Обучение

Печат


Курсове с присъждане на квалификационни кредити

Модул 1. Дидактика и теория на възпитанието
Модул 2. Образователен мениджмънт
Модул 3. Педагогическа психология
Модул 4. Социално възпитание
Раздел 1: Класният ръководител - компетентности, портфолио, консултиране и работа с проблемни ученици
Раздел 2: Педагогически измерения на взаимодействието училище - семейство, възпитателен потенциал, успешно партньорство, виктимология
Раздел 3: Диагностика на проблеми, интерактивни модели за работа, методи за корекция и превенция, здравословен начин на живот
Раздел 4: Комуникация и агресия, превенция и контрол, социална компетентност
Модул 5. Специална педагогика
Модул 6. Методика на обучението в детската градина и началното училище
Модул 7. Български език и литература. Методика на обучението
Модул 8. Чужд език и литература. Методика на обучението
Модул 9. Математика. Методика на обучението
Модул 10. Природни науки. Методика на обучението
Модул 11. Философия, история, гражданско образование. Методика на обучението
Модул 12. Спорт и методика на физическото възпитание
Модул 13. Изкуство

Дългосрочни обучения/специализации/допълнителни квалификации

СДК „Предучилищна педагогика“
СДК „Начална училищна педагогика“
СДК „Учител“
СДК „Учител по химия“
СДК „Учител по физика“
СДК „Учител по математика“
СДК „Учител по информатика и информационни технологии“


Професионално-квалификационни степени (ПКС)

Документи и срокове за кандидатстване

V, ІV, ІІ и І ПКС
Кандидатите подават документи в срок от 1 юни до 30 юли (включително) на адрес:
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
гр. Бургас
бул. "Проф. Яким Якимов" No 1
бл. 1, етаж. 1, стая 112
Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.
ІІІ ПКС
Кандидатите за ІІІ ПКС могат да подават документи след успешното завършване на професионално-педагогическа специализацията през цялата календарна година.

Необходими документи за придобиване на ПКС

1.   Заявление по образец.
2.   Декларация за липса на незаличени дисциплинарни наказания.
3.   Диплома за завършено висше образование (оригинал и копие).
4.   Диплома за образователна и научна степен „доктор" или диплома за научна степен „доктор на науките" (оригинал и копие).
5.  Документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" (оригинал и копие) с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист.
6.   Свидетелство за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване за трета професионално-квалификационна степен (оригинал и копие).
7.   Документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити (оригинал и копие).
8.  Документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен (оригинал и копие) освен в случаите за кандидатстване за пета професионално- квалификационна степен.
9.   Препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ необходимия стаж.
10. Писмена разработка в два екземпляра, придружена с Декларация за втора и първа професионално-квалификационна степен (I и II ПКС). Най-малко две публикации, за първа професионално-квалификационна степен (ксерокопия: титулна страница на списанието, съдържанието и страниците, на които е публикувана статията).
11.  Педагогически специалисти, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен при следните условия:
•    ако имат най-малко две години учителски стаж на длъжност на педагогически специалист в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие;
•    притежават образователна и научна степен „доктор" или научна степен „доктор на науките" по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.
12.  Кандидатите за придобиване на V ПКС без явяване на изпит представят оригинали и копия на грамоти и други документи, удостоверяващи награди на техни ученици за изяви на национално и международно равнище, на които Министерството на образованието и науката е организатор или съорганизатор, както и за конкурси за изпълнители, организирани от Министерство на културата.
Пета професионално-квалификационна степен (V ПКС) без полагане на изпит могат да придобият:
•    учители по специализирана спортна подготовка в спортните училища, като представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално- квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания.
•    учители-наставници, които организират и провеждат практическа подготовка на стажант-учители, като координират и консултират самостоятелното им участие в образователния процес в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен. В този случай те представят служебна бележка подписана от директора на образователната институция.
13. Една снимка паспортен формат (За ІІІ ПКС – 2 бр. снимки)
14. Документ за платена такса. (вж. Такси и цени …)


Сесия за придобиване на ПКС: 15 септември – 15 ноември 2018 г.
Подаване на документи: 01 юни – 30 юли 2018 г.
Документи и срокове


 ПКС  Подаване на документи  Сесия
 V, IV, II, I  01 юни – 30 юли 2018 г.  15 септември – 15 ноември 2018 г.
 III  по график  по график

      
       

       

Важно! Документите за придобиване на ПКС се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице

Правила за придобиване на ПКС - ТУК

Подготвителни и консултативни курсове за придобиване на V, IV, II и I ПКС – ТУК

График на сесиите за придобиване на V, IV, II и I ПКС – ТУК

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011