Печат

cover web

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (ЦДО) към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е създаден с Решение на Академичния съвет в отговор на реалните обществени потребности от висше образование, достъпно посредством технологиите за дистанционна форма на обучение (ДФО).
Основната задача на ЦДО е да подпомага създаването и развитието на учебни курсове и програми в дистанционна форма на обучение във всички образователни степени, към всички факултети и департаменти от структурата на университета.

Дейности на ЦДО:

  • Осигурява технологична и логистична организация за провеждане на дистанционната форма на обучение в университета;
  • Организира подготовката на преподавателите, участващи в ДФО;
  • Усвояване на пълния пазарен потенциал на обучението в дистанционна форма, чрез създаване  на образователни продукти за бизнес организации и национални институции.
  • Повишаване качеството на обучение в ДФО, чрез въвеждане на съвременни образователни технологии и технически средства.
  • Адаптиране на обучението в дистанционна форма в съответствие със стандартите на Европейското и международното висше образование.

 

Учебна документация


Инструкция и изисквания за разработване на учебни материали за дистанционно обучение
Квалификационна характеристика
Учебен план за магистърска програма в дистанционна форма на обучение
Учебна програма за дисциплина в дистанционна форма на обучение


Контакти

Директор
доц. д-р Милен Тодоров
е-mail: mtodorov@btu.bg
офис: СО №1, каб. 115

Зам. директор
проф. д-р Румяна Папанчева
е-mail: papancheva@yahoo.com
офис: ФОН, каб. 204

Специалист по електронно обучение
гл. ас. д-р Мария Стойчева
e-mail: mariastoytcheva@yahoo.fr
офис: СО №3, каб.  209

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011