Ръководство на Департамента за квалификация на педагогически специалисти

Печат

Ръководство

ДИРЕКТОР Департамент КПРПС:
доц. д-р Красимира Димитрова

ЗАМ. ДИРЕКТОР Департамент КПРПС:
гл. ас. д-р Дечко Игнатов

СЪВЕТ Департамент КПРПС:
проф. дпн Маргарита Терзиева
доц. д-р Тинка Иванова
доц. д-р Гита Йовчева
доц. д-р Биляна Цонкова
доц. д-р Галина Петрова
доц. д-р Костадин Паев
доц. д-р Николай Атанасов
гл. ас. д-р инж. Христивелина Жечева

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011