стажове

Допълнителна информация за работодатели

    В Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се провежда обучение в три сфери на науката – обществени, природни и технически науки, в пет области на висшето образование:    

Педагогически науки

Хуманитарни науки

Социални, правни и стопански науки

Природни науки

Технически науки

Здравеопазване и спорт

     В 16 професионални направления от действащия Класификатор на областите на висшето образование и по 26 специалности се обучават студенти, докторанти и специализанти за придобиване на образователно-квалификационни степени – специалист, бакалавър и магистър и образователно-научна степен доктор. Обучението на студентите се осъществява в три факултета и три колежа. Езиковата подготовка на студентите се осъществява от Департамент по езиково обучение.

       Факултети

Факултет по технически науки

Специалности: Органични химични технологии, Неорганични химични технологии, Химично инженерство, Биотехнологии, Технологии на материалите и материалознание

Факултет по природни науки

Специалности: Екология и опазване на околната среда, Химия

Факултет по обществени науки

Специалности: Маркетинг, Стопанско управление, Туризъм, Индустриален мениджмънт, Социална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Българска филология, Психология

        Колежи

Технически колеж

Специалности: Компютърни системи и технологии, Транспортна техника и технологии, Машиностроене и уредостроене, Електроника, Електротехника

Медицински колеж

Специалности: Медицинска сестра, Рехабилитатор, Помощник-фармацевт

Колеж по туризъм

Специалности: Организация и управление на хотела и ресторанта, Организация и управление на туристическото обслужване.
Списък със сключени договори за сътрудничество между Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас и фирми по ПН 3.9 „Туризъм“

 

назад

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011